tisdag 30 oktober 2012

Så nära - men ändå så långt ifrån

Igår på kommunfullmäktigt debatterade vi min och Erik Pellings motion om att göra sociala investeringar möjliga. Vi vill att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram ett förslag till en social investeringsfond som passar Uppsalas förhållanden. Men om man behöver inspiration kan man till exempel titta på Norrköping, Umeå, Nynäshamn, Trelleborg, Kalmar eller Örebro. För att nämna några.

I debatten framställs det som att alla är helt överens om att förebyggande arbete behövs och är viktigt. Om det är så är det bra. Men problemet är att den borgerliga majoriteten verkar tycka att Uppsala redan gör allt som behövs och inte ser behov av att utveckla området.

I många andra kommuner och inom SKL har man istället uppfattningen att vi behöver arbeta mycket mer förebyggande, att vi behöver samarbeta med andra huvudmän mycket mer, att vi behöver se över ersättningssystem och lednings- och styrningsfrågor samt att vi behöver avsätta mer medel till tidiga insatser. Jag delar den uppfattningen.

Att vilja utveckla ett område betyder inte att allt som görs idag är dåligt. Tvärtom. Jag tycker Uppsala på många sätt arbetar mycket bra och är en förebild. Men jag är också fullständigt övertygad om att vi, för att klara de utmaningar vi står inför, behöver vara modiga, tänka nytt och lära av andra.

Efter en lång debatt där alla framhöll vikten av förebyggande arbete röstade majoriteten i fullmäktige för avslag på vår motion. Så nära - men ändå så långt ifrån.

fredag 26 oktober 2012

Varenda minut, så länge jag orkar

– Varenda minut, så länge jag orkar. Det säger en av storläsarna på Karl-Johansgårdarna i Uppsala. Hela dagarna ägnar han åt läsning. Helst läser han historiska skildringar och bra deckare, numera mest böcker med större stil och med hjälp av bladvändaren. Men han lyssnar också på talböcker.

Frågan om tillgången till litteratur för äldre diskuteras nu i Uppsala och i en artikel publicerad idag i UNT kan man läsa om vår motion om bokservice för äldre.

Tidigare i veckan kunde vi också i UNT läsa en artikel om förslaget och hur äldre beskriver det som en personlig katastrof om tillgången till  böcker att läsa eller lyssna på skulle försvinna. I artikeln kan man läsa att det inte enbart är enskilda läsare som drabbas, utan också dementa i läsgrupper och personer som deltar i högläsning vid olika träffpunkter inom äldreomsorgen. Storstilsböcker och inlästa böcker i Daisysystemet tillhandahålls dessutom just från biblioteken.

Kulturnämndens ordförande säger att frågan är för viktig för att hamna mellan stolarna, men det är precis vad den riskerar göra om inget görs.

På rätt väg

I veckan kom ännu en lokal opinionsundersökning, den här gången beställd av Moderaterna och utförd av SKOP. Det är 500 Uppsalabor som har fått svara på vilket parti de skulle rösta på i kommunvalet om det vore val idag.

Resultatet inger hopp för alla oss som kämpar för ett maktskifte i Uppsala kommun. Vi socialdemokrater är i undersökningen nästan lika stora som moderaterna, och jämfört med valet 2010 har vi gått fram 4.7 procentenheter! Sammanlagt får alliansen i den här undersökningen stöd av 45.6% och vi rödgröna av 49.5%.

Det är fortfarande två år kvar till valet, och allt kan hända. Men låt oss glädjas åt dessa siffror ett tag. Vi är på rätt väg!

Om det vore val idag - Vilket parti skulle du då rösta på i kommunalvalet?
(Siffrorna inom parentes valresultatet 2010)

Moderaterna 29,8 (28,2)
Folkpartiet liberalerna 9,5 (9,8)
Centerpartiet 3,5 (7,0)
Kristdemokraterna 2,8 (5,6)
Socialdemokraterna 29,2 (24,5)
Vänsterpartiet 7,2 (6,7)
Miljöpartiet 13,1 (12,1)
Sverigedemokraterna 2,9 (3,3)
Övriga partier 2,1 (2,7)

Antal intervjupersoner: 503

torsdag 25 oktober 2012

Kultur för äldre

Vi socialdemokrater föreslår i en motion till fullmäktige att kulturnämnden ges i uppdrag att teckna avtal om biblioteksservice för att säkra äldres tillgång på böcker och folkbildning.

Sedan äldrenämnden valde att säga upp avtalet om biblioteksservice har frågan om bokservice och det viktiga kulturuppdraget att främja tillgången på böcker och folkbildningen för äldre hamnat mellan stolarna.

Att tillhandahålla biblioteksservice är ett ansvar som tydligt åligger kulturnämnden och uppdraget bör därför återföras dit. Det är oerhört viktigt att alla människor, oavsett ålder eller hälsa och oavsett om man bor hemma eller på vårdboende, har enkel tillgång till böcker. Böcker berikar våra liv och är en viktig del av folkbildningen. Vi förväntar oss att den borgerliga majoriteten i kommunen tar sitt ansvar och tar hand om frågan där den hör hemma, det vill säga i Kulturnämnden.

Enligt svensk bibliotekslag ska alla medborgare ha tillgång till folkbibliotek. För oss Socialdemokrater är det en lagstadgad princip som inte får naggas i kanten. Ett gott kulturliv ska gälla även för våra äldre och vi anser att det tillgodoses på ett bra sätt genom den uppsökande biblioteksservice som biblioteken erbjuder kommunens vårdboenden, dagverksamheter och träffpunkter.

onsdag 24 oktober 2012

Fredsstaden Uppsala

Idag är det internationella FN-dagen. Uppsala har en rik tradition av arbete för internationell fred och säkerhet. Av de fem Nobels fredspris som har tilldelats svenska pristagare är det fyra som har en anknytning till Uppsala. Det är Hjalmar Branting, Nathan Söderblom, Dag Hammarskjöld och Alva Myrdal. Det vill vi Socialdemokrater uppmärksamma.

Fredsstaden Uppsala förtjänar att bli mer känd. I en motion till kommunfullmäktige efterlyser vi därför ett årligt återkommande arrangemang för att göra Uppsalaborna och omvärlden uppmärksamma på fredsstaden Uppsala. Vi vill att Uppsala varje år i samband med FN-dagen visar på allt det arbete som gjorts och görs i Uppsala för fred och gemensam säkerhet. Förslag på aktiviteter kan till exempel vara temadag i skolorna, öppna föreläsningar för allmänheten och någon större gemensam manifestation i staden.

En konkret idé är att inrätta ett Dag Hammarskjöldspris för insatser för internationell förståelse och solidaritet, som kan delas ut på FN-dagen.

fredag 19 oktober 2012

Ett Uppsala med tolerans och mångfald

Ikväll manifesterade vi Socialdemokrater och SSU i Uppsala mot rasism och främlingsfientlighet på Stora Torget i Uppsala. Vi visade vår solidaritet med alla invandrare i Uppsala och hela Sverige och uttryckte vår avsky mot hatbrott. Det är viktigt att alla, inte minst vi som har politiska uppdrag, agerar kraftfullt mot alla former av rasism.

På kort tid har flera rasistiska dåd inträffat i Uppsala med omgivningar. På väg till skolan misshandlas en tolvårig pojke med utländsk bakgrund av tre vuxna män som uttrycker sig rasistiskt. En kvinna får sin slöja avsliten och rasistiska glåpord riktade mot sig av en okänd man. Ett litet barn får höra kränkande rasistiska tillmälen av förbipasserande. Och ett boende för ensamkommande flyktingbarn har dygnet runt-bevakning efter att ha utsatts för flera attacker. I hela landet ökar antalet anmälningar om hatbrott.

Rasister flyttar fram sina positioner. Och då måste vi som tror på tolerans och mångfald också göra det.

Några ord av Mikael Wiehe:
"Det var på kvällen
Jag stod vid stranden
under Vintergatan
och Karlavagnen
Jag tog min älskade
hårt i handen
och sa, landet, det tillhör
dej och mej.

Det här är ditt land
Det här är mitt land
från Ales stenar
till Norra Lappland
från Bohus klippor
till Gotlands raukar
Landet, det tillhör
dej och mej"

Rasisterna säger: "Kom inte hit - åk hem"
Vi säger: "Välkommen hit - välkommen hem."

torsdag 18 oktober 2012

EU, den fria rörligheten och hemlöshet

Den fria rörligheten för människor inom EU skapar många möjligheter och knyter ihop människor över nationsgränserna. Men många EU-medborgare som söker sig till Sverige i hopp om att hitta jobb och en ny framtid för sig och sin familj hamnar istället i hemlöshet. Hur många av de som söker sig hit som saknar ett hem är det ingen som vet. EU-migranter syns till exempel inte i Socialstyrelsens hemlöshetsmätningar.

Vi måste göra allt vi kan för att bryta den här utvecklingen och ge människor från hela EU en chans till en ljusare framtid i Sverige och då måste hemlöshet kopplas till centrala politikområden. Kommunerna har en viktig roll i att motverka hemlöshet, men eftersom det i första hand är strukturer på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden som hindrar och utestänger EU-migranter krävs ett tydligt nationellt ansvarstagande.

Jag deltog idag på en hearing i Riksdagen där Marika Markovits, direktor vid Stockholms Stadsmission, presenterade deras årliga statusrapport ”Hemlös 2012”, där det senaste årets politiska initiativ för att motverka hemlöshet beskrivs och granskas.

Det som framkom tydligt på hearingen är att regeringen bör driva dessa frågor mycket kraftfullare inom EU. Problemet med hemlösa EU-migranter delas av många länder inom EU och vi måste gemensamt arbeta med olika lösningar. Det kan till exempel handla om tak-över-huvudet-garanti.

Regeringen säger att frågan om hemlöshet är viktig, men agerar tandlöst. De har tillsatt en hemlöshetssamordnare som ägnar all tid åt att åka på turné och samtala med kommunerna. Men inget fokus läggs på det faktum att det är den svaga förankringen på arbetsmarknaden och svårigheten att få tag på bostad som skapar hemlösheten. Och just avsaknaden på en tydlig arbetsmarknadspolitik och bostadspolitik det är den borgerliga regeringens signum.

onsdag 17 oktober 2012

Avgifter i skolan

På senaste sammanträdet med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den borgerliga majoritetens om avgifter i gymnasieskolan.

Vi socialdemokrater menar att Uppsala kommun, precis i likhet med många andra kommuner, borde fatta ett lokalt beslut om att skollagens skrivning om en avgiftsfri skola ska gälla fullt ut. Vi menar att det inte ska öppnas för att ta ut olika avgifter för verksamhet som tillhör utbildningen. Detta är viktigt för att bevara en likvärdighet i utbildningen, och att inte utsätta olika elever för situationen där de tvingas att avstå från aktiviteter för att de kostar en avgift för att delta.

Vi menar att innebörden av vad som är en obetydlig kostnad är mycket relativ. För de flesta elever är en obetydlig kostnad inget större problem. För de elever som inte har dessa marginaler kan en obetydlig kostnad vara oöverstiglig. Det offentliga skolväsendet ska ha en högre moralisk standard än att utsätta elever för detta.

tisdag 16 oktober 2012

Vi måste prata om arbetslösheten

Hur ska Uppsala möta den höga ungdoms- och långtidsarbetslösheten? Vi föreslår bland annat ett ungdomskontrakt med erbjudande om arbete medan man läser in gymnasiet. För att utveckla och vässa vår jobbpolitik kallade vi idag till en offentlig hearing om arbetsmarknadsläget i Uppsala. Vi skrev också en debattartikel i UNT som följer här i sin helhet;

"Bilden av Uppsala kan tecknas ljus. Med all rätt. Två universitet, ett högspecialiserat universitetssjukhus, forskningstunga statliga verk, närhet till Arlanda och Stockholm samt många företag inom life-science och andra branscher ger Uppsala ett guldläge. Men frågan måste ställas. Har vi slagit oss till ro? Utnyttjar vi verkligen Uppsalas fulla potential?

Arbetslösheten i Uppsala beskrivs i politiska sammanhang gärna som den lägsta i landet. Men arbetslösheten i kommunen är högre än genomsnittet för länet.

En lång rad kommuner i vårt eget län och på andra håll i landet gör bättre ifrån sig. Men det viktiga är inte hur vi ligger till jämfört med andra. Den stora frågan är om vi i Uppsala kommun kan nöja oss med en arbetslöshet på 6,3 procent? Har vi i länet som helhet råd att låta närmare 10 300 av våra invånare gå utan arbete?

