måndag 28 januari 2013

Europeiska deklarationen för jämställdhet

I en rapport från region Gävleborg kan man läsa att män får mer insatser beviljade än kvinnor inom äldreomsorgen och att kvinnor oftare än män får nöja sig med larm.

Lönekartläggningar visar att det finns stora löneskillnader mellan kvinnor och män. Kvinnor har i Serige i snitt 70 % av männens lön.

Våldet mot kvinnor ökar. Kvinnofrid borde vara en prioriterat fråga för alla partier. I Uppsala minskar bidragen till både kvinnojourer och mansmottagningen mot våld.

Hur ser prioriteringordningen ut för snöröjning av vägar och gator i förhållande till cykelbanor och gångvägar?

Hur fördelas resurser till kvinnor respektiv män inom t ex utbildning, äldreomsorg, idrott, kultur, fritid i Uppsala? Vilka deltar i olika verksamheter och varför?

Tar stadsplaneringen tillräcklig hänsyn till mäns och kvinnors olika livsvillkor?

Vems är staden och vems frihet att röra sig fritt prioriteras?

Jämställdhet handlar om makt och strukturer. Men hur ser det ut i Uppsala. Vilka har makten - är det jämt fördelat mellan kvinnor eller män?

Det finns mängder av exempel på orättvisor och skillnader i livsvillkor för kvinnor och män.

CEMR - den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå.

Det är i vardagen som jämställdhet skapas – eller ojämställdhet vidmakthålls. Genom sin närhet till invånarna kan kommuner, landsting och regioner direkt medverka till att beslut som främjar jämställdhet får effekt i människors vardag.

Ur ett jämställdhets- och kvalitetsperspektiv belyser deklarationen:

• kommuners och regioners politiska och beslutsfattande roll
• utbud av service och tjänster såsom socialtjänst, vård och omsorg och utbildning
• arbetsgivarroll och personalpolitik
• ekonomisk verksamhet
• upphandling av varor och tjänster
• könsrelaterat våld och människohandel
• samhällsplanering och hållbar utveckling, exempelvis miljö, infrastruktur och kollektivtrafik

Landstinget i Uppsala län ansåg att CEMR-deklarationen låg väl i linje med deras jämställdhetsarbete och undertecknade deklarationen i september 2007, och då fick hela landstinget en gemensam europeisk norm att verka efter.

Landstinget framhåller att deklarationen är ett sakligt och stödjande grunddokument att
utgå ifrån. Bland annat har de haft stor nytta av deklarationen när de utarbetade sin jämställdhetspolicy.

Ett undertecknande av deklarationen är:

- ett sätt att få igång ett praktiskt och strukturerat arbete med jämställdhet i kommunen
- ett stöd vid beslutsfattande och konsekvensanalys inför beslut
- ett sätt för Uppsala att få tillgång till erfarenhetsutbyte och kunskap från andra som undertecknat deklarationen, både nationellt och internationellt

Jag skulle önska att den borgerliga majoriteten i Uppsala kommun skulle ställa sig bakom förslaget att underteckna deklarationen. Det skulle vara ett sätt att växla upp jämställdhetsarbetet och flytta fram positionerna och leda till ökad jämställdhet för alla oss som bor i Uppsala kommun.

Men tyvärr röstades vi ner idag på kommunfullmäktige.