måndag 13 juni 2011

Budgetdebatt i Uppsala

Idag och imorgon är det budgetdebatt i Kommunfullmäktige i Uppsala. Här är mitt anförande under gruppledarrundan:

"Ordförande – Fullmäktige

Jag vill presentera Socialdemokraternas budgetalternativ för Uppsala. Det är en politik för utveckling och jämlikhet.

Vi måste komma till bukt med den höga ungdomsarbetslösheten, som till stor del orsakas av att många idag hoppar av gymnasiet. Då räcker det inte med att skjuta till extra pengar till gymnasieskolan. Insatserna behöver ske tidigare och ha ett mer långsiktigt perspektiv. Vår ambition är att alla unga ska ta en gymnasieexamen. Förutsättningarna för det skapar vi i förskolan och grundskolan genom bland annat ökad personaltäthet och mindre grupper.

Vi vet hur viktigt det är att få in den där första foten på arbetsmarknaden och i vuxenlivet. Därför vill vi erbjuda alla ungdomar i 9:an samt i 1:an och 2:an ett feriearbete.

Det är genom ökad kunskap och fler människor i arbete som vi lägger grunden för ett mer jämlikt Uppsala. Att klyftorna mellan människor i kommunen idag växer är oroande. Vi kan se det i den ökande barnfattigdomen. Mer än vart tionde barn i Uppsala lever under fattiga förhållanden. Därför vill vi initiera ett Handslag mot Barnfattigdom och tillsammans ta fram en konkret åtgärdsplan för att utrota barnfattigdomen.

En grundförutsättning för att nå ett Uppsala där fler har möjlighet att både jobba eller studera är att det finns någonstans att bo. Därför behövs det fler nya lägenheter, såväl hyresrätter som bostadsrätter.

Att kunna erbjuda mark i attraktiva lägen för nya bostäder och företagsetableringar är ett måste om vi som kommun ska kunna ställa krav på fler hyresrätter och är ett viktigt verktyg för ett näringslivsvänligare Uppsala. Vi vill därför bedriva en aktiv markpolitik.

Uppsala ska vara en attraktiv kommun att bo i under livets alla skeenden. Äldreomsorgen i kommunen ska hålla högsta klass och vara trygg, tillgänglig och flexibel utifrån brukarens önskemål och behov. Väl så viktigt är också att kommunen som helhet präglas av ett hälsofrämjande arbete som möjliggör att behovet av stöd och vård minskar och blir aktuellt först senare i livet.

En viktig roll i detta spelar ett rikt kultur- och fritidsliv. Att Uppsala som kommun satsar på idrott och kultur betalar tillbaka sig flera gånger om i både hälsa, gemenskap och attraktionsvärde.

Jämställdhet är en frihetsfråga. Vi socialdemokrater har en vision om ett Sverige där alla kvinnor och män har samma rätt till arbete och ekonomiskt oberoende och samma möjligheter att kombinera arbete, fritid och familj. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina liv.

Arbetet för att förebygga hot och våld i nära relationer är en viktig del i ett brett jämställdhetsarbete. Att kommunens insatser för kvinnofrid förbättras genom att utveckla ett resurscentrum är bra. Men arbetet för att förebygga våld och förhindra upprepning av våld måste samtidigt utvecklas.

Kvinnojouren, Tjejjouren och Mansmottagningen har en gedigen kompetens och gör viktiga förebyggande insatser. I ett samlat arbete för kvinnofrid bör dessa verksamheter tas tillvara och stödjas ekonomiskt så att verksamheten tryggas.

Jämställdhet handlar också om att man ska kunna leva på sin lön. Vi föreslår en lokal jämställdhetskommission som ska samla de politiska partierna och fackförbunden för att ta ett gemensamt ansvar för att åstadkomma jämställda löner och arbetsvillkor i kommunen. Uppsala kommun ska vara en mönsterarbetsplats och vi ska införa rätt till heltid.

Uppsala behöver höja både takten och ambitionsnivån i miljö- och klimatarbetet. Vi investerar bland annat i vindkraft för att klimatsäkra kommunens elförsörjning samtidigt som vi sänker kommunens elkostnader och vi prioriterar utbyggnaden av kollektivtrafiken och Uppsalas cykelvägnät.

Vi vill föra en ansvarsfull ekonomisk politik som genomsyras av insikten om att det är bättre att agera förebyggande än att försöka åtgärda problem i efterhand. Marginaliseringens mänskliga pris är uppenbart men vi underskattar ofta utanförskapets ekonomiska konsekvenser för såväl individen som samhället i stort. Vi vill därför styra resursanvändningen över tid så att ett nytt förhållningssätt med ett större fokus på tidiga insatser kan få fäste. Det skulle skapa en bättre framtid för många människor. Att förebygga är också god ekonomisk hushållning.

Ordförande – Fullmäktige

Vi presenterar en politik för utveckling och jämlikhet. Vi har högre ambitioner för Uppsala.

Jag yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till IVE."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar