tisdag 27 november 2012

Meddelarfrihet och insyn

Meddelarfrihet är en av de bärande principerna i den svenska tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen. Den enskilde ska utan risk för personliga obehag kunna lämna uppgifter om missförhållanden till massmedia.

En statlig utredning ska nu se över hur meddelarskyddet kan utvidgas till att gälla all offentligt finansierad verksamhet och inte bara den som bedrivs i offentlig regi. Det krävdes en skandal inom äldreomsorgen för att justitieministern skulle tillsätta utredningen som borde tillsatts för länge sedan. Och det kommer dröja länge innan vi kommer ha ett färdigt lagförslag.

Under tiden står vi inför det faktum att mer och mer av den offentligt finansierade välfärden bedrivs i privat regi. När verksamheter övergår i privat regi i Uppsala förlorar de anställda sin meddelarfrihet samtidigt som allmänhetens och massmedias möjlighet till insyn och kontroll över skattepengarnas användning och verksamhetens kvalitet försämras.

En mångfald i välfärden förutsätter att det ska vara lätt att jämföra olika alternativ. Insyn och öppenhet är också en viktig kvalitetsfaktor. Vi behöver en större öppenhet och vi socialdemokrater föreslår därför att kommunen inför en offentlighetsprincip även för privata utförare inom välfärden. Allmänhetens och massmedias insyn i den upphandlade verksamheten måste garanteras.

Meddelarfrihet är en annan grundläggande princip. Att fritt i media kunna kritisera missförhållanden eller hävda en motsatt uppfattning främjar utveckling och kvalitet och är ett effektivt motmedel mot missförhållanden och korruption. Men meddelarfriheten skapar även trygghet. Trygghet i att vara säker på att de som exempelvis vårdat ens anhöriga utan risk kan vända sig till media om det är något som inte fungerar.

I avvaktan på en ny lagstiftning kan vi i Uppsala göra som man redan gjort i tex Malmö. Sedan 2001 har Malmö kommun en klausul om meddelarfrihet i sina upphandlingsavtal.

I en motion till kommunfullmäktige föreslog vi ett uppdrag till samtliga nämnder att vid upphandling tillse att allmänhetens insyn garanteras och att entreprenörens anställda omfattas av samma meddelarfrihet som den för kommunens anställda.

Vår motion blev nedröstad av den borgerliga majoriteten. Deras främsta anledning var att de hävdade att en sådan meddelarfrihet inte skulle vara grundlagsskyddad och att vi inte kan garantera den anställdas trygghet.

Det är rätt att kommunen inte kan införa ett grundlagsskydd - det har ingen hävdat. Men vi föreslår att frågan regleras i avtal och kopplas till att avtalen kan hävas om man missköter sig. Så främjar vi kvalitet och så främjar vi de seriösa aktörerna. För vad är det kommunstyrelsens ordförande egentligen menar? Att vi har att göra med aktörer som ingår avtal med kommunen och sedan bedriver en arbetsgivarpolitik som totalt kör över den anställde som påtalar kritik?

Vi behöver ta ett lokalt initiativ i väntan på en nationell lagstiftning och jag är fullständigt övertygad om att vi har de privata aktörerna med oss i det här arbetet.

Så främjar vi tillsammans utveckling, kvalitet och trygghet.

måndag 26 november 2012

Starkt resultat av fel orsaker

Det är svajigt i kommunens ekonomin nu. Helårsprognosen visar på ett överskott om 138 MKr. Det ser bra ut men om vi analyserar siffrorna ser vi att uppdragsnämnderna redovisar -91 MKr och produktionsstyrelserna -53 MKr. Att vi ändå klarar ekonomin beror på intäkter av engångskaraktär, som återbetalningen av AFA pengarna och högre skatteintäkter än väntat.

Den nämnd som visar det enskilt största underskottet (-72 MKr) är utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. En stor del härrör till försörjningsstöd och i Uppsala är arbetslöshet skälet bakom behovet av bistånd för 41 % av hushållen.

Mellan åren 2008 och 2012 har andelen som saknar ersättning vid arbetslöshet ökat kraftigt. Om man ser till hela landet har ökningen gått från cirka 49 000 till nära 152 000 personer. Antalet har alltså mer än tredubblats. Utöver det har 60 000 blivit utförsäkrade från sjukförsäkringen. Allt fler tvingas idag ansöka om socialbidrag för att kunna försörja sig själva och sina familjer.

I vår helårsprognos ser vi effekten av den borgerliga regeringens politik. Det är dags för oss kommunpolitiker att lyfta debatten och visa på effekterna när kommunerna får ta smällen genom ökade kostnader för socialbidrag.

En stor utmaningen vi står inför är alltså att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen. Vi kan då vända kostnader för försörjningsstöd till ökade skatteintäkter.

En annan utmaning är att åstadkomma mer samverkan mellan nämnderna. Flera nämnder pekar till exempel på ett behov av fler sociala bostäder för att möte det behov som finns, och avsaknaden av bostäder leder till stora kostnader för dyra tillfälliga lösningar.

Vi behöver också möta de sociala utmaningar kommunen står inför med mer förebyggande arbete. Vi talade vid förra sammanträdet om sociala investeringar och i den debatten var alla eniga om vikten av tidiga insatser men vi var oense om förslaget att tänka nytt för att få mer resurser till arbetet. När vi nu ser prognosen i de sociala nämnderna, UAN -72 MKr, SBN -15 MKr, NHO -14 MKr och ÄLN -17 MKr så inser man att det kommer vara svårt för dessa nämnder att skifta fokus i sin budget och jobba mer förebyggande.

Vi kan konstatera att vi har ett stort arbete framför oss för att möta de utmaningar Uppsala står inför och att hålla en budget i balans.

torsdag 22 november 2012

Att binda ris till egen rygg

Bidragen till Uppsalas handikapp- och sociala föreningar föreslås nu minska med ca 600 000 kr. Det växande underskottet inom nämnden för hälsa och omsorg (NHO) är anledningen till att politikerna idag fattade beslut om en besparing. Nämnden beslutade även om en annan prioritering än tidigare. Det innebär bland annat att Kamratföreningen Länken och Länkarna bli helt utan bidrag. Båda föreningarna arbetar med att hjälpa alkoholister till ett liv fritt från missbruk.

Dessa ideella föreningar är oerhört viktiga för många människor, samtidigt som de genomför ett stort förebyggande arbete. Att minska deras resurser är dumdristigt ur ett både mänskligt och ekonomiskt perspektiv.

I ekonomiskt kärva tider är det viktigt att vi genomför kloka besparingar som leder till en ekonomi i balans. Men frågan är om vi inte binder ris till egen rygg när vi drar ner på viktiga förebyggande åtgärder som på sikt minskar kostnaderna.

onsdag 21 november 2012

Mångfald med hög kvalitet

Följande debattartikel, skriven av alla oss som är utsedda till kongressombud från Uppsala län, publicerades idag i UNT:

Vi kongressombud från Uppsala län kommer på Socialdemokraternas kongress i april 2013 att ta ställning och fatta beslut i frågan om vinster i välfärden.

Redan nu kan vi avslöja att vi kommer driva en linje för högre krav på kvalitet, insyn, uppföljning och långsiktighet inom välfärden.

Vi värdesätter människors möjlighet till delaktighet och inflytande inom vård, skola och omsorg och värnar den valfrihet och mångfald som många uppskattar. Samtidigt har kommun och landsting ett helhetsansvar för att hela befolkningen får sina behov tillgodosedda.

Välfärden i Sverige har på kort tid genomgått stora förändringar och andelen privata företag inom sektorn har ökat kraftigt. Vi har dock endast en påse pengar som måste räcka. Vi ser stora behov inom vård, skola och omsorg. Och vi har ansvar för kommunens och landstingets begränsade ekonomiska resurser.

När signaler om oegentligheter, missförhållanden och ökad ojämlikhet uppdagas i media så väcks starka känslor. Bristerna måste tas på allvar. Det är osmakligt när stora vinster plockas ut samtidigt som kvaliteten brister och behoven ökar. Den sittande regeringens ovilja och oförmåga att komma till rätta med problemen är frustrerande. För Socialdemokraterna är det självklart att komma med förslag för att rätta till bristerna.

Vi vill skapa ordning och reda i välfärden genom att:

Säkra kvaliteten

Vi vill, genom lagar och förordningar, reglera att vinstuttag inte får göras på bekostnad av kvaliteten. Det är oacceptabelt att fristående skolor har en lägre lärartäthet än kommunala skolor, när vi vet att mindre klasser är positivt för elevernas kunskaper.

Vi anser att utförarna ska ersättas för reella behov och de kostnader som faktiskt finns. Kostnader för att hålla god kvalitet, som personaltäthet och kompetens, måste regleras för att minska stora kvalitetsskillnader i privata verksamheter jämfört med kommunala eller landstingsdrivna.

Ställa krav på långsiktighet och öppenhet

Vi har sett exempel på illa skötta vårdcentraler som går i konkurs. För att förhindra att enskilda drabbas måste vi ställa högre krav på dem som startar en verksamhet. Kompetens, seriositet och långsiktighet hos ägarna ska vara ett krav. För att säkra kvaliteten krävs bättre tillsyn och uppföljning. Det kräver att insyn och öppenhet ska gälla all verksamhet oavsett om den är privat eller offentlig.

Därför vill vi ställa krav på att offentlighetsprincipen ska gälla all skattefinansierad verksamhet. Lika regler ska gälla för alla.

Införa en lag om investeringsskydd

I Uppsala läns landsting kommer den moderatledda alliansen att låta Carema köpa tre vårdcentraler till underpris. Det är upprörande att offentliga verksamheter som byggts upp av skattemedel säljs för mycket låga belopp. Vi vill att en ny lag om investeringsskydd införs så att skattefinansierad verksamhet inte kan säljas till underpris.

Värna mångfald och valfrihet

Vi vill uppmuntra non profit-alternativ och förhindra uppkomsten av privata monopol.

Det bör vara möjligt för kommuner att själva bestämma om vissa upphandlingar och kundvalssystem inom välfärden ska riktas till exempelvis kooperativa och ideella aktörer utan vinstsyfte för att bredda mångfalden.

Vi vill att branschen arbetar fram en etisk kod som fungerar som ett socialt kontrakt för välfärdsverksamheter i syfte att långsiktigt utveckla kvaliteten.

Vi anser att den socialdemokratiska partistyrelsens enhälliga förslag om nationella kvalitetslagar är ett viktigt steg i rätt riktning, därför stödjer vi förslaget.

Med en tydlig politik för ordning och reda, som garanterar hög kvalitet i välfärden, byggd på solidaritet och jämlikhet kan vi gå vidare och opponera mot den borgerliga politiken. För oss blir kongressen ett viktigt avstamp för att visa att Sverige kan bättre. Sverige behöver en ny regering.

Vivianne Macdisi, Uppsala,
Erik Pelling, Uppsala
Marlene Burwick, Uppsala
Caroline Andersson, Uppsala
Jesper Englundh, Enköping
Claes Litsner, Knivsta
Marie Larsson, Skutskär
Anette Pettersson, Örbyhus
Ann-Charlotte Grehn, Östhammar

UNT 21/11 2012

tisdag 20 november 2012

Lotsverksamhet för de mest utsatta

Idag följde jag som tillfällig ”praktikant” Uppsala Stadsmissions verksamhet på Mikaelsgården.

Mikaelsgården är Uppsala Stadsmissions verksamhet för hemlösa och utsatta personer, dit kommer mellan 40 till 70 besökare per dag. Många är hemlösa men inte alla, många är missbrukare men inte alla. Alla besökare lever dock i någon slags utanförskap.

Stadsmissionens verksamhet är oerhört värdefull. De som är verksamma inom Stadsmissionen besitter också en kunskap om hemlöshetens utbredning, konsekvenser och den utsatthet människor lever i. Den kunskapen ville jag ta del av.

Dagen på Mikaelsgården var väldigt intressant, lärorik och känslosam. Samtalen med personalen på Stadsmissionen, med de hemlösa och med missbrukare gav en väldigt värdefull insikt om vikten av verksamheten. Inte minst i betydelsen av den lotsverksamhet som funnits i tre år.

Lotsens uppgift har varit att stötta Mikaelsgårdens besökare i deras samhällskontakter. Den borgerliga majoriteten i kommunen har nu beslutat att kommunens finansiering från årsskiftet upphör och Stadsmissionen har inte råd att driva verksamheten vidare på egen hand. Uppsala blir då alltså utan lotsverksamhet för våra mest socialt utsatta. Och den brygga som Stadsmissionen byggt upp mellan Uppsalas hemlösa och myndigheter kommer att upphöra.

Efter dagen kan jag bara understryka hur fel tänkt det är. En viktig kontaktlänk mellan samhällets stöd och de mest utsatta försvinner. Och det är så fel.

onsdag 14 november 2012

Framtidspartiet Socialdemokraterna

Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon. Den socialdemokratiska politiken har alltid gått ut på att skapa en bättre framtid för alla.

Efter två valförluster i rad inleddes därför ett gediget arbete som har pågått i alla partidistrikt och med alla sidoorganisationer. Vi har haft en process där vi utgått från samhällsproblemen i dag och de värderingar som vi står för. Vi har lyssnat på medlemmarna och på väljarna och vilka utmaningar de ser – men också tagit till oss av deras kritik med målet att förtydliga vår riktning till medborgarna.

Vi vet att våra grundläggande värderingar delas av de flesta människor i Sverige. Vi ska vara den politiska kraft som bäst förstår - och som steg för steg - kan lösa de stora framtidsutmaningar som Sverige står inför idag:

-Den höga arbetslösheten
-De sjunkande skolresultaten
-Hur välfärden ska finansieras i framtiden

Socialdemokraterna ska därför bli framtidspartiet i svensk politik. Vi brinner för att förverkliga vår vision: att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Det kräver förändringar i partiets politik, organisation och kommunikation – i den ordningen.

Det här är ett långsiktigt arbete som redan har påbörjats. Vi har satt innovation i centrum för svensk politik. Vi har föreslagit investeringar i näringspolitik och klimatinnovationer som ger nya jobb. Vi har utvecklat vår skolpolitik och vi vill investera i utbildning för att stänga rekryteringsgapet på svensk arbetsmarknad. Vårt mål är att Sverige ska ha världens bäst utbildade befolkning!

Att vara framtidspartiet i svensk politik ställer höga krav, men vi vet att vi kommer att klara det. Nyckeln till framgång är samarbete, uthållighet och ett tydlig fokus. Tillsammans kan vi skapa ett Sverige där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

tisdag 13 november 2012

Att pendla mellan hopp och förtvivlan

Att frågan om pendlarnas situation väcker starka känslor och väcker engagemang är tydligt. Men så handlar det ju om så grundläggande frågor som om hur man ska få livet att gå ihop. Att inte veta om man kommer till jobbet i tid, att riskera att missa viktiga möten eller föreläsningar eller att i panik ringa förskolan eller skolan och säga att man blir sen för tåget står stilla. Det är vardagen för många pendlare och så kan vi inte ha det.

Uppsala-Stockholmregionen är landets tillväxtmotor och många människor vill bo, leva, arbeta, studera och skaffa familj här. För att det ska fungera krävs en kollektivtrafik som möter de önskningar och behov resenärerna har på snabbhet, bekvämlighet, service och i dagsläget framförallt pålitlighet.

Vi socialdemokrater har nu tagit initiativ till ett pendlarnätverk som kommer driva och väcka opinion kring frågor för en välfungerande, snabb och pålitlig tågtrafik till och från Uppsala vilket möjliggör ett hållbart pendlande. Igår kväll arrangerade nätverket ett öppet möte på Katalin för att belysa frågan. ABC rapporterar från mötet här och UNT skriver om det här.

Under mötet framkom många saker som kan förbättra situationen. Det handlar om ökat underhåll, om bättre information till resenärer och om investeringar. Både i tåg men även på sikt fyra spår från Uppsala till Stockholm. En sådan investering skulle också öppna för möjligheten till ett tågstopp i Bergsbrunna och med ett sådant "Uppsala Syd" helt nya möjligheter för oss som kommun att bygga fler bostäder där.

Det är som Anders Ygeman, (S) ordförande i riksdagens trafikutskott sa igår: "Vi behöver både investeringar, reinvesteringar och ökat underhåll på vår mest pendlade sträcka i landet." Det tror jag alla som pendlar mellan hopp och förtvivlan instämmer i.

tisdag 30 oktober 2012

Så nära - men ändå så långt ifrån

Igår på kommunfullmäktigt debatterade vi min och Erik Pellings motion om att göra sociala investeringar möjliga. Vi vill att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram ett förslag till en social investeringsfond som passar Uppsalas förhållanden. Men om man behöver inspiration kan man till exempel titta på Norrköping, Umeå, Nynäshamn, Trelleborg, Kalmar eller Örebro. För att nämna några.

I debatten framställs det som att alla är helt överens om att förebyggande arbete behövs och är viktigt. Om det är så är det bra. Men problemet är att den borgerliga majoriteten verkar tycka att Uppsala redan gör allt som behövs och inte ser behov av att utveckla området.

I många andra kommuner och inom SKL har man istället uppfattningen att vi behöver arbeta mycket mer förebyggande, att vi behöver samarbeta med andra huvudmän mycket mer, att vi behöver se över ersättningssystem och lednings- och styrningsfrågor samt att vi behöver avsätta mer medel till tidiga insatser. Jag delar den uppfattningen.

Att vilja utveckla ett område betyder inte att allt som görs idag är dåligt. Tvärtom. Jag tycker Uppsala på många sätt arbetar mycket bra och är en förebild. Men jag är också fullständigt övertygad om att vi, för att klara de utmaningar vi står inför, behöver vara modiga, tänka nytt och lära av andra.

Efter en lång debatt där alla framhöll vikten av förebyggande arbete röstade majoriteten i fullmäktige för avslag på vår motion. Så nära - men ändå så långt ifrån.

fredag 26 oktober 2012

Varenda minut, så länge jag orkar

– Varenda minut, så länge jag orkar. Det säger en av storläsarna på Karl-Johansgårdarna i Uppsala. Hela dagarna ägnar han åt läsning. Helst läser han historiska skildringar och bra deckare, numera mest böcker med större stil och med hjälp av bladvändaren. Men han lyssnar också på talböcker.

Frågan om tillgången till litteratur för äldre diskuteras nu i Uppsala och i en artikel publicerad idag i UNT kan man läsa om vår motion om bokservice för äldre.

Tidigare i veckan kunde vi också i UNT läsa en artikel om förslaget och hur äldre beskriver det som en personlig katastrof om tillgången till  böcker att läsa eller lyssna på skulle försvinna. I artikeln kan man läsa att det inte enbart är enskilda läsare som drabbas, utan också dementa i läsgrupper och personer som deltar i högläsning vid olika träffpunkter inom äldreomsorgen. Storstilsböcker och inlästa böcker i Daisysystemet tillhandahålls dessutom just från biblioteken.

Kulturnämndens ordförande säger att frågan är för viktig för att hamna mellan stolarna, men det är precis vad den riskerar göra om inget görs.

På rätt väg

I veckan kom ännu en lokal opinionsundersökning, den här gången beställd av Moderaterna och utförd av SKOP. Det är 500 Uppsalabor som har fått svara på vilket parti de skulle rösta på i kommunvalet om det vore val idag.

Resultatet inger hopp för alla oss som kämpar för ett maktskifte i Uppsala kommun. Vi socialdemokrater är i undersökningen nästan lika stora som moderaterna, och jämfört med valet 2010 har vi gått fram 4.7 procentenheter! Sammanlagt får alliansen i den här undersökningen stöd av 45.6% och vi rödgröna av 49.5%.

Det är fortfarande två år kvar till valet, och allt kan hända. Men låt oss glädjas åt dessa siffror ett tag. Vi är på rätt väg!

Om det vore val idag - Vilket parti skulle du då rösta på i kommunalvalet?
(Siffrorna inom parentes valresultatet 2010)

Moderaterna 29,8 (28,2)
Folkpartiet liberalerna 9,5 (9,8)
Centerpartiet 3,5 (7,0)
Kristdemokraterna 2,8 (5,6)
Socialdemokraterna 29,2 (24,5)
Vänsterpartiet 7,2 (6,7)
Miljöpartiet 13,1 (12,1)
Sverigedemokraterna 2,9 (3,3)
Övriga partier 2,1 (2,7)

Antal intervjupersoner: 503

torsdag 25 oktober 2012

Kultur för äldre

Vi socialdemokrater föreslår i en motion till fullmäktige att kulturnämnden ges i uppdrag att teckna avtal om biblioteksservice för att säkra äldres tillgång på böcker och folkbildning.

Sedan äldrenämnden valde att säga upp avtalet om biblioteksservice har frågan om bokservice och det viktiga kulturuppdraget att främja tillgången på böcker och folkbildningen för äldre hamnat mellan stolarna.

Att tillhandahålla biblioteksservice är ett ansvar som tydligt åligger kulturnämnden och uppdraget bör därför återföras dit. Det är oerhört viktigt att alla människor, oavsett ålder eller hälsa och oavsett om man bor hemma eller på vårdboende, har enkel tillgång till böcker. Böcker berikar våra liv och är en viktig del av folkbildningen. Vi förväntar oss att den borgerliga majoriteten i kommunen tar sitt ansvar och tar hand om frågan där den hör hemma, det vill säga i Kulturnämnden.

Enligt svensk bibliotekslag ska alla medborgare ha tillgång till folkbibliotek. För oss Socialdemokrater är det en lagstadgad princip som inte får naggas i kanten. Ett gott kulturliv ska gälla även för våra äldre och vi anser att det tillgodoses på ett bra sätt genom den uppsökande biblioteksservice som biblioteken erbjuder kommunens vårdboenden, dagverksamheter och träffpunkter.

onsdag 24 oktober 2012

Fredsstaden Uppsala

Idag är det internationella FN-dagen. Uppsala har en rik tradition av arbete för internationell fred och säkerhet. Av de fem Nobels fredspris som har tilldelats svenska pristagare är det fyra som har en anknytning till Uppsala. Det är Hjalmar Branting, Nathan Söderblom, Dag Hammarskjöld och Alva Myrdal. Det vill vi Socialdemokrater uppmärksamma.

Fredsstaden Uppsala förtjänar att bli mer känd. I en motion till kommunfullmäktige efterlyser vi därför ett årligt återkommande arrangemang för att göra Uppsalaborna och omvärlden uppmärksamma på fredsstaden Uppsala. Vi vill att Uppsala varje år i samband med FN-dagen visar på allt det arbete som gjorts och görs i Uppsala för fred och gemensam säkerhet. Förslag på aktiviteter kan till exempel vara temadag i skolorna, öppna föreläsningar för allmänheten och någon större gemensam manifestation i staden.

En konkret idé är att inrätta ett Dag Hammarskjöldspris för insatser för internationell förståelse och solidaritet, som kan delas ut på FN-dagen.

fredag 19 oktober 2012

Ett Uppsala med tolerans och mångfald

Ikväll manifesterade vi Socialdemokrater och SSU i Uppsala mot rasism och främlingsfientlighet på Stora Torget i Uppsala. Vi visade vår solidaritet med alla invandrare i Uppsala och hela Sverige och uttryckte vår avsky mot hatbrott. Det är viktigt att alla, inte minst vi som har politiska uppdrag, agerar kraftfullt mot alla former av rasism.

På kort tid har flera rasistiska dåd inträffat i Uppsala med omgivningar. På väg till skolan misshandlas en tolvårig pojke med utländsk bakgrund av tre vuxna män som uttrycker sig rasistiskt. En kvinna får sin slöja avsliten och rasistiska glåpord riktade mot sig av en okänd man. Ett litet barn får höra kränkande rasistiska tillmälen av förbipasserande. Och ett boende för ensamkommande flyktingbarn har dygnet runt-bevakning efter att ha utsatts för flera attacker. I hela landet ökar antalet anmälningar om hatbrott.

Rasister flyttar fram sina positioner. Och då måste vi som tror på tolerans och mångfald också göra det.

Några ord av Mikael Wiehe:
"Det var på kvällen
Jag stod vid stranden
under Vintergatan
och Karlavagnen
Jag tog min älskade
hårt i handen
och sa, landet, det tillhör
dej och mej.

Det här är ditt land
Det här är mitt land
från Ales stenar
till Norra Lappland
från Bohus klippor
till Gotlands raukar
Landet, det tillhör
dej och mej"

Rasisterna säger: "Kom inte hit - åk hem"
Vi säger: "Välkommen hit - välkommen hem."

torsdag 18 oktober 2012

EU, den fria rörligheten och hemlöshet

Den fria rörligheten för människor inom EU skapar många möjligheter och knyter ihop människor över nationsgränserna. Men många EU-medborgare som söker sig till Sverige i hopp om att hitta jobb och en ny framtid för sig och sin familj hamnar istället i hemlöshet. Hur många av de som söker sig hit som saknar ett hem är det ingen som vet. EU-migranter syns till exempel inte i Socialstyrelsens hemlöshetsmätningar.

Vi måste göra allt vi kan för att bryta den här utvecklingen och ge människor från hela EU en chans till en ljusare framtid i Sverige och då måste hemlöshet kopplas till centrala politikområden. Kommunerna har en viktig roll i att motverka hemlöshet, men eftersom det i första hand är strukturer på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden som hindrar och utestänger EU-migranter krävs ett tydligt nationellt ansvarstagande.

Jag deltog idag på en hearing i Riksdagen där Marika Markovits, direktor vid Stockholms Stadsmission, presenterade deras årliga statusrapport ”Hemlös 2012”, där det senaste årets politiska initiativ för att motverka hemlöshet beskrivs och granskas.

Det som framkom tydligt på hearingen är att regeringen bör driva dessa frågor mycket kraftfullare inom EU. Problemet med hemlösa EU-migranter delas av många länder inom EU och vi måste gemensamt arbeta med olika lösningar. Det kan till exempel handla om tak-över-huvudet-garanti.

Regeringen säger att frågan om hemlöshet är viktig, men agerar tandlöst. De har tillsatt en hemlöshetssamordnare som ägnar all tid åt att åka på turné och samtala med kommunerna. Men inget fokus läggs på det faktum att det är den svaga förankringen på arbetsmarknaden och svårigheten att få tag på bostad som skapar hemlösheten. Och just avsaknaden på en tydlig arbetsmarknadspolitik och bostadspolitik det är den borgerliga regeringens signum.

onsdag 17 oktober 2012

Avgifter i skolan

På senaste sammanträdet med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den borgerliga majoritetens om avgifter i gymnasieskolan.

Vi socialdemokrater menar att Uppsala kommun, precis i likhet med många andra kommuner, borde fatta ett lokalt beslut om att skollagens skrivning om en avgiftsfri skola ska gälla fullt ut. Vi menar att det inte ska öppnas för att ta ut olika avgifter för verksamhet som tillhör utbildningen. Detta är viktigt för att bevara en likvärdighet i utbildningen, och att inte utsätta olika elever för situationen där de tvingas att avstå från aktiviteter för att de kostar en avgift för att delta.

Vi menar att innebörden av vad som är en obetydlig kostnad är mycket relativ. För de flesta elever är en obetydlig kostnad inget större problem. För de elever som inte har dessa marginaler kan en obetydlig kostnad vara oöverstiglig. Det offentliga skolväsendet ska ha en högre moralisk standard än att utsätta elever för detta.

tisdag 16 oktober 2012

Vi måste prata om arbetslösheten

Hur ska Uppsala möta den höga ungdoms- och långtidsarbetslösheten? Vi föreslår bland annat ett ungdomskontrakt med erbjudande om arbete medan man läser in gymnasiet. För att utveckla och vässa vår jobbpolitik kallade vi idag till en offentlig hearing om arbetsmarknadsläget i Uppsala. Vi skrev också en debattartikel i UNT som följer här i sin helhet;

"Bilden av Uppsala kan tecknas ljus. Med all rätt. Två universitet, ett högspecialiserat universitetssjukhus, forskningstunga statliga verk, närhet till Arlanda och Stockholm samt många företag inom life-science och andra branscher ger Uppsala ett guldläge. Men frågan måste ställas. Har vi slagit oss till ro? Utnyttjar vi verkligen Uppsalas fulla potential?

Arbetslösheten i Uppsala beskrivs i politiska sammanhang gärna som den lägsta i landet. Men arbetslösheten i kommunen är högre än genomsnittet för länet.

En lång rad kommuner i vårt eget län och på andra håll i landet gör bättre ifrån sig. Men det viktiga är inte hur vi ligger till jämfört med andra. Den stora frågan är om vi i Uppsala kommun kan nöja oss med en arbetslöshet på 6,3 procent? Har vi i länet som helhet råd att låta närmare 10 300 av våra invånare gå utan arbete?

Socialdemokraterna tycker inte det. I valet 2006 kallades motsvarande siffror för massarbetslöshet. Arbetslöshet är frihetens motsats. Den håller tillbaka människor, släcker drömmar och bryter ned människors självkänsla. Tillväxten och välfärden i Uppsala hänger på att fler kommer i arbete. På att vi lyckas ta vara på Uppsalabornas fulla potential.

I slutet av september gick 6,3 procent av arbetskraften utan arbete i Uppsala. Och de blir inte färre. De nya jobben blir färre, konkurserna ökar och arbetslösheten stiger.

