torsdag 22 december 2011

Försä(M)ringar för barnen

Vi socialdemokrater tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden reserverar oss mot den budget som den borgerliga majoriteten i nämnden antagit för år 2012. Samtidigt vill vi kraftfullt protestera mot majoritetens mycket bristfälliga hantering av hela budgetärendet.

När nämndledamöterna efter allt trassel till slut skulle besluta om budgeten gjorde man detta med tillägget att man avser att senare förändra fördelningen inom ramarna samt redigera texterna. Nämnden vet alltså inte ens nu innebörden av den budget som fastställts.

Det man emellertid kan konstatera är att den av majoriteten antagna budgeten saknar ambitioner att förbättra situationen för såväl förskola, grundskola som kultur och fritid för barn och unga. Verksamheternas kostnadsökningar kompenseras inte varför denna budget i realiteten innebär nedskärningar inom alla verksamhetsområden.

Inom kultur och fritid för barn och unga sänks totalsumman med en miljon. Exakt vilka verksamheter som ska behöva skäras ner eller helt läggas ner vill majoriteten inte säga än, men att det blir försämringar för Uppsalas unga är tydligt. Enligt de ansvariga tjänstemännen handlar det bl a om färre elever i kommunala musikskolan, kortare öppettider på fritidsgårdarna, nedläggning av några öppna verksamheter samt en minskning av de fria föreningsbidragen med 24 %! En miljon är en relativt låg summa i BUNs budget, men de pengar som försvinner från föreningslivet är pengar som kan göra stor skillnad och ge stor effekt för varje krona eftersom det läggs till ideella krafter till dem. Dessutom finns det många positiva bieffekter av att sponsra ungas engagemang – som en tilltro och tillhörighet i samhället och demokratiträning. Att satsa förebyggande är något som görs allt för lite i samhället idag, och vi vill på inget sätt vara med och bidra till att minska de insatser som görs för att skapa skyddsfaktorer för unga.

I våra respektive budgetar som lades fram till kommunfullmäktige finns betydligt större summor avsatta till skolan, och den indragning av medel som nu beslutades om från KF hade heller inte behövt göras. I våra budgetförslag får verksamheterna kompensation för kostnadsökningar och vi gör särskilda satsningar på musikskolan och socialt förebygganda verksamheter. Kvaliteten inom förskolan och grundskolan hade kunnat höjas.

I budgeten ligger också en justering och omfördelning av strukturersättningen till grundskolan. Det har sedan tidigare beslutats att modellen ska ses över, och vi anser att det är konstigt att föregå den översynen med att göra förändringar redan nu, på ett ogenomtänkt sätt.

Vi har inte råd att spara på förskolan, grundskolan eller på de förebyggande åtgärder som finns idag för barn och unga. Både kommunens ekonomi och Uppsalas ungdomar skulle vinna på att vi satsar istället för att sparar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar