torsdag 22 september 2011

Missbruksutredningen

Har precis läst igenom förslaget till remissyttrande på betänkandet "Bättre insatser vid missbruk och beroende". Förslaget behandlas på socialberedningen i SKL nästa torsdag.

Det är ett viktigt område där huvudmännen hitintills inte klarat sina åtaganden på ett tillräckligt bra sätt. Det finns ett tydligt behov av att vidareutveckla brukarinflytande och samverkansfrågor och vårdens innehåll och kvalitet måste förbättras.

Flera av de frågeställningar och förslag som utredaren lyfter kan lägga en grund för en positiv utveckling av hela missbruks- och beroendevården. Det handlar bland annat om synliggörandet av nya målgrupper, stärkt roll för hälso- och sjukvården, stöd till utveckling av integrerade verksamheter, kompetensfrågor och förslag om auktorisation.

Missbruk och beroende är en komplex problematik där riskfaktorerna för att utveckla ett beroende är biologiska, psykologiska och sociala. Den samlade missbruks- och beroendevården måste vara rustad för att på bästa sätt möta behov hos personer med psykiatriska problem, tung social problematik, samsjuklighet och så vidare.

Vi socialdemokrater i beredningen välkomnar därför förslag om stärkt roll för primärvården samt förslag om att tydliggöra hälso- och sjukvårdens ansvar.

Däremot vill vi avstyrka förslaget om att kommunerna inte längre ska ha ett ansvar för att tillhandahålla psykosocial behandling, som om det genomfördes, skulle innebära att socialtjänstens roll, ansvar och ambitionsnivå i missbruks- och beroendevården skulle sänkas påtagligt.

Vi vill heller inte upphäva LVM. Innehållet i tvångsvården behöver förbättras och det finns ett behov av att få till stånd en samlad översyn av all lagstiftning som reglerar samhällets befogenheter att genomföra vård och omsorg mot den enskildes vilja. Men vi menar att LVM fortfarande behövs. Att psykiatrin (LPT) i alla lägen skulle vara bäst rustad att tillhandahålla vård är inte självklart.

En vidareutveckling av missbruks- och beroendevården måste bygga på att missbruk och beroende är en komplex problematik och att behov måste mötas både utifrån sociala och medicinska aspekter. Vi socialdemokrater vill ha en samlad reform som utgår från gällande ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting men som ställer ökade krav på samverkan. Ökade krav på samverkan tillsammans med insatser som stimulerar uppbyggnaden av integrerade mottagningar, stärker brukarinflytandet, tydligare lagstiftning vad gäller tillgång till medicinsk kompetens och behandling samt en framskjuten roll för primärvården utgör viktiga delar i en samlad strategi för en positiv framtida utveckling av den svenska missbruks- och beroendevården.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar