torsdag 16 december 2010

Kommentar om den bristande personalsituationen i demensvården

Socialdemokraterna i Uppsala kommun kommenterar idag den bristande personalsituationen i demensvården. Vår slutsats - Inför minimibemanning och offentliggör vilka vårdboenden som brister i bemanning.

På Äldrenämndens sammanträde i september krävde vi Socialdemokrater en granskning av personalsituationen på vårdboenden med demensinriktning. Detta med anledning av nationella larmrapporter från demensvården i media. Äldrekontoret har nu slutfört kartläggningen som visar på allvarliga brister i bemanningen. Ensamarbete förekommer i flertalet verksamheter och vårdavdelningar lämnas ibland (främst nätter) tomma och utan tillsyn. Granskningen visar att det på flera avdelningar förekommer att en medarbetare har ansvar för upp till tio boenden under dagtid flera timmar i sträck. Uppgifterna om vilka vårdboenden som brister i bemanningen har inte offentliggjorts av Äldrekontoret

Vi ser mycket allvarligt på uppgifterna som framkommer i Äldrekontorets granskning av personalsituationen på vårdboenden med demensinriktning. Nu har vi det svart på vitt: De lägstaprisupphandlingar som den borgerliga majoriteten använder sig av i äldreomsorgen har lett till att säkerheten och tryggheten i omsorgen om personer med demens har äventyrats. För oss Socialdemokrater är detta en oacceptabel situation och därför ber vi nu den borgerliga majoriteten att upphöra med besparingarna i vården för de allra svårast sjuka äldre.

Vi Socialdemokrater har drivit att riktlinjer för minimibemanning ska införas på framförallt vårdboenden med demensinriktning. Därför är det bra att Äldrekontoret nu lägger fram ett förslag till beslut om att införa riktlinjer för bemanningen som bland annat säger att antalet personal vid demensenheter ska anpassas till de boendes behov och vara minst två personer under dag- och kvällstid. På nämndens sammanträde i nästa vecka kommer Caroline Andersson, tillträdande 2:e vice ordförande i äldrenämnden (S), också att kräva att riktlinjerna följs upp genom oanmälda besök ute på vårdboendena för att säkerställa att de efterlevs i praktiken. Hon kommer också att kräva att uppgifterna om vilka vårdboenden som brister i bemanningen offentliggörs. Uppsalaborna har rätt att veta hur kvaliteten i äldreomsorgen ser ut.

måndag 13 december 2010

Kommunalrådet som sätter familjen främst

Emelie Wahlmark, elev på GUC, har gjort ett porträtt över mig. Det börjar så här:

"Klockan är prick 9:00 och staden har precis börjat vakna. Utomhus är det ett vackert vinterland men här inne på konditoriet där jag och socialdemokraternas kommunalråd i Uppsala, Marlene Burwick, sitter är det varmt och skönt. De få andra här inne är ett par byggjobbare som äter frukost och några pensionärer. Marlene är helt klädd i svart men bryter av med knallröda detaljer i form av en halsduk och ett armband med rosor på. Marlene berättar att hon var på möte med kommunfullmäktige igår till klockan 22 och därför försov sig imorse och hann inte äta frukost, räkmackan och kaffet hon nu köpt får bli hennes frukost."

Läs mer här.

Sätt barnen främst

För oss socialdemokrater kommer barnen främst och vårt mål är att göra Uppsala till den bästa barnkommunen i Sverige.

Som föräldrar vill vi det bästa för våra barn. Att barnet får den uppmärksamhet och stimulans i förskolan som det behöver och att en trygg, tröstande famn finns där vid behov. Vi vill att skolan ska leva upp till de krav vi har för att barnen ska möta framtiden som kreativa, vetgiriga, trygga och demokratiska medborgare. Detta gör mig övertygad om att ett bättre Uppsala börjar med en bättre förskola och skola.

För att ge alla barn tillgång till förskolans pedagogik och utveckling vill vi socialdemokrater bygga ut förskolan med fler platser. Det är inte heller rimligt att barn som får ett syskon eller vars föräldrar drabbas av arbetslöshet får sin tid i förskolan kraftigt reducerad. Vi vill erbjuda barn till föräldralediga och arbetslösa mer tid i förskolan och vårt mål är att gå från dagens 15 till 25 timmar i veckan.

De senaste åren har vi sett hur bristen på förskoleplatser har kompenserats genom att barngrupperna gjorts större. Uppsala är en av de kommuner i landet som har lägst personaltäthet och barngrupperna är nu större än Skolverkets rekommenderade nivåer.

Även inom skolan och skolbarnomsorgen vill vi öka kvaliteten, bland annat genom fler lärare, fritidspedagoger och andra vuxna. Alla Uppsalas skolor ska vara bra skolor och vi vill förbättra uppföljningen av kvalitet och av hur eleverna trivs. Fler elever måste nå kunskapsmålen och vi vill att färre elever hoppar av gymnasiet genom att i tid sätta in extra stöd. En skola av hög kvalitet bidrar till integration och utvecklingen av ett demokratiskt samhälle.

Barnfattigdomen ökar och finns även i Uppsala. I vår kompletteringsbudget prioriterar vi barns och ungdomars fritid genom att tillföra ytterligare medel så att viktiga verksamheter som Alnäs sommarläger, fritidsgårdarnas aktiviteter samt föreningslivets skollovsaktiviteter får vara kvar och utvecklas.

Det är viktigt att på olika sätt arbeta för att alla barn och ungdomar ska få ta del av kulturupplevelser och få uttrycka sig i eget skapande.

Vi vill öka tillgängligheten till den kommunala musikskolan, och utveckla och komplettera den med en kulturskola som erbjuder musik, teater, bild, dans och sång.

En växande stad måste ha ett växande kulturliv och det gäller även barnen. Alla barn har rätt att bli sedda och att växa upp till nyfikna, modiga och kreativa människor.

Kompletteringsbudget

Mitt anförande på dagens kommunfullmäktige:

Ordförande – Kommunfullmäktige

I dag ska vi revidera och komplettera kommunens budget för nästa år. Det ekonomiska läge som gällde i våras då budgeten fastställdes har förbättrats. Vi kommer nu upp i den intäktsnivå som vi rödgröna i juni ansåg nödvändigt för att kunna upprätthålla och öka kvaliteten i våra verksamheter. Vi lägger därför nu ett kompletteringsförslag som bygger på vårt rödgröna IVE-förslag från i juni och på den skattesats som KF då beslutade om.

Det behövs en politik för fler jobb. Vi socialdemokrater vill skapa fler möjligheter för alla människor att förverkliga sina livsdrömmar och ambitioner. Det handlar både om arbetstagaren och om entreprenören. Vi vill satsa på fler förskollärare och lärare i kommunen och på gröna jobb. Uppsala har med sina kunskapsintensiva miljöer goda förutsättningar för att få fler företag att etablera sig och växa och det är en utveckling som vi vill främja.

Vi socialdemokrater vill höja kvaliteten i välfärden. Det är en investering i framtiden. För oss kommer barnen främst och i vår budget har barnen högsta prioritet. Frågorna om barns och ungdomars livssituation och hälsa måste få en mer prioriterad plats i kommunen. Det är viktigt att barnperspektivet finns med i all kommunal planering.

För oss är det ett viktigt mål att öka personaltätheten och minska barngrupperna i förskola, skola och skolbarnomsorg. Vi vill också ge barnen till föräldralediga och arbetslösa mer tid i förskolan.

Även inom äldreomsorgen behöver kvaliteten utvecklas. Naturligtvis finns det många faktorer som avgör vårdtagarnas uppfattning av kvaliteten i äldreomsorgen. Det kan röra sig om allt ifrån personalens bemötande till smaken på maten som serveras. Ändå går det inte att förneka att mängden personal spelar roll för vilken kvalitet som kan uppnås på omsorgen. Att få duscha eller gå på toaletten när man själv önskar, att få komma ut på en promenad eller att få maten serverad på ett trevligt sätt är alla exempel på saker som kräver en hjälpande hand när man inte längre har fysisk eller psykisk förmåga till att klara det själv. Även den sociala aspekten, att få byta några ord med en medmänniska vid en tidpunkt i livet då man kanske förlorat familj och vänner, förutsätter mänsklig närvaro. Vi socialdemokrater menar därför att högre kvalitet inom äldreomsorgen är kopplad till högre personaltäthet.

Vi socialdemokrater vill sätta människan, inte bilen i centrum. Hela Uppsala kommun har stora förutsättningar att bli en vinnare i omställningen till ett klimatsmart samhälle. En av nyckelfaktorerna är om vi satsar på en starkt utbyggd kollektivtrafik, samt fler som går och cyklar i Sveriges fjärde största stad. Det är i storstäderna som de bästa möjligheterna finns att planera klimatsmartare trafiklösningar.

Jämställdhet är en frihetsfråga. Vi socialdemokrater har en vision om ett Uppsala där alla kvinnor och män har samma rätt till arbete och ekonomiskt oberoende, samma möjligheter att kombinera arbete, fritid och familj. En stark välfärd med ett väl utbyggt socialt skyddsnät, en ambitiös familjepolitik och en förskola och äldreomsorg av god kvalitet är hörnstenarna i vår politik för ett jämställt samhälle. Vi politiker har ansvar för hur kommunen fungerar som arbetsgivare. För oss socialdemokrater är det en självklarhet med jämställda löner och att alla kvinnor och män som vill arbeta heltid i kommunen får det. Det är också viktigt att arbeta för en nollvision av våld i nära relationer – lokalt här hemma- men även nationellt och globalt.

Ordförande - fullmäktige

Jag vill vara med och bygga Möjligheternas Uppsala, med en hållbar tillväxt och full sysselsättning – som bygger på jämlikhetens grund. Det har kapaciteten att öka människors frihet – det som är socialdemokratins mål.

Jämlikhet och utveckling – både och, aldrig antingen eller. Det är, har varit och måste förbli Socialdemokratins stora uppdrag.

Jag yrkar bifall till det rödgröna yrkandet.
Tack för ordet.

söndag 5 december 2010

Medmänsklighet kan aldrig slopas

Läs gärna min och Caroline Anderssons debattartikel i UNT. Medmänsklighet kan aldrig slopas - Debatt - UNT.se

Man kan inte rationalisera bort mänskliga relationer. Kvalitetsupphandlingar, bemanningsrevision och se över möjligheten att införa en miniminivå för bemanning är våra förslag för en bättre äldreomsorg.


Foto: Staffan Claesson, UNT

onsdag 1 december 2010

Barn och unga i fokus i rödgrön kompletteringsbudget

I dag har vi Socialdemokrater, tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet presenterat vår syn på hur Uppsala kommuns ökade ekonomiska utrymme bör användas under 2011. Det handlar bland annat om fler lärare och mindre grupper i förskolan och skolan, en bred satsning på sommarjobb samt en riktad satsning på fritid- och kulturaktiviteter för barn och unga.

Vi gick till val på en politik för ökad kvalitet i välfärden. Det tänker vi jobba för även som opposition. Fler lärare och mindre grupper i förskolan och skolan måste få prioriteras. Det är att ta ansvar för att utveckla Uppsala.

Vi konstaterar också att för lite har gjorts för en klimatomställning av Uppsala. Det behövs stora gröna investeringar i kollektivtrafiken och ska vi kunna fördubbla resandet i kollektivtrafiken behöver vi ta fram investeringsplaner för spårvagnar i Uppsala.

I ett rödgrönt Uppsala skulle vi ta tag i barnfattigdomen och ge alla barn tillgång till bra fritidsaktiviteter oavsett föräldrarnas storlek på plånboken. Vi satsar i vår kompletteringsbudget på Alnäs sommarläger och ser till att fritidsgårdarnas aktiviteter, såsom Fett mé kärlek, samt föreningslivets skollovsaktiviteter kan vara kvar och utvecklas. Det minskar segregationen och förebygger utanförskap.

Till sist vill vi även göra något åt ungdomsarbetslösheten som är alldeles för hög och allt fler tvingas söka socialbidrag för att klara sin försörjning. Som en åtgärd för att ge unga en fot in på arbetsmarknaden och kontakter med framtida arbetsgivare satsar vi brett på sommarjobb för ungdomar.