söndag 1 maj 2011

Första Maj i Uppsala

Idag har vi firat en kylig men vacker Första Maj i Uppsala. Huvudtalare var vår nyvalda distriktsordförande, tillika riksdagsledamot, Agneta Gille. Övriga talare var Loa Mothata från LO, Felix Breitholtz från SSU och jag.

Här följer mitt anförande:

"Mötesdeltagare

Att barnfattigdomen ökar i Uppsala måste tas på största allvar. Rädda Barnen visar att trenden med en minskad andel barn som lever i ekonomisk utsatthet har brutits. Mellan 2007 och 2008 ökade barnfattigdomen i Uppsala till sammanlagt 10,4 procent. Det är mer än vart tionde barn i vår kommun. Hur den ekonomiska krisen har slagit under 2009 och 2010 är ännu inte känt. Men Rädda Barnen befarar att barnfattigdomen fortsatt att öka.

Det är en paradox att vi trots att Uppsala är rikare än någonsin ser att klyftorna mellan de fattigaste och de rikaste barnen växer. Vi kan se barnfattigdomen i samhället runt omkring oss. Det handlar om barn som ständigt är hungriga. Om barn som inte har de glasögon de behöver för att kunna läsa, som saknar utrusning för att kunna delta på idrottslektioner, som går i illasittande kläder, och som aldrig kan gå på kompisarnas kalas – för de har inte råd att köpa presenter. Många av barnen bär också problemen och känslorna inom sig, de vet att mamma och pappa har det svårt och vill inte belasta dem mer.

Fattigdomen påverkar alla delar av de här barnens liv. Det sociala och ekonomiska utanförskapet resulterar i sämre hälsa, sämre utbildning, en mindre aktiv fritid och ett liv under betydligt otryggare förhållanden än andra barn. Att så många barn får se sina handlingsmöjligheter begränsade påverkar hela samhällets utveckling.

Det ligger i allas intresse att vi lyckas pressa tillbaka barnfattigdomen. Regeringen har ett stort ansvar och en nationell handlingsplan mot barnfattigdomen vore verkligen på sin plats men vi har även en egen hemläxa att göra här i Uppsala.

Vi Socialdemokrater vill se ett Handslag mot barnfattigdom, där kommunen i samverkan med frivilligorganisationer och det civila samhället kraftsamlar för att minska barnfattigdomen. Vi söker därför en politisk överenskommelse mellan partierna för att gemensamt anta en lokal handlingsplan med konkreta åtgärder för att pressa tillbaka fattigdomen och underlätta för de barn som drabbas.

Mötesdeltagare

Det är dags att ta arbetet för jämställdhet ytterligare ett steg framåt. Trots att diskussionen om arbetsvillkor och strukturella löneskillnader mellan könen har pågått länge har det hänt väldigt lite. Exempelvis kan vi se att andelen deltidsanställda kvinnor inom Uppsala kommun är nästan dubbelt så hög som andelen män, vilket resulterar i lägre löner, lägre pensioner och lägre ersättningsnivåer.

Grunden för ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle är rätten till arbete, som ger möjlighet att kunna försörja sig själv och sin familj och som ger en ekonomisk självständighet livet ut. Från politiskt håll behöver vi synliggöra kopplingen mellan kvinnors position på arbetsmarknaden och i samhället. Yrkesgrupper där kvinnor är i majoritet har större andel deltidstjänster, fler timanställningar, otryggare anställningar, högre arbetsrelaterad ohälsa och sämre lön.

Det är därför dags att erbjuda alla anställda i Uppsala kommun heltidstjänster. Heltid ska vara en rättighet för alla anställda men det ska också finnas möjlighet att utifrån egna behov och överväganden arbeta deltid. Att införa rätt till heltid skulle göra Uppsala kommun till en mycket bättre arbetsgivare och det skulle påtagligt förbättra de enskilda medarbetarnas ekonomiska situation.

Problemet med osakliga löneskillnader det löses inte genom att hävda att kvinnor ska ”tuffa till sig” i löneförhandlingar eller att alla ska starta eget företag som förs fram från vissa politiska företrädare. Det innebär nämligen att man lägger hela ansvaret på individnivå när problemet i själva verket är strukturellt.

Socialdemokraterna i Uppsala föreslår därför en lokal jämställdhetskommission. Den ska samla de politiska partierna, arbetsgivare och fackförbund i ett trepartssamtal för att ta ett gemensamt ansvar för att åstadkomma jämställda löner och arbetsvillkor i kommunen. Som politiker vill jag åstadkomma en förändring. För mig som socialdemokrat handlar det om något så enkelt och samtidigt så stort som vår grundläggande värdering om alla människors lika värde.


Tack för ordet!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar