fredag 23 december 2011

God Jul och Gott Nytt År!

Nu är snart året 2011 till ända. För oss socialdemokrater har det varit ett svårt år på riksplanet. Här i Uppsala har vi dock haft möjlighet att bedriva en aktiv oppositionspolitik i flera frågor. Vi inledde 2011 med att bedriva opinion för att Uppsala ska bli en Fairtrade City, vilket även UNT:s ledarsida uttryckte sitt stöd för.

Vi tog initiativ till en kommunal skoldebatt, för att belysa de allvarliga utmaningar som Uppsalas skolor står inför. Vi har föreslagit att kommunen ska tillsätta en jämställdhetskommission för att åtgärda de strukturella skillnaderna i lön mellan män och kvinnor, och vi har lagt en motion till kommunfullmäktige om att införa rätt till heltid. Vi har på många olika sätt varit aktiva i frågan om att kommunen måste bekämpa den växande barnfattigdomen.

Vi har tagit initiativ till att kommunen ska arbeta med sociala investeringar för att förebygga sociala problem, och därmed minska kommunens framtida kostnader samtidigt som mänskliga vinster uppnås. Vi har opinionsbildat för Uppsalas behov av en aktiv bostadspolitik, ställt en senfärdig majoritet till svars för att de inte sätter spaden i jorden för Sävja kulturcentrum, och bidragit till en konstruktiv dialog i arenafrågan.

Vi har genomfört besökturnéer på Uppsalas landsbygd och på friskolor. Vi har presenterat en reviderad skuggbudget med en tydlig satsning på skolan. Flera gånger har vi satt press på majoriteten gällande de uppmärksammade bristerna inom äldreomsorgen och den aktuella förskolekrisen.

Socialdemokraterna i Uppsala har också redovisat en politisk förnyelse och startat både en skolgrupp och ett miljönätverk som arbetar med viktiga frågor och förnyar partiets arbetsformer. Sist men inte minst genomförde vi i slutet av året en succéartad namninsamlingskampanj för att rädda buss 801.

Allt detta utgår från Socialdemokraternas politiska linje, som kan sammanfattas med att vi vill få ut maximalt av varje gemensam skattekrona i arbetet med att möta de problem som kommunens invånare ser.

Vi har högre ambitioner för Uppsala och en politik för framtiden.

God Jul och Gott Nytt År!

torsdag 22 december 2011

Försä(M)ringar för barnen

Vi socialdemokrater tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden reserverar oss mot den budget som den borgerliga majoriteten i nämnden antagit för år 2012. Samtidigt vill vi kraftfullt protestera mot majoritetens mycket bristfälliga hantering av hela budgetärendet.

När nämndledamöterna efter allt trassel till slut skulle besluta om budgeten gjorde man detta med tillägget att man avser att senare förändra fördelningen inom ramarna samt redigera texterna. Nämnden vet alltså inte ens nu innebörden av den budget som fastställts.

Det man emellertid kan konstatera är att den av majoriteten antagna budgeten saknar ambitioner att förbättra situationen för såväl förskola, grundskola som kultur och fritid för barn och unga. Verksamheternas kostnadsökningar kompenseras inte varför denna budget i realiteten innebär nedskärningar inom alla verksamhetsområden.

Inom kultur och fritid för barn och unga sänks totalsumman med en miljon. Exakt vilka verksamheter som ska behöva skäras ner eller helt läggas ner vill majoriteten inte säga än, men att det blir försämringar för Uppsalas unga är tydligt. Enligt de ansvariga tjänstemännen handlar det bl a om färre elever i kommunala musikskolan, kortare öppettider på fritidsgårdarna, nedläggning av några öppna verksamheter samt en minskning av de fria föreningsbidragen med 24 %! En miljon är en relativt låg summa i BUNs budget, men de pengar som försvinner från föreningslivet är pengar som kan göra stor skillnad och ge stor effekt för varje krona eftersom det läggs till ideella krafter till dem. Dessutom finns det många positiva bieffekter av att sponsra ungas engagemang – som en tilltro och tillhörighet i samhället och demokratiträning. Att satsa förebyggande är något som görs allt för lite i samhället idag, och vi vill på inget sätt vara med och bidra till att minska de insatser som görs för att skapa skyddsfaktorer för unga.

I våra respektive budgetar som lades fram till kommunfullmäktige finns betydligt större summor avsatta till skolan, och den indragning av medel som nu beslutades om från KF hade heller inte behövt göras. I våra budgetförslag får verksamheterna kompensation för kostnadsökningar och vi gör särskilda satsningar på musikskolan och socialt förebygganda verksamheter. Kvaliteten inom förskolan och grundskolan hade kunnat höjas.

I budgeten ligger också en justering och omfördelning av strukturersättningen till grundskolan. Det har sedan tidigare beslutats att modellen ska ses över, och vi anser att det är konstigt att föregå den översynen med att göra förändringar redan nu, på ett ogenomtänkt sätt.

Vi har inte råd att spara på förskolan, grundskolan eller på de förebyggande åtgärder som finns idag för barn och unga. Både kommunens ekonomi och Uppsalas ungdomar skulle vinna på att vi satsar istället för att sparar.

onsdag 21 december 2011

Hårda klappar från moderaterna

Det är bråda dagar nu före jul. Idag har jag lämnat in en fråga till Kommunfullmäktige angående förskolekrisen (se tidigare blogginlägg) ställd till Cecilia Forss (M). Jag tycker att det är angeläget att få svar på dessa två frågor:

-Vad är din förklaring till den uppkomna situationen?
-Anser du att ansvariga politiker gjort nödvändiga förändringar vad gäller långsiktig planering och samordning mellan nämnder för att försäkra er om att situationen inte kommer upprepas?

En annan fråga som återigen aktualiserats är den om den ökande barnfattigdomen. Tidningen 18minuter skrev om frågan i måndags och följer idag onsdag upp artikeln med att skriva om vårt förslag från socialdemokraterna att kommunen ska anta en handlingsplan för att utrota barnfattigdomen.

I artikeln intervjuas även Cecilia Forss. Hon vill i artikeln inte kommentera vårt förslag om en handlingsplan. Det hon däremot lyckas med är att formulera följande citat. Det är som en spark i magen på alla de barn och föräldrar som lever idag i Sverige under jättesvåra förhållanden. Och för alla som på olika sätt jobbar och engagerar sig i frågan visar det tydligt på en uppenbar brist på kunskap och empati hos moderaterna

tisdag 20 december 2011

Arbetslinjen - Buss 801

Jag är så oerhört stolt över det arbete som vi inom Socialdemokraterna tillsammans med ett antal fackförbund gjorde för att samla in namn för att protestera mot försämringarna och den planerade nedläggningen och privatiseringen av linje 801 till Arlanda.

En idé och förfrågan från en ny medlem som jobbar på Arlanda blev startskottet för ett fantastiskt kampanjarbete som på ett par dagar ledde till 6353 namnunderskrifter via listor, nätet och SMS. Vi mötte över 4000 personer öga mot öga.

Den borgerliga majoriteten väljer trots det massiva motståndet att gå vidare med sina planer.

Citat av Catrin Johansson, gräsrot och en av initiativtagarna av kampanjen:
"För min del så tycker jag att det var ett fantastiskt arbete och jag uppskattade det mycket och det är synd att andra politiker ska vara så svåra att få att lyssna till folkets röst."

Kampanjgruppen har sammanställt en rapport om arbetet och avslutar med följande ord:

"Tack alla 6353 som skrivit under uppropet RäddaBuss801! Tack för många intressanta samtal om betydelsen av en bra kollektivtrafik, om arbetsresor och obekväma arbetstider och inte minst om onödig privatisering av verksamhet som fungerar bra.

Tack alla kamrater som under två veckor på namnlistor samlat in 4000 underskrifter för att rädda buss 801 från att läggas ned. Insamlandet har bland annat skett vid busshållplats 801, på arbetsplatser, utanför Åhléns och vid invigningen av Resecentrum. Tack alla Ni som via Facebook och e-post uppmuntrat 2353 personer att underteckna uppropet på nätet eller via SMS.

Tack till medverkande fackförbund och organisationer för ett bra samarbete!

Tyvärr verkar det som om den borgerliga ledningen i Uppsala läns landsting ännu inte är beredda att ändra sig vad gäller nedläggningen av buss 801. Med 6353 goda argument i ryggen har vi en uppgift att fortsätta påverka dem. Efter nyår fortsätter vi därför arbetet för att rädda den samhällsnyttiga kollektivtrafiken till Arlanda!

För kampanjgruppen:
Anita Berger, Erik Pelling, Patrik Hedlund, Rasmus Lenefors och Catrin Johansson"

Förskolekris

Förskolekrisen i Uppsala växer. Inför nästa år saknas ett stort antal förskoleplatser i Uppsala kommun. Det orsakar väldigt stora bekymmer i människors vardag. 90 familjer har överhuvudtaget inte fått ett erbjudande om förskoleplats och Uppsala kommun bryter därmed mot skollagen. Ytterligare 100 familjer har fått ett orimligt erbjudande om förskoleplats långt från hemmet som de inte kunnat tacka ja till. Den här situationen måste lösas.

Att behoven är stora på många håll påpekade Socialdemokraterna redan under förra mandatperioden. Med en bättre planering och ett bättre politiskt samarbete från den styrande majoriteten hade man kommit mycket längre. Att föräldrar ska kunna lämna sina barn till en välfungerande förskoleverksamhet är en förutsättning för Uppsalas jobb och tillväxt.

Vårdnadsbidraget lanserades av de borgerliga partierna som ett försök att få småbarnsföräldrar att inte utnyttja kommunal barnomsorg. Uppsalas småbarnsföräldrar fortsätter dock att efterfråga förskoleplatser. Socialdemokraterna vill flytta resurser från vårdnadsbidraget till förskolan. Vår linje är att Uppsalas gemensamma skattemedel ska användas för välfärd och jobb, inte för vårdnadsbidrag som motverkar jämställdhet och integration.

I dag är Socialdemokraterna i Uppsala i opposition. Om vi får väljarnas förtroende efter valet 2014 kommer en bättre planering för att säkerställa en förskolegaranti värd namnet att toppa vår att göra-lista. Jag kommer själv att inleda 2012 med att i kommunfullmäktige kräva svar från Barn- och ungdomsnämndens ordförande Cecilia Forss (M) om vad hon tänker göra åt problemen inom barnomsorgen. En väl utbyggd förskola av hög kvalitet är ovärderlig för våra barns uppväxt.

onsdag 7 december 2011

O(m)byte på toppen

Idag kom så beskedet. Gunnar Hedberg, moderat ordförande i kommunstyrelsen avgår efter 28 år i den politiska hetluften. Och med 28 år i bagaget och med tanke på att Gunnar vid nästa val är 66 år är det högst naturligt.

Det som inte är lika naturligt är den process som moderaterna haft för att vaska fram en efterträdare. Under ett par veckors tid har en liten grupp inom moderaterna jobbat med frågan och m-kommunfullmäktigegruppen har varit ålagd sekretess. Det är en milsvid skillnad med den öppna nomineringsprocess som vi hade inom socialdemokraterna när vi skulle utse efterträdare efter Lena Hartwig och Jan Ask. Även om det inte alltid var kul för oss inblandade att figurera i media så var det i vårt parti nödvändigt att få diskutera och fundera över framtiden. Och det mandat som till slut Erik Pelling och jag fick var enhälligt och ger oss styrka i det dagliga arbetet. Men moderaterna har alltså valt en totalt annorlunda process och det är intressant att notera.

Den som föreslås efterträda Gunnar är Fredrik Ahlstedt. Fredrik har tidigare varit kommunalråd i Enköping och de senaste åren har han jobbat med kollektivtrafikfrågor, framförallt inom UL. Gunnar och Fredrik påminner faktiskt en del om varandra. Inte i ålder, Fredrik är 43 år, men när det gäller politisk profil och då framförallt när det gäller kärleken till kollektivtrafiken. För det är tydligt att de delar den kärleken de två moderata männen. Och jag har en känsla av att Fredrik också kommer vara trevlig att jobba nära med, som man behöver göra som majoritets- och oppositionsledare. För trots att Gunnar och jag företräder två helt olika partier och i debatter står som huvudmotståndare så har jag en stor respekt för honom som person och som ordförande i kommunstyrelsen. Jag kommer sakna honom. Farväl Gunnar. Och välkommen Fredrik.

måndag 5 december 2011

SVT Forum

Under Förtroenderådet blev jag intervjuad av SVT Forum. Länken finns här. Jag fick under intervjun möjlighet att ge min syn på vikten av infrastrukturinvesteringar, regionfrågan och bostadsfrågan.

SVT intervjuade ett antal kända personer och sen kom jag! Partiets pressansvarige tyckte (med rätta) att det var viktigt att en kommunal företrädare fick uttala sig om resultatet av Förtroenderådets diskussioner. Men den stackars reportern har ingen aning om vem han har framför sig. Det är faktiskt lite lustigt, men jag tycker i alla fall att jag fick fram mina åsikter!

söndag 4 december 2011

Högre ambitioner för Sverige

Investeringar i utbildning, infrastruktur och grön omställning. Det är avgörande för en långsiktigt hållbar utveckling och resultatet av Förtroenderådets arbete.

Vi har under helgen hållit Förtroenderåd ute på Stockholms universitet. Stämningen har varit härlig och debatten livlig. Alltså en verklighet så långt från mediabilden man kan komma.

Nu har vi nya mål för utvecklingen av den kunskapsbaserade ekonomin. Vi socialdemokrater har högre ambitioner för Sverige!

torsdag 1 december 2011

Barns brukarmedverkan

Idag var jag på ett spännande seminarium om kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten. Ett av passen handlade om barns brukarmedverkan och socialt arbete för barn och ungdom. En forskningscirkel i regionförbundets regi är startad med länets kommuner tillsammans med forskare från Uppsala universitet.

Varför ska man då jobba med barns brukarmedverkan? Barnkonventionens implementering är förstås ett svar. Ett annat är att man bör se barn som aktörer i sina egna liv, erkänna barns kompetens och deras rätt till delaktighet - att få göra skillnad!

Det har alltså ett värde i sig som en demokratisk rättighet. Men det har även en annan nytta - som kunskapskälla, fler förslag ger bättre resultat, empowering för brukaren/barnet (stärker självkänslan) och som kunskapskälla för uppföljning, utvärdering och utvecklingsarbete.

Vilka barn ska man jobba med? Det får man förstås bestämma utifrån de lokala förutsättningarna och de mål man har med arbetet. Det kan handla om det enskilda barnet, barnkollektivet, eller vissa kategorier som placerade barn.

Utgångspunkten i arbetet måste vara BBIC (barnets bästa i centrum) och man behöver en rik verktygslåda med frågelistor, checklistor, samtalsstöd, enkäter, validerade instrument och barns egna texter och bilder. Man behöver hitta en delaktighet som inte är belastande och som anpassas till det enskilda barnet. Barnet kan vara delaktig i det lilla i det dagliga eller mer djupt involverad i olika faser av processen.

En svår fråga är vilken vuxen som är medpart i barns medverkan. Förtroende och kontinuitet är viktigt, samtidigt som man behöver ta hänsyn till oberoende och jäv och att så få personer som möjligt är inblandade för barnets skull.

Dilemman finns det gott om. Föräldrars intressen, behov och godkännande. Barns förförståelse av socialtjänsten. Resurser i tid och personal, personalomsättning och samverkan.

En viktig frågeställning är vilka möjligheter och rättigheter som socialtjänsten ger barn?

Kommentarer från vad barnen själva tycker är viktigt är väldigt talande:
-Soc måste prata med alla barnen och fråga hur de mår.
-Barnet och familjehemmet måste passa ihop.
-Soc måste berätta hur mamma och pappa får hjälp.
-Barnen vill veta vad som händer med syskonen och vill träffa dom!

Barnens synpunkter visar tydligt att vi har ett stort och viktigt arbete framför oss för att utveckla det social arbetet för barn och ungdomar.


tisdag 29 november 2011

Lika rätt och mänskliga rättigheter

HBT-personer i Sverige riskerar fortfarande diskriminering, trakasserier, hot och våld om de är öppna med sin läggning. Antalet anmälda hatbrott på grund av sexuell läggning har ökat i flera år, vilket kan bero på både att fler hbt-personer anmäler och på att den ökade öppenheten möter en motreaktion av trakasserier och våld.

Kommunen har ett stort ansvar för att arbeta mot all form av diskriminering. Mycket bra görs idag men vi kan hela tiden flytta fram positionerna och öka våra insatser mot diskriminering. Ett verktyg att använda kan vara att HBT-certifiera delar av verksamheten.

HBT-certifiering handlar om att skaffa sig en ny inställning till frågor som rör diskriminering och att synliggöra att en organisation arbetar strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och att säkerställa ett respektfullt bemötande av medborgare.

Jag vill leva i ett öppet och tolerant samhälle där alla har lika rätt att ses som den unika individ vi är.

En fråga om demokrati

Under gårdagens möte med Kommunfullmäktige debatterade vi en motion av Lena Hartwig. Motionen tar upp tre olika aspekter vad gäller demokratiutveckling: deltagande i allmänna val, medborgarinflytandet i berednings- och beslutsprocesser samt kommunfullmäktiges arbetssätt.

Demokrati är ett värdesystem som ska genomsyra hela samhället, våra skolor, våra arbetsplatser och bostadsområdena och inte bara på valdagen. Grunden är alla människors lika värde och värdighet. För oss socialdemokrater är marginalisering, utanförskap och passivitet demokratins främsta utmaningar.

Demokrati innebär att vi alla har ansvar för samhällsutvecklingen och att vi hittar gemensamma lösningar på gemensamma problem. Det demokratiska styrelseskicket är grunden för hur svenska kommuner arbetar och det är angeläget att genom en ständig diskussion utveckla arbetet och därmed demokratin.

Någonting som jag ser som framtidens stora utmaningar är att finna former för hur ett ökat samhällsengagemang kan fångas upp utan att försöka passa in det i de gamla strukturerna och hur vi kan se till att medborgarnas möjligheter att påverka den politiska processen skall bli mer jämlika.

Motionen tar sin grund i hur utvecklingen för att utveckla demokratin ser ut i Uppsala och övriga Sverige och betonar det ansvar som vi har för att ständigt försvara och utveckla demokratin.

Den borgerliga majoriteten lyckades endast krysta fram ett halvhjärtat bifall på en att-sats och nöjer sig sedan. Och sen lyckades själva omröstningen om just den här motionen bli en parodi på bra arbetsformer på fullmäktige.

Eller som jag skrev på Facebook:
"Fullmäktige väntar på frånvarande borgerliga ledamöter så länge i voteringen att man nästan hinner ut, skaffa fler barn, se dom växa upp, ändra den politiska majoriteten i kommunen och vinna omröstningen!"

tisdag 15 november 2011

En äldreomsorg att vara stolt över

Det pågår just nu en väldigt viktig diskussion om kvaliteten inom äldreomsorgen. Det tycker jag är bra. Fokus ligger just nu på det som jag tycker är väsentliga frågor att ställa sig:
-vad har ansvariga politiker för skäl med privatiseringar
-hur stor andel av vården och omsorgen ska upphandlas
-och när vi upphandlar; hur säkerställer vi en god kvalitet genom bra upphandlingsunderlag, utvärderingar och uppföljningar.

Igår skrev Caroline Andersson och jag en artikel i UNT på temat att den borgerliga majoritetens ständiga prioritering av lägsta möjliga pris framför kvalitet, drabbar de äldre på vårdboendena. Neddragningen på personal som är ett resultat av lägsta pris upphandlingarna innebär försämrade möjligheter att ge en god omsorg och rehabilitering till de äldre.

Idag på Äldrenämndens sammanträde lade vi socialdemokrater tillsammans med MP fram ett motförslag mot den nya upphandlingsmodell som majoriteten vill anta.

Vi vill ha en modell där nämnden fastställer pris och där utförarna får konkurrera om kvaliteten. Detta tror vi på sikt ger bättre förutsättningar för att höja kvaliteten på omsorgen om äldre i behov av vårdboende.

Kvalitetsupphandling är vårt grundkrav. Med Carema‐skandalen i färskt minne behövs också
en skärpning av tillsyn och oanmälda kontroller. Det är också viktigt att i nuläget stoppa nya upphandlingar, med syftet att kommunen ska återfå delar i egen regi. Andelen privat omsorg på vårdboendesidan är nu så pass omfattande att kommunen har få möjligheter att klara att överta verksamhet där stora brister upptäcks eller om en privat utförare går i konkurs. Det är dags för Uppsala att gå i täten för en äldreomsorg som vi kan vara stolta över.

torsdag 10 november 2011

Kongress med Sveriges kommuner och landsting

Nu är jag hemma efter tre intensiva och roliga dagar på SKL:s kongress. Vi har debatterat regional tillväxt, gymnasiereformen, sprututbyten, trängselavgifter, jämlik hälso- och sjukvård, barnfattigdom och mycket, mycket mer. I samband med kongressen publicerade SVT Debatt en debattartikel från oss i S-gruppen i SKL:s beredning för socialpolitik och individomsorg. Läs den gärna! Den börjar så här:

Publicerad 10 november, 2011 - 09:34

BARNFATTIGDOM Enligt Rädda Barnen lever drygt en kvarts miljon svenska barn under fattiga förhållanden. Det är ovärdigt ett välfärdssamhälle och något som vi inte kan acceptera. Det är dags för en mer solidarisk välfärdspolitik som minskar klyftorna. Fredrik Reinfeldt säger att vissa ropar på visioner och att han vill varna för det. Vi socialdemokrater har en tydlig vision och vi är stolta över det. Alla barn har rätt att bli sedda, lyssnade till och få växa upp till nyfikna, modiga och kreativa människor. Det skriver S-gruppen i SKL:s beredning för socialpolitik och individomsorg.

onsdag 26 oktober 2011

Fyrisdebatten

Jag har nu precis avslutat en allmänpolitisk debatt på Fyrisskolan. Aulan fylldes två gånger under förmiddagen av samhällsintresserade och engagerade ungdomar som fick fråga ut oss kommunalpolitiker.

Många av frågorna kom att handla om invandrings- och flyktingpolitik med udden riktad mot Sverigedemokraterna. Debatten visade tydligt att det finns en skarp gräns mellan oss övriga sju partier och SD. Och det var också väldigt tydligt på elevernas frågor och kommentarer att de inte ställde upp på SD:s syn på politiken utan istället stod för en human och solidarisk flyktingpolitik.

För mig var det viktigt att under debatten förmedla att vi socialdemokrater vill satsa på barnen och de unga, att vi vill bygga fler bostäder och att vi står för en hållbar utveckling. Vi vill skapa ett samhälle där alla får plats och där alla behövs. Det är vår vision för framtiden.

fredag 21 oktober 2011

Politik för framtiden med S

I dagens UNT skriver jag och Erik Pelling följande svar på en artikel från två moderata företrädare:

Robin Kronvall och Christoper Lagerkvist (båda M) är nyfikna på vår politik (UNT 14/10). Det intresset välkomnar vi. Socialdemokraternas politiska linje för Uppsala kan sammanfattas med att vi vill få ut maximalt av varje gemensam skattekrona i arbetet med att möta de problem som kommunens invånare ser. Det handlar om att föra en ansvarsfull ekonomisk politik som genomsyras av insikten att det är bättre att agera förebyggande än att försöka åtgärda problem i efterhand.

Uppsala är i många avseenden en fantastisk kommun att bo och leva i. Samtidigt har vi flera stora utmaningar framför oss. Det handlar bland annat om att komma till bukt med den höga ungdomsarbetslösheten, som till stor del orsakas av att många i dag hoppar av gymnasiet. Vår ambition är att alla unga ska ta en gymnasieexamen. Förutsättningarna för det skapar vi i förskolan och grundskolan.

Får vi fler unga att komma motiverade till gymnasiet kommer fler också att klara studierna. Därigenom läggs grunden för att fler människor i alla avseenden ska kunna vara delaktiga i samhället. Vi vet hur viktigt det är att få in den där första foten på arbetsmarknaden och i vuxenlivet. Därför vill vi erbjuda alla ungdomar i nian på högstadiet samt i ettan och tvåan på gymnasiet ett feriearbete.

En grundförutsättning för att nå ett Uppsala där fler har möjlighet att både jobba eller studera vid något av våra två universitet är att det finns någonstans att bo. Därför behövs det fler nya lägenheter, såväl hyresrätter som bostadsrätter, för studenter som flyttar hit, unga som flyttar hemifrån och för dem som lämnar sina hus men vill bo kvar i området. Med egen mark i strategiska lägen får kommunen bättre förutsättningar att tillsammans med andra markägare och exploatörer bygga bort bostadsbristen och främja näringslivsklimatet i Uppsala.

Tidiga insatser i skolan, bekämpning av ungdomsarbetslösheten och fler bostäder för att främja jobb, tillväxt och välfärd – det är några av Socialdemokraternas mest prioriterade frågor i Uppsala.

onsdag 19 oktober 2011

Rundabordssamtal om innovation

Innovationsbroturnén är en serie rundabordssamtal runt om i Sverige för att diskutera innovationer och framtidens tillväxtföretag samt göra inspel till Forsknings- och innovationsstrategin. Innovationsbron är inbjudare och Näringsdepartementet deltar samt aktörer från regionerna.

Här i Uppsala träffades vi imorse och efter en frukostmacka hade vi två intensiva timmar då vi diskuterade:

-Hur kan vi säkra ett kvalificerat flöde av nya innovativa affärsidéer?
-Hur utvärderar vi affärsidéer som har potential att bli tillväxtföretag?
-Finns idag kända tillväxthinder varför tidiga start-ups inte växer?
-Samarbetar vi idag optimalt för att maximera utväxling av de insatser vi gör?

Vi identifierade ett antal utmaningar, bland annat att flöden av intressanta affärsidéer i tidig verifieringsfas kraftigt har minskat, att det tidiga såddkapitalet inte räcker samt internationalisering – hur får vi omogna företag att ta steget ut på en internationell marknad.

Vad är då innovation? Jo, nya sätt att skapa värde, nya lösningar på ett behov eller en efterfrågan.

Varför är innovation viktigt? För att möta globala samhällsutmaningar krävs nytänkande. Innovationer ger jobb och konkurrenskraft åt Sverige i en global kunskapsekonomi. Och det är ett sätt att även i framtiden leverera samhällstjänster med kvalitet och effektivitet, när vi har stora åtaganden men begränsat med resurser.

Det jag framförallt tar med mig från dagens möte är tre saker.

Det första handlar om finansiering. Den så kallade "Dödens dal" har vuxit, det vill säga att företag i start-up fasen har väldigt svårt att få tag i finansiering. Hur kan vi få mer kapital överhuvudtaget in i systemet och hur kan vi attrahera mer privat kapital?

Den andra frågan handlar om jämställdhet – var tar de kvinnliga idéerna vägen? Fördelningar av såddfinansieringsinsatser visar tydligt att det är en överväldigande majoritet av män som får finansiering. Vad ska vi ha för strategi för att kunna använda oss av den outnyttjade potential som kvinnor utgör?

Och till sist - blanda inte ihop innovationspolitik med regionalpolitik. Om loket tappar energi så drabbar det hela landet. Det är tydligt att Uppsala är förfördelat i de innovationsfinansieringssystem som finns. Det finns någon tanke om att det går så bra för Uppsala i alla fall och vi får därför klara oss själva. Men vi var eniga på mötet idag att om man ska få en god skörd bör man vattna där det växer. Och Uppsala växer!

tisdag 18 oktober 2011

Det ekonomiska läget

Det ekonomiska läget ser allt mer bekymmersamt ut för Uppsala. Skuldkrisen i Europa har vandrat in i svensk ekonomi och vår produktion krymper. På arbetsmarknaden ser vi en försämring, istället för en svag förbättring som tidigare prognoser sa, och det slår direkt mot antalet arbetade timmar och vårt skatteunderlag. Utöver det har vi nu i Uppsala en för hög nettokostnadsutveckling och vi har underskattat pensionskostnaderna.

Sammantaget betyder det här att vi går in i 2012 med betydligt sämre förutsättningar än de vi räknade med när budgeten antogs i juni. Dom senaste prognoserna säger att vi tappar i storleksordningen 75 miljoner kronor jämfört med budget.

I det här läget vore det att ta ansvar om vi reviderade budgeten inför nästa år och tydligt visar våra prioriteringar och var vi vill lägga det lilla reformutrymme som finns kvar.

torsdag 13 oktober 2011

Mayors for Peace

Städerna Hiroshima och Nagasaki anfölls med atombomber år 1945. Hiroshimas borgmästare Takeshi Araki tog år 1982 initiativ till att bilda ett nätverk av städer och kommuner över hela världen med budskapet: Aldrig mer ska invånarna i en stad utsättas för sådana fasansfulla lidanden som drabbade Hiroshima och Nagasaki. Nätverket kallas Mayors for Peace
http://www.mayorsforpeace.org och har idag ca 5000 anslutna städer och kommuner över hela världen. Syftet med Mayors for Peace är att föra fram kravet att vi i det civila samhället vill slippa hotet om kärnvapenkrig. Därför måste kärnvapnen tagas ur funktion. Mayors for Peace är en registrerad NGO vid FN och har konsultativt stastus i ECOSOC.

Det finns fortfarande ca 20.000 kärnvapen i världen, varav minst 2000 i högsta beredskap. Ett kärnvapenkrig någonstans i världen, även långt borta från Sverige, skulle få direkt kännbara effekter även för invånarna här i Sverige. Hittills har 22 svenska kommuner anslutit sig till detta upprop. Den senaste var Norrköpings kommun. Anslutningen medför inga förpliktelser av något slag.

Under eftermiddagen idag anordnades ett möte för att beskriva verksamheten lite närmare. De som inbjöd till dagens möte har sedan många år varit engagerade i freds-och antikärnvapenarbete och ville informera om Mayors for Peace och varför de anser det vara dags för Uppsala kommun att ansluta sig till detta nätverk. Tackade ja till inbjudan och deltog på mötet gjorde jag och Anna-Karin Westerlund (M) och vi var både överens om att det var ett viktigt initiativ och något som verkligen passar in i bilden av Uppsala som Fredsstad.

Samtalen om detta kommer fortsätta. Och det är viktigt. För något som kan tyckas vara ett ganska litet steg för Uppsala kan vara ett viktigt steg i arbetet för ökad fred, demokrati och för vår gemensamma säkerhet.

måndag 10 oktober 2011

En rörelse som vill förändra samhället

En dag som denna, när en förundersökning är inledd mot vår partiordförande Håkan Juholt med anledning av hyresersättningar från Riksdagsförvaltningen, vill jag helst bara dra en filt över huvudet och ta en paus i det politiska arbetet. Så kändes det fram till när representantskapet i Uppsala Arbetarekommun började. När mötet inleddes höll först vår ordförande Anita Berger ett minnesord över flera avlidna partikamrater, vänner som gjort en fantastisk insats i partiet och inom fackföreningsrörelsen. Hon följdes av Mattias Kristenson, SSU, som talade om Utöya och alla de unga AUFarna som förlorade livet när de kämpade för demokrati och en bättre värld.

Så låt nu inte mediadrevet mot vår partiordförande sätta stopp för vårt politiska arbete. Vi är en rörelse som vill förändra samhället och vi måste kunna hålla ihop när det blåser. Låt oss nu hålla fokus på de politiska frågorna och fortsätta samtalen med väljarna om våra framtidsvisioner. Och låt oss vara rädda om varandra.

onsdag 5 oktober 2011

S-budget 2012

Äntligen!

Idag har det socialdemokratiska förslaget till budget för 2012 presenterats. Efter mycket spekulationer i media och rykten så är det klart. Och det känns jätteskönt. En enig riksdagsgrupp presenterar ett budgetförslag med mycket omfattande investeringar för en kunskapsbaserad ekonomi. Det är genom investeringar i utbildning, infrastruktur och bostäder som vi bygger Sverige starkt för framtiden och nya jobb skapas.

För Uppsalas del vill jag särskilt framhålla några punkter i budgetförslaget.

Det första handlar om en ökad strategisk samverkan mellan näringsliv och forskning och en ny riskkapitalfond på tre miljarder kronor. I alla diskussioner som rör innovationer och hur vi kan främja framväxten av nya företag så nämns bristen på riskkapital. Att satsa på mer samverkan och att tillföra mer kapital är helt rätt och är en av de viktiga pusselbitarna för att främja näringslivsklimatet och att öka tillväxten.

Det starka fokuset på utbildning är också glädjande. Det handlar dels om fler platser inom högskolan och vuxenutbildningen och dels om en kvalitetssatsning inom skolan genom kompetensutveckling av och kärriärvägar för lärare och utveckling av skolledarrollen.

Vidare finns förslag på investeringar i det moderna urbana transportsystemet. Utbyggd tunnelbana och ökad kapacitet i järnvägssystemet är välkomna satsningar för oss i Uppsala.

Skattestimulanser för investeringar i hyres- och studentlägenheter och lånegarantier för upprustningar och energieffektiviseringar av hyreslägenheter ligger också helt i linje med vad vi i Uppsala menar är viktigt för att möta det behov vi ser.

Stöd till lokala klimatinvesteringar, nytt system för miljöbilsbonus och stöd för utveckling av solenergi är viktiga delar i omställningen till ett hållbart samhälle.

Arbetet med att ta fram åtgärder för att utrota barnfattigdomen har startats på allvar i partiet och i budgetförslaget finns ett antal åtgärder som är väldigt viktiga, målet om full sysselsättning, höjt underhållsstöd, kraftfulla åtgärder för dem som är överskuldsatta och stimulanser för kommunerna att sänka avgifterna i kultur- och musikskolan.

I Uppsala har vi socialdemokrater lyft frågan om rätten till heltid och en barnomsorg på obekväm arbetstid. I budgetförslaget finns nu förslag om lagstiftning om rätt till heltid och stimulanspengar till kommuner som ordnar barnomsorg på obekväm arbetstid.

Äntligen!

tisdag 4 oktober 2011

Framtidsfrågor

Jag började dagen med frukost och planering i Stadshuset tillsammans med Rahima Ortac och Mattias Kristenson från SSU. Vi pratade om våra viktiga framtidsfrågor; utbildning, bostäder och sysselsättning, och hur vi kan jobba bättre tillsammans.

Är du SSU:are eller Laboremit? Kom gärna med i vårt samarbete för framtiden!

Investera i utbildning

Politik är att vilja, och att välja. När Sverige befinner sig i en besvärlig ekonomisk situation är det viktigt att politiken gör kloka val. Vi socialdemokrater anser att politiken ska koncentrera sig på de åtgärder som ställer om Sverige till en globalt konkurrenskraftig kunskapsbaserad ekonomi. Den kunskapsbaserade ekonomin börjar i en skola där alla barn lyckas och den förutsätter att alla människor har möjlighet att utbilda och vidareutbilda sig.

Resultaten i skolan har sjunkit fem år i rad och försämringarna sker samtidigt som likvärdigheten i skolan minskar. Elevernas sociala bakgrund spelar allt större roll för hur bra det går för eleverna.

Ingen skola kan vara bättre än kvaliteten på dess lärare. Lärarnas kompetens är den viktigaste faktorn för elevernas studieresultat. Vi socialdemokrater vill därför höja resultaten i skolan genom att investera i lärarnas kompetens. Det ska gå att göra karriär som lärare. Den som tar på sig ett extra ansvar för att höja resultaten i skolan ska premieras för det. För att vända utvecklingen i skolan måste också rektorer få mer tid till att fokusera på sin roll som pedagogisk ledare. Sammantaget investerar vi Socialdemokrater i vår skuggbudget i Riksdagen 2,4 miljarder miljoner kronor 2012-2015 utöver regeringens nivå för att höja resultaten i skolan.

Det är bara drygt 75 procent eleverna som fullföljer sin gymnasieutbildning inom tre eller fyra år. I detta allvarliga läge har regeringen föreslagit kraftiga budgetnedskärningar på gymnasieskolan med 675 miljoner kronor 2012. Vi accepterar inte regeringens nedskärning och investerar istället lika mycket i gymnasieskolan.

Alla ansvariga regeringar måste kunna svara på frågan av vad vi ska leva i framtiden. Vårt svar är av kunskap och kreativitet. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. När företag inte kan rekrytera personal med rätt kompetens kan vi inte stå och se på. Vi investerar därför i 36 200 fler studieplatser inom vuxenutbildning, folkhögskola, yrkeshögskola och högskola.

Att satsa på fler studieplatser på högskolor och universitet är dock inte tillräckligt. Kvaliteten i utbildningen behöver också höjas, särskilt inom humaniora och samhällsvetenskap som ofta har så lite som fyra timmars lärarledd undervisningstid i veckan. Möjligheterna till praktik behöver också öka och vi investerar därför 300 miljoner kronor årligen i högre kvalitet i högskolan.

Med de låga utbildningspolitiska mål som regeringen har är det begripligt att de satsar på en sänkt restaurangmoms. Men det är inte försvarbart. Regeringen avstår från att investera i det som bygger Sverige starkt. För oss socialdemokrater är valet enkelt. Tillväxt och välfärd förutsätter en hög utbildningsnivå i hela befolkningen. Vi väljer därför att investera i utbildning.

måndag 3 oktober 2011

Krav på ett offensivt bostadspaket

Jag och Erik Pelling efterlyser idag en kraftfull satsning på bostadsbyggande inför presentationen av S-skuggbudgeten i Riksdagen. Uppmaningen till Tommy Waidelich kan du läsa på Politikerbloggen eller på SVT Debatt.

Barnrättsveckan

Idag är det internationella barndagen och hela den här veckan uppmärksammar Uppsala kommun Barnrättsveckan.

Under förmiddagen idag har jag samtalat om barns situation i Uppsala med Anna Hedh, EU-parlamentariker (S) och Ida Bylund Lindman, Barnombudsman i Uppsala.

Frågorna är många och alla oerhört angelägna. Den ökande barnfattigdomen, hur man jobbar med barn som utsätts för olika övergrepp, barnkonventionen som svensk lag, barnkonsekvensanalyser för att bara nämna några.

Frågan om barns rättigheter och uppväxtvillkor är för mig den viktigaste politiska frågan. Vill du vara med och arbeta med dessa frågor? Hör i så fall av dig!

tisdag 27 september 2011

Kunskap är makt

Vi socialdemokrater vill bygga en kunskapsbaserad ekonomi och lyfter behovet av ökade investeringar i utbildning och forskning. Vid sidan av att vilja utöka antalet studieplatser är det också viktigt att bredda rekryteringen till högre studier så att fler ungdomar från studieovana hem läser vidare.

I dagens UNT skriver Karin Nordlund (ordförande i Uppsala studentkår), med flera, en debattartikel om social snedrekrytering. Frågan är viktig och åtgärden i form av ökad information i en webbkampanj riktad till gymnasieelever är ett steg i rätt riktning. För ökad information och kunskap är väldigt viktigt för att få fler att ta steget in i högre studier. Det tillsammans med en god tillgång på studentbostäder och ett bra studiestödssystem som gör att inte bara 19-åringen utan också den ensamstående tvåbarnsmamman kan studera.

Kunskap är makt, och kunskapen blir inte mindre för att man delar den med andra!

måndag 26 september 2011

Respekten för fullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde är nu i full gång och vi har precis haft en debatt om jämställdhetsintegrering i Uppsala kommun. Vi har många viktiga frågor på dagordningen - den om jämställdhetsintegrering, om att utveckla Gränbyparken, om att välja vårdboende och om äldres rätt till en kontaktperson som talar det egna modersmålet. Men alla frågor är väckta av oss socialdemokrater, eller vänster- och miljöpartiet. Majoriteten har inte lyckats ta fram något beslutsärende till kommunfullmäktige. Så viktigt tycker dom att kommunens högsta beslutande organ är.

torsdag 22 september 2011

Missbruksutredningen

Har precis läst igenom förslaget till remissyttrande på betänkandet "Bättre insatser vid missbruk och beroende". Förslaget behandlas på socialberedningen i SKL nästa torsdag.

Det är ett viktigt område där huvudmännen hitintills inte klarat sina åtaganden på ett tillräckligt bra sätt. Det finns ett tydligt behov av att vidareutveckla brukarinflytande och samverkansfrågor och vårdens innehåll och kvalitet måste förbättras.

Flera av de frågeställningar och förslag som utredaren lyfter kan lägga en grund för en positiv utveckling av hela missbruks- och beroendevården. Det handlar bland annat om synliggörandet av nya målgrupper, stärkt roll för hälso- och sjukvården, stöd till utveckling av integrerade verksamheter, kompetensfrågor och förslag om auktorisation.

Missbruk och beroende är en komplex problematik där riskfaktorerna för att utveckla ett beroende är biologiska, psykologiska och sociala. Den samlade missbruks- och beroendevården måste vara rustad för att på bästa sätt möta behov hos personer med psykiatriska problem, tung social problematik, samsjuklighet och så vidare.

Vi socialdemokrater i beredningen välkomnar därför förslag om stärkt roll för primärvården samt förslag om att tydliggöra hälso- och sjukvårdens ansvar.

Däremot vill vi avstyrka förslaget om att kommunerna inte längre ska ha ett ansvar för att tillhandahålla psykosocial behandling, som om det genomfördes, skulle innebära att socialtjänstens roll, ansvar och ambitionsnivå i missbruks- och beroendevården skulle sänkas påtagligt.

Vi vill heller inte upphäva LVM. Innehållet i tvångsvården behöver förbättras och det finns ett behov av att få till stånd en samlad översyn av all lagstiftning som reglerar samhällets befogenheter att genomföra vård och omsorg mot den enskildes vilja. Men vi menar att LVM fortfarande behövs. Att psykiatrin (LPT) i alla lägen skulle vara bäst rustad att tillhandahålla vård är inte självklart.

En vidareutveckling av missbruks- och beroendevården måste bygga på att missbruk och beroende är en komplex problematik och att behov måste mötas både utifrån sociala och medicinska aspekter. Vi socialdemokrater vill ha en samlad reform som utgår från gällande ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting men som ställer ökade krav på samverkan. Ökade krav på samverkan tillsammans med insatser som stimulerar uppbyggnaden av integrerade mottagningar, stärker brukarinflytandet, tydligare lagstiftning vad gäller tillgång till medicinsk kompetens och behandling samt en framskjuten roll för primärvården utgör viktiga delar i en samlad strategi för en positiv framtida utveckling av den svenska missbruks- och beroendevården.

tisdag 20 september 2011

En saftig krognota

"Den största reformen i den budget som idag presenterats, sänkt krogmoms, saknar helt påvisbara effekter på tillväxt och sysselsättning. Erfarenheterna från en motsvarande momssänkning på frisörtjänster i Finland visar att varken efterfrågan på frisörtjänster eller sysselsättningen inom branschen påverkades. Även Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet ifrågasätter om den här åtgärden kommer att ge några nya jobb överhuvudtaget" -Tommy Waidelich, ekonomisk-politisk talesperson (S).

Många höjer också på ögonbrynen över regeringens konjunkturbedömning. För ett par veckor sedan pratade Anders Borg, med stort allvar om skuldkris och hot mot svensk ekonomi. I budgetpropositionen beskrivs en dip 2012 och därefter ökad tillväxt och lägre arbetslöshet. Mycket talar för att vi har en nedgång av betydande djup och bredd framför oss. Många av våra viktigaste exportmarknader är indragna i mycket svåra statsfinansiella problem. Ska man då tro på Anders Borgs bedömning av läget från 2013 och framåt?

Enligt en färsk undersökning från riksdagens utredningstjänst är utanförskapet kvar på i princip samma nivå som år 2006. Det mätt med samma definition på utanförskap som moderaterna själva använde i valrörelsen 2006. Att 1,2 miljoner människor lever i utanförskap när vi står inför en period med ökande arbetslöshet är mycket oroande.

Ikväll har Gunnar Hedberg kallat till krismöte i kommunen för att med sina allianskollegor i majoriteten diskutera det ekonomiska läget och effekterna för Uppsala. Beskeden från regeringen kan inte vara vad alliansen i kommunen innerst inne önskar. För inte kan en saftig krognota vara lösningen på de ekonomiska problemen?

måndag 19 september 2011

Höstmåndag

Dagen har gått i trötthetens tecken. En envis förkylning har gjort mig så trött och matt. Men dagens möten har varit både viktiga och intressanta. Förmiddagen var vikt för olika planeringsmöten, både interna S-möten och Rödgröna möten.

På eftermiddagen träffades Regionförbundets AU, Länsstyrelsens ledning och länets riksdagsledamöter. På dagordningen fanns två punkter. Dels den Regionala utvecklingsstrategin (RUSen) och dels SUF Kunskapscentrum. SUF arbetar med stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan. Vi söker nu olika strategier för att omvandla det Regionala kunskapscentret till ett Nationellt kunskapscenter.

Imorgon tisdag fortsätter jag med besök inom Uppsalas friskolor, en träff med Svenskt Näringsliv, ett möte med NHR (Neurologiskt handikappades riksförbund) samt möte med Kommunfullmäktigegruppen. För att orka det är planen nu att snabbt få barnen att sova (!) och sen själv stupa i säng...

fredag 16 september 2011

Friskoleturne

Idag inledde jag en serie av besök på friskolor i Uppsala kommun. Med ambitionen att fördjupa kunskapen om friskolornas verksamhet kommer jag att träffa både rektorer, lärare och elever. Besöken utgör en del i utvecklingen av den skolpolitik som vi Socialdemokrater i Uppsala kommer att gå till val på 2014.

Dagens besök gick till Kunskapsgymnasiet där jag fick en bra genomgång av skolans verksamhet och vi hade också en mycket bra diskussion om skolpolitik.

torsdag 15 september 2011

Grön Flagg

Jag har idag haft en härlig eftermiddag på Rackarbergets förskola. Förskolan har jobbat hårt och nu lyckats med att få både Grön Flagg och blivit kvalitetscertifierade enligt Qualismodellen.

Qualis är en modell för att säkerställa förskolans kvalitet och syftet är att ständigt förbättra arbetet och öka kvalitén.

Grön Flagg är en märkning som visar att förskolan aktivt arbetar med miljöfrågor. För att få märkningen har förskolan arbetat utifrån ett tema och fem delmål. Temat är kretslopp och delmålen sopsortering, så och skörda, undersöka årstiderna, börja egen kompost och att upptäcka och undersöka vad vi får från naturen.

Efter lite tal klippte vi ett band och sen var det underhållning och fika. Ett stort grattis till alla barn och all personal som jobbat så bra och som planerat en så fin fest. Tack för att jag fick vara med!

tisdag 6 september 2011

Stoppa utvisningar till Syrien

Följande uttalande antogs av styrelsen för Socialdemokraterna i Uppsala igår:

Utrikesminister Carl Bildt fördömer Syriens regim i skarpa ordalag och på regeringens hemsida kan man läsa följande uppmaning: ”UD avråder sedan tidigare från alla resor till Syrien och uppmanar nu även svenskar i landet, som inte har starka skäl att stanna, att överväga lämna med reguljärtrafik. Oroligheterna i landet Syrien fortsätter och situationen har förvärrats de senaste dagarna, med bland annat skarp eldgivning på flera platser i landet.”

Uppmaningen är inte förvånande eftersom det råder ett krigsliknande tillstånd i landet där regimens säkerhetsstyrkor skjuter skarpt på fredliga demonstranter.
Desto mer förvånande och upprörande är att Migrationsverket fortsätter att verkställa beslut om avvisning/utvisning till Syrien av personer som lämnat landet för att rädda sina liv. Vi har fått kännedom om att avvisning även beslutats för flykting som tillhör en hotad minoritet och som varit aktiv i ett oppositionellt parti som den syriska regimen har förbjudit. En person som kommer tillbaka till Syrien med poliseskort från Sverige kommer inte att mötas av någon mild behandling av den syriska säkerhetspolisen och dess väpnade styrkor.

Enligt Amnestys rapporter har de syriska säkerhetsstyrkorna och armén sedan massprotesterna började i mitten av mars begått grova övergrepp på de mänskliga rättigheterna, bland annat mord och tortyr och systematiska angrepp på civilbefolkningen. Folket kräver politiska reformer och att presidenten Bashar al-Assad avgår. Myndigheternas svar på folkets krav är minst sagt brutala.

Migrationsverket anser i avslagsbeslut att den allmänna situationen i Syrien inte utgör någon grund för en ny prövning av en asylansökan. Om Sverige fortsätter verkställa beslut om avvisning/utvisning så innebär det att Sverige accepterar uttalanden från Assads regim om att allt är normalt i Syrien.

Socialdemokraterna i Uppsala tar bestämt avstånd från att asylsökande avvisas/utvisas till Syrien så länge nuvarande krigsliknande förhållanden råder.

Anita Berger
Ordförande

torsdag 18 augusti 2011

Hur svårt kan det va?

Jag älskar att cykla! Det ger motion och frisk luft och det är i Uppsala snabbt och enkelt. Men inte imorse. Just nu känner jag mig som cyklist totalt oprioriterad. Det var nästan omöjligt att ta mig från Luthagen till Stadshuset. Uppgrävda och avstängda cykelvägar överallt. Det är bra att cykelvägsnätet rustas upp men man borde ha lite mer planering och tänka på framkomligheten samtidigt.

tisdag 9 augusti 2011

På't igen

Jag läste mitt senaste blogginlägg när jag satte mig för att skriva. Det har gått 18 dagar sedan händelserna i Oslo och Utöja. Och konsekvenserna är oerhörda. Ingen kan ju riktigt förstå eller greppa vad som hänt men min son uttryckte det så tydligt när vi såg en stund på minnesstunden från Storkyrkan i Oslo. Musiken och sången berörde oss och han började gråta och sa "Mamma, jag är så ledsen. Det finns 77 personer mindre på jorden nu." Ja, så är det. Men på något sätt har vardagen kommit tillbaka, både här och i Norge. Oerhört märkligt men oerhört mänskligt.

"På't igen". Det sa en svägerska till en vän till mig strax innan hon gick bort i cancer och efterlämnade tonårsbarn. Jag kan inte, sade hon till min vän, men du kan. På't igen. Och så är det väl att i all sorg måste vi fortsätta, med livet och politiken.

Och nu fortsätter vi. Här i Uppsala gör vi Socialdemokrater det genom att sätta fokus på Social Hållbarhet. Läs gärna vår debattartikel som publicerades i UNT den 5 augusti.

lördag 23 juli 2011

En mardröm

Jag reagerar fysiskt på händelserna i Norge. Andas snabbt och ytligt och benen rycker som om dom gör sig redo att springa. Har ägnat en stor del av kvällen med att tala med barnen om mördaren och att han är inlåst och att de kan känna sig trygga. Men det trodde väl partivännerna på ön också.

Minns så väl mina SSU-läger. Glädjen. Diskussionerna. En förälskelse. Minnesbilderna blandas med bilderna nu på döda kroppar i sommaridyllen. Jag har varit aktiv socialdemokrat i över 25 år och banden till Norge och partivännerna där är stark. Attacken på demokratin och öppenheten är avskyvärd. De känslorna blandas med den rena skräck jag som mamma känner när jag tänker på alla de mammor och pappor som idag har fått det värsta besked som finns. Ditt barn kommer inte hem någon mer gång.

Nu på måndag planerar SSU en minnesstund för offren - våra kamrater. Tack SSU för att ni ger oss möjlighet att sörja tillsammans och hedra de omkomna.

måndag 13 juni 2011

Budgetdebatt i Uppsala

Idag och imorgon är det budgetdebatt i Kommunfullmäktige i Uppsala. Här är mitt anförande under gruppledarrundan:

"Ordförande – Fullmäktige

Jag vill presentera Socialdemokraternas budgetalternativ för Uppsala. Det är en politik för utveckling och jämlikhet.

Vi måste komma till bukt med den höga ungdomsarbetslösheten, som till stor del orsakas av att många idag hoppar av gymnasiet. Då räcker det inte med att skjuta till extra pengar till gymnasieskolan. Insatserna behöver ske tidigare och ha ett mer långsiktigt perspektiv. Vår ambition är att alla unga ska ta en gymnasieexamen. Förutsättningarna för det skapar vi i förskolan och grundskolan genom bland annat ökad personaltäthet och mindre grupper.

Vi vet hur viktigt det är att få in den där första foten på arbetsmarknaden och i vuxenlivet. Därför vill vi erbjuda alla ungdomar i 9:an samt i 1:an och 2:an ett feriearbete.

Det är genom ökad kunskap och fler människor i arbete som vi lägger grunden för ett mer jämlikt Uppsala. Att klyftorna mellan människor i kommunen idag växer är oroande. Vi kan se det i den ökande barnfattigdomen. Mer än vart tionde barn i Uppsala lever under fattiga förhållanden. Därför vill vi initiera ett Handslag mot Barnfattigdom och tillsammans ta fram en konkret åtgärdsplan för att utrota barnfattigdomen.

En grundförutsättning för att nå ett Uppsala där fler har möjlighet att både jobba eller studera är att det finns någonstans att bo. Därför behövs det fler nya lägenheter, såväl hyresrätter som bostadsrätter.

Att kunna erbjuda mark i attraktiva lägen för nya bostäder och företagsetableringar är ett måste om vi som kommun ska kunna ställa krav på fler hyresrätter och är ett viktigt verktyg för ett näringslivsvänligare Uppsala. Vi vill därför bedriva en aktiv markpolitik.

Uppsala ska vara en attraktiv kommun att bo i under livets alla skeenden. Äldreomsorgen i kommunen ska hålla högsta klass och vara trygg, tillgänglig och flexibel utifrån brukarens önskemål och behov. Väl så viktigt är också att kommunen som helhet präglas av ett hälsofrämjande arbete som möjliggör att behovet av stöd och vård minskar och blir aktuellt först senare i livet.

En viktig roll i detta spelar ett rikt kultur- och fritidsliv. Att Uppsala som kommun satsar på idrott och kultur betalar tillbaka sig flera gånger om i både hälsa, gemenskap och attraktionsvärde.

Jämställdhet är en frihetsfråga. Vi socialdemokrater har en vision om ett Sverige där alla kvinnor och män har samma rätt till arbete och ekonomiskt oberoende och samma möjligheter att kombinera arbete, fritid och familj. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina liv.

Arbetet för att förebygga hot och våld i nära relationer är en viktig del i ett brett jämställdhetsarbete. Att kommunens insatser för kvinnofrid förbättras genom att utveckla ett resurscentrum är bra. Men arbetet för att förebygga våld och förhindra upprepning av våld måste samtidigt utvecklas.

Kvinnojouren, Tjejjouren och Mansmottagningen har en gedigen kompetens och gör viktiga förebyggande insatser. I ett samlat arbete för kvinnofrid bör dessa verksamheter tas tillvara och stödjas ekonomiskt så att verksamheten tryggas.

Jämställdhet handlar också om att man ska kunna leva på sin lön. Vi föreslår en lokal jämställdhetskommission som ska samla de politiska partierna och fackförbunden för att ta ett gemensamt ansvar för att åstadkomma jämställda löner och arbetsvillkor i kommunen. Uppsala kommun ska vara en mönsterarbetsplats och vi ska införa rätt till heltid.

Uppsala behöver höja både takten och ambitionsnivån i miljö- och klimatarbetet. Vi investerar bland annat i vindkraft för att klimatsäkra kommunens elförsörjning samtidigt som vi sänker kommunens elkostnader och vi prioriterar utbyggnaden av kollektivtrafiken och Uppsalas cykelvägnät.

Vi vill föra en ansvarsfull ekonomisk politik som genomsyras av insikten om att det är bättre att agera förebyggande än att försöka åtgärda problem i efterhand. Marginaliseringens mänskliga pris är uppenbart men vi underskattar ofta utanförskapets ekonomiska konsekvenser för såväl individen som samhället i stort. Vi vill därför styra resursanvändningen över tid så att ett nytt förhållningssätt med ett större fokus på tidiga insatser kan få fäste. Det skulle skapa en bättre framtid för många människor. Att förebygga är också god ekonomisk hushållning.

Ordförande – Fullmäktige

Vi presenterar en politik för utveckling och jämlikhet. Vi har högre ambitioner för Uppsala.

Jag yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till IVE."

söndag 12 juni 2011

Utrota barnfattigdomen nu

Idag skriver jag tillsammans med Erik Pelling på UNT debatt att vi i vårt budgetförslag föreslår att Uppsala kommun antar en lokal handlingsplan för att utrota barnfattigdomen. Vi hoppas på brett stöd när kommunfullmäktige imorgon och på tisdag sammanträder.

Läs gärna artikeln här:

"Barnfattigdomen ökar. Mer än vart tionde barn i Uppsala växer i dag upp i hem där det inte finns pengar för det allra nödvändigaste. I vårt budgetförslag för 2012 presenterar vi konkreta åtgärder för att pressa tillbaka barnfattigdomen. Ansvaret är politiskt. Barn är vi bara en gång.

Vi vet att många har det gott ställt i Uppsala. Samtidigt ser vi att klyftorna ökar. Hårdast drabbas barnen i ekonomiskt utsatta familjer. Vår självbild är att det svenska samhället inte låter något sådant ske. Den bilden är tyvärr inte sann.

Enligt Rädda Barnens senaste siffror ökar barnfattigdomen. I Uppsala lever i dag mer än vart tionde barn under fattiga förhållanden. Dessa siffror representerar barn som ständigt är hungriga. Barn som inte har de glasögon de behöver för att kunna läsa. Barn som saknar utrustning för att kunna delta på idrottslektioner. Barn som inte får sin astmamedicin.

Forskare vid sociologiska institutionen i Uppsala konstaterar att riskerna för dessa ekonomiskt utsatta barn inkluderar psykisk och fysisk ohälsa, en hämmad inlärningsförmåga, försämrade skolprestationer, mobbning, en minskad tillit till sig själva och högre sannolikhet för ekonomisk utsatthet även i framtiden. Bland annat.

Den politiska debatten urartar ofta till en tävling om vem som ger mest. För oss socialdemokrater är det viktigare att se till att varje skattekrona används så smart som möjligt för att möta kommunens utmaningar. Att på ett tidigt stadium bekämpa barnfattig­domen och därigenom förhindra att människor marginaliseras är en social investering som gynnar hela samhället. Genom att arbeta förebyggande uppnår vi inte bara mänskliga vinster utan bedriver samtidigt en ekonomiskt klok och långsiktig politik.

Regeringen har ett stort ansvar för den växande barnfattigdomen. Med rätt priori­teringar kan barnfattigdomen avskaffas. Det skulle kosta 15 miljarder kronor, det vill säga lika mycket som regeringens planerade femte jobbskatteavdrag. Men vi har också en egen hemläxa här i Uppsala.

Vi vill att Uppsala kommun antar en lokal handlingsplan för att utrota barnfattigdomen, något vi hoppas­ få ett brett stöd för. I vårt budgetförslag satsar vi på flera konkreta åtgärder som skulle kunna ingå i en handlingsplan för att förbättra uppväxtvillkoren för Uppsalas barn och unga. För att ge ungdomar arbetslivserfarenhet, egna pengar­ och en meningsfull sysselsättning under sommaren vill vi erbjuda alla ungdomar i årskurs 9 på högstadiet samt i 1 och 2 på gymnasiet ett feriearbete.

Vi vill ge de lokala kultur- och bildningscentrumen i Stenhagen och Gottsunda större möjligheter att arrangera aktiviteter med det lokala föreningslivet, och vi trycker på för att Sävja kulturcentrum ska komma till stånd. För att kunna ge fler sommarlovslediga ungdomar en bra sommar ser vi till att Alnäs friluftsgård kan fortsätta med sina dagläger för barn i olika åldrar.
Vi vill också att Uppsala kommun inför en policy mot avgifter i skolan, så att ungas delaktighet i verksamheten inte ska vara beroende av föräldrarnas inkomst.

Vi föreslår även att förtroendevalda och berörd personal i kommunen utbildas om barnfattigdom och utsatta barn, samt att den kommunala ungdomspolitiken utvecklas genom att Uppsala deltar i Ungdoms­styrelsens lokala uppföljning.

Skolans roll för att ge alla barn en bra uppväxt och en framtid kan inte underskattas. Vi prioriterar därför mer personal i förskolan och möjligheten till fler timmar i förskolans pedagogiska verksamhet för barn till föräldralediga och arbetslösa. Till skillnad från den borgerliga majoriteten ser vi ett behov av mer resurser till grundskolan. Vi tillför 40 miljoner kronor för fler lärare och en bättre skolbarnomsorg.

En välfungerande förskola och grundskola skapar förutsättningar för att flera unga ska komma både motiverade och kunskapsmässigt rustade till gymnasiet. Lyckas vi höja andelen elever som klarar av sina gymnasiestudier gör vi det möjligt för fler att få ett jobb eller skaffa sig en högskoleutbildning.

Kommunrevisionen riktar skarp kritik mot det bristande arbetet mot utanförskapet i kommunen. I stället för en utlovad minskning har vi sett en ökning. Här hittar vi en orsak till den ökade barnfattigdomen. Då duger det inte att ena dagen slå sig för bröstet över den goda ekonomiska utvecklingen bara för att nästa dag skylla problemen på den ekonomiska krisen. Socialdemokraterna har högre ambitioner än så för Uppsala. Vi tänker se till att konkreta åtgärder för att pressa tillbaka barnfattigdomen hamnar högst upp på den politiska dagordningen."

söndag 29 maj 2011

Farväl farmor

Min fantastiska farmor är nu borta. Hon somnade in stilla natten mellan onsdag och torsdag. Den sista tiden har hon varit väldigt svag och till slut kunde hon varken äta eller dricka. Men det är inte så jag kommer minnas min farmor.

Farmor är en kraftkvinna. Hon blev 89 år och hon har berättat mycket om sin barndom. Om fattigdomen och att hon fick tjäna som piga när hon var väldigt ung. Om sin kära syster Alice som när hon var nybliven mamma fick TBC och dog. Och farmor kämpade med en lillebror som var alkoholist. Den kampen var förgäves, brodern frös ihjäl en kall natt i en snödriva.

Fattigdomen satte djupa spår i min farmor. Hon reagerade starkt när hon blev "niad" på en affär. Att tjäna som piga och att säga "ni" och "herrn" tillhörde det gamla enligt farmor. Nu säger vi DU till varandra. Farmor hade också alltid väldigt svårt att unna sig själv saker. Hon fyndade på loppis och på auktioner men kunde ge oss barnbarn dyrbara presenter.

Farmor var en oerhört generös person, inte bara med presenter, utan med tid, omtanke och skratt. Jag har en hel kökssoffa som vittnar om ett av hennes stora intressen - att virka. Jag har så många vackra dukar som minne. Farmor var också en naturmänniska och älskade att fiska så det har jag gjort mycket men henne och farfar. Nu när jag skriver kommer ett minne till mig. En augustikväll för länge sen. Vi är i farmor och farfars stuga vid en liten sjö utanför Sala och fiskar kräftor. Det är mörkt och varmt och jag är glad och trygg.

Jag älskar dig farmor och kommer sakna dig.

torsdag 19 maj 2011

Medvind

"Det är medvind, jag känner det" sa Håkan Juholt på torgmötet igår när vinden friskade i. Och så är det. Vi hade då precis avslutat ett fantastiskt möte som Laboremus arrangerade på Ekonomikum. Den största salen var fullsatt och när Håkan gjorde entré möttes han av varma applåder. Håkans tal och den efterföljande frågestunden rörde sig kring viktiga värderingsfrågor och det var med stående ovationer Håkan lämnade lokalen och åkte till torgmötet.

Även torgmötet samlade mycket folk och Håkan fick under sitt tal mycket respons och varma applåder.

Vi hann också avsluta kvällen med en middag med Håkan där vi fick möjlighet att samtala om frågor som skolan, barnfattigdom och arbetsmiljö.

Att besöket i Uppsala gav rubriken "Jubel för Juholt" i UNT känns härligt och bekräftar medvinden.

Novus väljarbarometer visar också idag att socialdemokraterna går framåt och att oppositionen nu har större stöd än alliansen. Det är en opinionsundersökning, facit kommer på valdagen 2014. Men vi är på gång. Vi har medvind.

tisdag 17 maj 2011

Rapport från förnyelsegruppen

Socialdemokraternas förnyelsegrupp är nu färdig med en första delrapport. Gustaf Lantz, ordförande i arbetsgruppen överlämnade idag delrapporten till mig i Stadshuset.

Syftet med arbetsgruppen är att ge förslag på hur partiet kan förnya sig lokalt. Gustaf Lantz presenterade tre frågor som särskilt viktiga för förnyelsen.

–  Vi behöver skapa ett ökat förtroende hos Uppsalaborna för att vi är de som är bäst på att förvalta våra gemensamma skattekronor. Vi ska också vara det parti som har de främsta idéerna om hur vi bygga broar in i framtiden. Därtill behöver vi på nytt bli det parti som tydligast står för rättvisa och jämlikhet. Dessa tre ben är också tätt sammankopplade, säger han.

Läs mer i UNTs rapportering här. (Foto Tomas Lundin, UNT)

fredag 13 maj 2011

Högre ambitioner för Uppsala

Vi Socialdemokrater presenterade idag vår skuggbudget (IVE) för Uppsala för perioden 2012-2015. Tonvikten i vår budget ligger på fler jobb, ökad kvalitet i förskolan och skolan och på ett rikt kultur- och fritidsliv.

Jag är glad över att vi kan presentera en budget som så tydligt sätter Uppsalas barn och unga i fokus. Det gör vi genom ambitiösa satsningar på förskola och skola, feriearbete, bekämpandet av den ökande barnfattigdomen, barn- och ungdomskultur, och att vi lyfter barns uppväxtvillkor.
Vi driver även på för en ambitiösare miljö- och klimatpolitik, både för att det är ett måste och för att det är en möjlighet att skapa jobb och tillväxt i Uppsala. Den satsning vi vill göra på bland annat ett energi- och miljöteknikkluster tillsammans med universiteten och näringslivet är ett exempel på det. Genom en aktiv markpolitik vill vi bygga bort bostadsbristen samtidigt som vi ökar andelen hyresrätter och ser till att underlätta för nya företagsetableringar.

onsdag 11 maj 2011

Härliga Ultuna

Jag började dagen med en underbar cykeltur genom ett sommarvarmt Uppsala till Ultuna. Vid SLU bedrev jag under tre år doktorandstudier och universitetet har en speciell plats i mitt hjärta.

Jag träffade idag Johan Schnurer, en tidigare kollega och idag vice rektor med ansvar för samverkansfrågor. Han beskrev den expansiva fas universitetet befinner sig i, vad gäller både forskning och samverkansfrågor och den ny- och ombyggnation som nu pågår.

Det var med både glädje över en fantastisk verksamhet och ett sting av saknad jag cyklade hem.

onsdag 4 maj 2011

Alliansens IVE

Så kom den idag, alliansens förslag på budget och verksamhet i Uppsala för nästa år(kallad IVE).

Det finns nu ett ekonomiskt utrymme för reformer och det använder alliansen till en del bra satsningar, bland annat ökar man resurserna till jämställdhet och kvinnofrid. En satsning som vi hade med redan i förra årets budget. Skolsatsningen kommenterade jag igår - bra att satsa på skolan men baktung när allt i princip satsas på gymnasiet.

Påbudet som gått ut från centralt håll hos moderaterna om heltider gjorde förstås att jag hade förhoppningar på det området. Nu finns en alibiskrivning som lyder "möjligheten till heltider ska utvecklas". Det är ett steg i rätt riktning men jag hade hoppats på mer. Vi socialdemokrater kommer fortsätta driva på utvecklingen för heltider.

Jag tycker att det är bra att man har som målsättning att under ett antal år bygga 2000 student- och ungdomsbostäder. Men Uppsalahem har på det området inte fått något tydligt uppdrag, så jag känner en oro för att satsningen kan gå om intet.

Vi noterar också att kraven på upphandlingar inte skärps. Kommunen handlar upp för omkring 2 miljarder årligen och jag anser att det är oerhört viktigt att vi använder våra gemensamma skattepengar på ett klokt sätt. Vi kan genom att ställa tydliga sociala och etiska krav medverka till en god samhällsutveckling.

tisdag 3 maj 2011

Satsning på skolan

Idag presenterade alliansen sin satsning på skolan. Det är framförallt gymnasieskolan som får en förstärkning på 25 miljoner kronor.

Jag välkomnar en satsning på gymnasiet. Vi behöver ta krafttag för att stötta de elever som idag väljer att hoppa av gymnasiet eller som lämnar med ofullständiga betyg.

Men det är också viktigt att arbeta förebyggande och att tidigt lägga grunden så att alla elever kan nå målen. Vi socialdemokrater menar att både förskolan och grundskolan behöver en resursförstärkning för att öka kvaliteten.

Vi ser också idag att antalet elever i grundskolan ökar medan elevantalet i gymnasieskolan minskar. Det är bra att satsa på skolan men ser man till helheten är alliansens skolsatsning baktung.

Nästa fredag, den 13 maj, kommer vi socialdemokrater presentera hela vårt budgetförslag. Jag återkommer med vår fördelning på de olika skolverksamheterna då.

måndag 2 maj 2011

Rapport från KF del 2

Omröstningen om sociala investeringar föll ut med 43 röster mot (M, FP, C, KD och SD) och 27 röster för (S och V). Miljöpartiet valde att lägga ner sina röster.

Nu är det bara att samla ny kraft och fortsätta bilda opinion i frågan.

Rapport från Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder just nu och bokslutsdebatten för 2010 är i full gång. Vi socialdemokrater vill bryta ny mark, vända på perspektivet och börja jobba med sociala investeringar. Att arbeta förebyggande är god ekonomisk hushållning.

Jag menar att vi politiker måste vara visionära och modiga för att ta steg ut i okänd terräng, men det är viktigt att vi vågar.

Signalerna från Alliansen är dubbla. Gunnar Hedberg (M) var försiktigt positiv, medans Cecilia Forss (M) är direkt avvisande. Mohammad Hassan (FP) har tidigare uttalat ett visst stöd men FP:s politiska sekreterare Erica Närlinge twittrar för fullt nu och är väldigt negativ.

Jag hoppas i alla fall att diskussionen om sociala investeringar kommer fortsätta efter fullmäktige och att vi där kan närma oss varandra.

söndag 1 maj 2011

Första Maj i Uppsala

Idag har vi firat en kylig men vacker Första Maj i Uppsala. Huvudtalare var vår nyvalda distriktsordförande, tillika riksdagsledamot, Agneta Gille. Övriga talare var Loa Mothata från LO, Felix Breitholtz från SSU och jag.

Här följer mitt anförande:

"Mötesdeltagare

Att barnfattigdomen ökar i Uppsala måste tas på största allvar. Rädda Barnen visar att trenden med en minskad andel barn som lever i ekonomisk utsatthet har brutits. Mellan 2007 och 2008 ökade barnfattigdomen i Uppsala till sammanlagt 10,4 procent. Det är mer än vart tionde barn i vår kommun. Hur den ekonomiska krisen har slagit under 2009 och 2010 är ännu inte känt. Men Rädda Barnen befarar att barnfattigdomen fortsatt att öka.

Det är en paradox att vi trots att Uppsala är rikare än någonsin ser att klyftorna mellan de fattigaste och de rikaste barnen växer. Vi kan se barnfattigdomen i samhället runt omkring oss. Det handlar om barn som ständigt är hungriga. Om barn som inte har de glasögon de behöver för att kunna läsa, som saknar utrusning för att kunna delta på idrottslektioner, som går i illasittande kläder, och som aldrig kan gå på kompisarnas kalas – för de har inte råd att köpa presenter. Många av barnen bär också problemen och känslorna inom sig, de vet att mamma och pappa har det svårt och vill inte belasta dem mer.

Fattigdomen påverkar alla delar av de här barnens liv. Det sociala och ekonomiska utanförskapet resulterar i sämre hälsa, sämre utbildning, en mindre aktiv fritid och ett liv under betydligt otryggare förhållanden än andra barn. Att så många barn får se sina handlingsmöjligheter begränsade påverkar hela samhällets utveckling.

Det ligger i allas intresse att vi lyckas pressa tillbaka barnfattigdomen. Regeringen har ett stort ansvar och en nationell handlingsplan mot barnfattigdomen vore verkligen på sin plats men vi har även en egen hemläxa att göra här i Uppsala.

Vi Socialdemokrater vill se ett Handslag mot barnfattigdom, där kommunen i samverkan med frivilligorganisationer och det civila samhället kraftsamlar för att minska barnfattigdomen. Vi söker därför en politisk överenskommelse mellan partierna för att gemensamt anta en lokal handlingsplan med konkreta åtgärder för att pressa tillbaka fattigdomen och underlätta för de barn som drabbas.

Mötesdeltagare

Det är dags att ta arbetet för jämställdhet ytterligare ett steg framåt. Trots att diskussionen om arbetsvillkor och strukturella löneskillnader mellan könen har pågått länge har det hänt väldigt lite. Exempelvis kan vi se att andelen deltidsanställda kvinnor inom Uppsala kommun är nästan dubbelt så hög som andelen män, vilket resulterar i lägre löner, lägre pensioner och lägre ersättningsnivåer.

Grunden för ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle är rätten till arbete, som ger möjlighet att kunna försörja sig själv och sin familj och som ger en ekonomisk självständighet livet ut. Från politiskt håll behöver vi synliggöra kopplingen mellan kvinnors position på arbetsmarknaden och i samhället. Yrkesgrupper där kvinnor är i majoritet har större andel deltidstjänster, fler timanställningar, otryggare anställningar, högre arbetsrelaterad ohälsa och sämre lön.

Det är därför dags att erbjuda alla anställda i Uppsala kommun heltidstjänster. Heltid ska vara en rättighet för alla anställda men det ska också finnas möjlighet att utifrån egna behov och överväganden arbeta deltid. Att införa rätt till heltid skulle göra Uppsala kommun till en mycket bättre arbetsgivare och det skulle påtagligt förbättra de enskilda medarbetarnas ekonomiska situation.

Problemet med osakliga löneskillnader det löses inte genom att hävda att kvinnor ska ”tuffa till sig” i löneförhandlingar eller att alla ska starta eget företag som förs fram från vissa politiska företrädare. Det innebär nämligen att man lägger hela ansvaret på individnivå när problemet i själva verket är strukturellt.

Socialdemokraterna i Uppsala föreslår därför en lokal jämställdhetskommission. Den ska samla de politiska partierna, arbetsgivare och fackförbund i ett trepartssamtal för att ta ett gemensamt ansvar för att åstadkomma jämställda löner och arbetsvillkor i kommunen. Som politiker vill jag åstadkomma en förändring. För mig som socialdemokrat handlar det om något så enkelt och samtidigt så stort som vår grundläggande värdering om alla människors lika värde.


Tack för ordet!"

lördag 30 april 2011

Rätten till heltid

Idag skriver jag och Erik Pelling på UNT debatt om heltider. Vi skriver bland annat:

"Heltid är en avgörande fråga för den anställde. Det ofrivilliga deltidsarbetet i kommunen innebär inte bara lägre lön för den enskilde medarbetaren utan också lägre ersättning om man blir sjuk, mindre föräldrapenning om man får barn, sämre arbetslöshetsersättning om man förlorar jobbet och lägre pension när man blir gammal.

Ändå har mer än en fjärdedel av Uppsala kommuns anställda endast en deltidstjänst. Det är inte en god personalpolitik och det gör inte kommunen till en attraktiv arbetsgivare.

Som kommunalråd för Socialdemokraterna i landets fjärde största kommun tänker vi göra vad vi kan för att se till att Uppsala kommun är ett föredöme som arbets­givare.

Vi vill minska antalet osäkra anställningar, ersätta de ofrivilliga deltiderna med heltidstjänster och göra heltid till utgångspunkt vid alla nyanställningar."

Läs gärna hela artikeln här.

torsdag 28 april 2011

Beredningen för socialpolitik och individomsorg

Idag gjorde jag debut som ordförande i en beredning på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting, Beredningen för socialpolitik och individomsorg. Det är väldigt spännande och ärofullt att ha blivit vald till det viktiga uppdraget.

Vi hade idag uppe två väldigt viktiga frågor. Den första gäller Missbruksutredningen som igår överlämnades till regeringen från utredaren Gerhard Larsson. Utredningen ska nu ut på en remissbehandling men under hela utredningsarbetet har frågorna kontinuerligt diskuterats inom SKL och det finns starka kritiska synpunkter på utredningen från bland annat SKL och Socialstyrelsen.

Läs gärna mer i den debattartikel som igår publicerades på Newsmill och som finns på SKLs hemsida.

Den andra fråga vi behandlade gäller Upprättelseutredningen. Det är en fortsättning på Vanvårdsutredningen som har utrett och beskrivit de hemska och omfattande övergrepp som skett på barn i samhällets vård. Utredningen föreslår nu att samhället ber de utsatta om ursäkt genom en ceremoni under ledning av Statsministern och representanter från Kommunsverige. Även ekonomisk ersättning till offren föreslås.

måndag 18 april 2011

Mitt i budgetprocessen

Utanför mitt fönster i Stadshuset står en blomsterlåda fylld med nyplanterade blommor. Passar på att njuta av anblicken av dom samtidigt som jag grunnar över nästa års budget. I fredags hade vi en budgetkonferens med kommunfullmäktigegruppen och diskuterade politiska prioriteringar. Vi hade väldigt bra diskussioner och jobbade hårt med prioriteringslistor.

Jag sitter också och grunnar över majoritetens budgetarbete, framförallt vad gäller beslut om vilka prognoser som ska gälla för kommunens IVE. Det skiljer mycket mellan SKL:s skatteprognos i februari och skatteprognosen i regeringens vårbudget. Och SKL:s nästa prognos (som kommunen brukar följa) kommer först den 3 maj. Ett dilemma för kommunledningen, men också för oss som inte vet vilket underlag som ska gälla.

Blommorna utanför mitt fönster är blå, men jag anar att tulpanerna som ännu inte slagit ut är röda. Det är färgskifte på gång.

torsdag 14 april 2011

Föreningsmöte

Ikväll var jag inbjuden gäst på Gamla Uppsala S-förenings möte. Jag berättade om partikongressen och om vårt arbete i kommunfullmäktigegruppen.

Det hela utvecklade sig till en mycket spännande diskussion om barnfattigdom, kompetenslyft, en aktiv arbetsmarknadspolitik och sociala investeringar. Tack "Gamlis" för ett bra möte och för den fina vårblomman!

onsdag 13 april 2011

Sociala investeringar för bättre ekonomisk hushållning

För åttonde året i rad hanterade Uppsalas kommunstyrelse vid sitt sammanträde idag ett ekonomiskt överskott när vi behandlade bokslutet för 20101. Det är resultatet av tuffa beslut fattade under både socialdemokratisk och moderat ledning. Att ha ordning och reda på ekonomin och att leverera ett plusresultat är nödvändigt för att slippa göra nedskärningar i kommunens verksamhet och för att kunna avsätta pengar till framtida pensioner, till att göra investeringar eller bygga om skolor. Med den ekonomiska saneringen i hamn är det dags att ta den goda ekonomiska hushållningen ett steg längre.

Vi socialdemokrater vill använda en del av det överskott som redovisas i Uppsala kommuns bokslut för 2010 till att stärka kommunens förmåga att möta och hantera kommande kostnader. Vi vill därför möjliggöra sociala investeringar genom att reservera 40 miljoner kronor av årets resultat för detta ändamål.

Investeringar i byggnader och infrastruktur är vardag i kommunen. Men att på samma sätt investera i människor har hittills varit nästan omöjligt. Trots kunskapen om det förebyggande arbetets betydelse används resurserna i allt för stor utsträckning till att reparera skadorna i efterhand. Med kloka insatser som förebygger sociala problem kommer vi att minska kommunens kostnader i framtiden samtidigt som mänskliga vinster uppnås.

Läs gärna mer i vår debattartikel i dagens UNT.

Majoriteten röstade tyvärr ner vårt förslag på kommunstyrelsen. Vi beklagar av både sociala och ekonomiska skäl att de inte vill satsa offensivt på ett förebyggande arbete. Från socialdemokratiskt håll kommer vi att fortsätta driva frågan och vi hoppas på ett ja när kommunfullmäktige möts den 2 maj.

tisdag 12 april 2011

Gottsunda Centrum

Idag besökte jag Gottsunda och UKFAB (Uppsala kommuns fastighets AB). UKFAB håller nu på med det viktiga uppdraget att omvandla hela Gottsunda Centrum för att skapa en modern marknadsplats och en naturlig mötesplats. Tillsammans med till exempel Uppsalahems planer på nya spännande bostäder i området står Gottsunda inför ett ordentligt ansiktslyft.

Men när man står mitt på byggarbetsplatsen är det svårt att tänka sig att invigning av det framtida torget, som ses på bilden, ska ske den 23 september i år. Jag håller tummarna för att arbetet flyter på bra och sen dyker jag upp igen i slutet av september, med en invigningspresent, och njuter av en god fika på caféet som svävar mellan två våningar!

måndag 11 april 2011

"Det här är livet"

Jag är fortfarande uppfylld av den härliga utflykten vi gjorde med familjen igår till havet utanför Norrtälje. Där hittade vi en liten skyddad vik där barnen lekte i vattenbrynet och gick på skattjakt. I strålande sol grillade vi korv och mumsade på kakor. "Det här är livet" som barnen uttryckte sig!

Med en sådan härlig dag färsk i minnet tar jag mig an veckans uppdrag och utmaningar. Ikväll har jag varit på ett väldigt trevligt och givande möte med Akademiska Hus där de beskrivit sin verksamhet och planerna framöver. Stort tack till Hans Antonsson, Regiondirektör på Akademiska Hus.

Imorgon fortsätter turnén med Arbetsutskottet i Regionförbundet. Vi åker då till Älvkarleby för en medlemsdialog och för att höra på Älvkarlebys tankar om Regionförbundets framtid.

lördag 9 april 2011

Mot nya uppdrag - men först en rejäl avtackning

Distriktskongressen är nu avslutad och ombuden på väg hem. Vi är stärkta efter många livaktiga debatter med högt i tak. Sitter nu hemma i soffan med min dotter och ska snart ringa mormor och berätta om avtackningen av Thomas Östros.

Agneta Gille höll ett mycket fint tal och tackade Thomas för allt han hittills gjort i partiets tjänst. Thomas blev sedan avtackad med ett fång rosor, presenter och stående ovationer.

Jag vet inte vilka nya utmaningar som väntar Thomas, men jag vill tacka för möjligheten att lära känna honom och allt samarbete vi haft. Första gången jag träffade Thomas var på Bommersvik och året var nog 1986. Jag var ung SSU-are och Thomas var kursledare på den utbildning jag gick. Vi har sedan under åren följts åt, i Studentförbundet, Arbetarekommunen och nu Partidistriktet. Jag ser fram emot vårt framtida samarbete och dom utmaningar vi står inför.

Tack Thomas!

Rapport från distriktskongressen

Distriktskongressen är i full gång och har nu valt en ny ordförande, den första kvinnliga ordföranden under distriktets hundraåriga historia. Det är Agneta Gille som nu tar över klubban efter Thomas Östros. Ett stort grattis till Agneta och till oss i distriktet som med Agneta får en färgstark ordförande med brett stöd i hela länet och med en gedigen erfarenhet av både parlamentariskt och organisatoriskt arbete i partiet.

Många motioner inom vitt skilda områden behandlas också, uttalanden antas om att bekämpa barnfattigdom, utveckla Akademiska sjukhuset och att stödja demokratirörelserna i Mellanöstern.

Vi har också haft besök av vår nyvalda partisekreterare Carin Jämtin. Hon talade om läget i partiet och det behov vi har av att utveckla både arbetsformerna och sättet vi utser företrädare på. Hon talade också om vår politik som vi nu ska utveckla med sikte på att anta ett nytt partiprogram på den ordinarie partikongressen 2013. Vi ska också under hösten ha ett förlängt Förtroenderåd för att diskutera. Carin beskrev på ett mycket bra sätt betydelsen av att vi arbetar för en kunskapsbaserad ekonomi och tillväxt, en värdegrundad tillväxt och sociala investeringar.

måndag 4 april 2011

Politisk analys med mormor

Jag pratade med min mormor i helgen. Anledningen var att hon fyllde 85 år men samtalet gled, som vanligt, snabbt in på politik. Min mormor är klockren i sin politiska kompass. Hon är också väldigt känslomässigt engagerad i politiken. Hon kan ringa bara för att få prata av sig sin ilska över borgarna eller över hur Mona Sahlin behandlas. Mormor har tagit tuffa diskussioner på PRO hemma på temat "Ni ville ju få bort Göran Persson och röstade borgerligt - det ni får nu är borgerlig politik". Hon har intresserat följt processen att välja en ny partiordförande för Socialdemokraterna och varit insatt i de olika turerna.

Lite spänd frågade jag vad hon tyckte om Juholt då. Jo då, sa mormor, det kan nog bli bra. Nu ska jag lägga till att jag kommer från Sala och där är vi inte kända för överord. En helt fantastisk middag kan recenseras "Det här var faktiskt gott" så mormor menar med sina ord att Juholt är kanon! Men la hon till, han får vara försiktig med den bild som sätts nu och att han kanske tar i för mycket i utrensningen efter Mona. Sen frågade hon till sist "Vem i hela friden hade köpt avtackningsblommor till Thomas på partikongressen? En ynka ros?" Ja, det undrar jag också mormor. Men i helgen ska jag ringa dig igen och berätta om avtackningen av Thomas som distriktsordförande, då hoppas jag att du kan känna dig stolt över hur vi avtackar en person som betytt så oerhört mycket för vårt parti.