Socialdemokraterna tycker inte det. I valet 2006 kallades motsvarande siffror för massarbetslöshet. Arbetslöshet är frihetens motsats. Den håller tillbaka människor, släcker drömmar och bryter ned människors självkänsla. Tillväxten och välfärden i Uppsala hänger på att fler kommer i arbete. På att vi lyckas ta vara på Uppsalabornas fulla potential.

I slutet av september gick 6,3 procent av arbetskraften utan arbete i Uppsala. Och de blir inte färre. De nya jobben blir färre, konkurserna ökar och arbetslösheten stiger.

Bland ungdomar (18–24 år) är arbetslösheten 11,5 procent. Att vi inte klarar av att ge 1 353 av Uppsalas unga en bättre start än så på vuxenlivet är ett underbetyg. Bland utrikesfödda ser vi en arbetslöshet på 15,4 procent. Även det ett slöseri med mänsklig kreativet och vilja att arbeta.

Att Uppsalas arbetsmarknad trots närheten inte växer i takt med Stockholms är oroande. Faktum är att vi i dag nätt och jämt håller jämna steg med befolkningsökningen. Det räcker inte. Jobben måste helt enkelt bli fler.

Regeringen har varit bra på att betona att människor ska arbeta, men inte på att skapa nya jobb.

De försämrade försäkringarna mot arbetslöshet och sjukdom och de generella skattesänkningarna var inte svaret. Den variant av arbetslinjen som prövats de senaste åren har inte levererat.

Arbetslöshet är den främsta orsaken till att människor tvingas söka socialbidrag. Underskottet som hotar kommunens ekonomi består till stor del av ökade socialbidragskostnader. Socialbidragsbudgeten för 2012 beräknas gå back 60,6 miljoner kronor. Antalet hushåll med socialbidrag har ökat kraftigt de senaste åren.

År 2008 var 3 500 hushåll beroende av socialbidrag i Uppsala, i slutet av förra året hade den siffran stigit till 4 500 hushåll.

Vi behöver en nationell jobbpolitik. Och en ansvarsfull ledning för Sveriges fjärde största kommun borde kräva det av sin egen regering. Sverige behöver en politik som sätter jobben främst. Socialdemokraterna presenterar i sin skuggbudget för Sverige breda insatser för att bryta arbetslösheten, stärka hushållens efterfrågan och ta Sverige mot full sysselsättning. Det handlar inte minst om att stärka Sveriges innovationsklimat och därmed skapa förutsättningar för nya jobb att växa fram.

Men med eller utan regeringens hjälp har vi en hemläxa lokalt. Hur ska Uppsala möta den höga ungdoms- och långtidsarbetslösheten? För att få svar på den frågan kallar Socialdemokraterna i dag till en offentlig hearing i Stadshuset om arbetsmarknadsläget i kommunen.

Räcker de insatser som görs när konkurserna nu återigen ökar och arbetslösheten stiger?

En viktig förklaring till den höga ungdomsarbetslösheten är att många inte lyckas ta en fullständig gymnasieexamen.

Därför föreslår vi i den socialdemokratiska skuggbudgeten för Uppsala ett ungdomskontrakt. Den som inte klarat gymnasiet ges möjlighet att arbeta halvtid till avtalsenlig lön samtidigt som han eller hon läser in gymnasiet.

Därför prioriterar vi investeringar i skolan och i förskolan. Och därför vill vi att kommunen tillsammans med näringslivet ska erbjuda alla ungdomar på gymnasiet ett sommarjobb. Alla måste få chansen till en bra utbildning och en fot in på arbetsmarknaden.

De åtgärder som genomförs i Uppsala i dag räcker uppenbarligen inte. Med dagens offentliga hearing inleder Socialdemokraterna i Uppsala därför ett långsiktigt arbete för att utveckla vår jobbpolitik. Vi behöver identifiera de verktyg och politiska beslut som förmår ge fler Uppsalabor arbete och egen försörjning. Vi ser gärna att fler partier deltar i det arbetet. Steg nummer ett är att ta arbetslösheten på allvar. Även i Uppsala.

Marlene Burwick, kommunalråd (S)
Erik Pelling, kommunalråd (S)
Ulrik Wärnsberg
2:e vice ordförande (S) i utbildnings och arbetsmarknadsnämnden"