Bland ungdomar (18–24 år) är arbetslösheten 11,5 procent. Att vi inte klarar av att ge 1 353 av Uppsalas unga en bättre start än så på vuxenlivet är ett underbetyg. Bland utrikesfödda ser vi en arbetslöshet på 15,4 procent. Även det ett slöseri med mänsklig kreativet och vilja att arbeta.

Att Uppsalas arbetsmarknad trots närheten inte växer i takt med Stockholms är oroande. Faktum är att vi i dag nätt och jämt håller jämna steg med befolkningsökningen. Det räcker inte. Jobben måste helt enkelt bli fler.

Regeringen har varit bra på att betona att människor ska arbeta, men inte på att skapa nya jobb.

De försämrade försäkringarna mot arbetslöshet och sjukdom och de generella skattesänkningarna var inte svaret. Den variant av arbetslinjen som prövats de senaste åren har inte levererat.

Arbetslöshet är den främsta orsaken till att människor tvingas söka socialbidrag. Underskottet som hotar kommunens ekonomi består till stor del av ökade socialbidragskostnader. Socialbidragsbudgeten för 2012 beräknas gå back 60,6 miljoner kronor. Antalet hushåll med socialbidrag har ökat kraftigt de senaste åren.

År 2008 var 3 500 hushåll beroende av socialbidrag i Uppsala, i slutet av förra året hade den siffran stigit till 4 500 hushåll.

Vi behöver en nationell jobbpolitik. Och en ansvarsfull ledning för Sveriges fjärde största kommun borde kräva det av sin egen regering. Sverige behöver en politik som sätter jobben främst. Socialdemokraterna presenterar i sin skuggbudget för Sverige breda insatser för att bryta arbetslösheten, stärka hushållens efterfrågan och ta Sverige mot full sysselsättning. Det handlar inte minst om att stärka Sveriges innovationsklimat och därmed skapa förutsättningar för nya jobb att växa fram.

Men med eller utan regeringens hjälp har vi en hemläxa lokalt. Hur ska Uppsala möta den höga ungdoms- och långtidsarbetslösheten? För att få svar på den frågan kallar Socialdemokraterna i dag till en offentlig hearing i Stadshuset om arbetsmarknadsläget i kommunen.

Räcker de insatser som görs när konkurserna nu återigen ökar och arbetslösheten stiger?

En viktig förklaring till den höga ungdomsarbetslösheten är att många inte lyckas ta en fullständig gymnasieexamen.

Därför föreslår vi i den socialdemokratiska skuggbudgeten för Uppsala ett ungdomskontrakt. Den som inte klarat gymnasiet ges möjlighet att arbeta halvtid till avtalsenlig lön samtidigt som han eller hon läser in gymnasiet.

Därför prioriterar vi investeringar i skolan och i förskolan. Och därför vill vi att kommunen tillsammans med näringslivet ska erbjuda alla ungdomar på gymnasiet ett sommarjobb. Alla måste få chansen till en bra utbildning och en fot in på arbetsmarknaden.

De åtgärder som genomförs i Uppsala i dag räcker uppenbarligen inte. Med dagens offentliga hearing inleder Socialdemokraterna i Uppsala därför ett långsiktigt arbete för att utveckla vår jobbpolitik. Vi behöver identifiera de verktyg och politiska beslut som förmår ge fler Uppsalabor arbete och egen försörjning. Vi ser gärna att fler partier deltar i det arbetet. Steg nummer ett är att ta arbetslösheten på allvar. Även i Uppsala.

Marlene Burwick, kommunalråd (S)
Erik Pelling, kommunalråd (S)
Ulrik Wärnsberg
2:e vice ordförande (S) i utbildnings och arbetsmarknadsnämnden"

onsdag 19 september 2012

Upphandling för jämställdhet

Kommuner och landsting köper varor och tjänster för minst 500 miljarder kronor per år. Den köpkraften ska vi använda för att främja jämställdhet i samhället, det skriver företrädare för Sveriges Kommuner och Landsting. Här nedan följer artikeln i sin helhet.

"Kommuner och landsting köper varje år varor och tjänster för minst 500 miljarder kronor. Det är en sjundedel av Sveriges samlade BNP. Allt mer av kärnverksamheterna vård, skola och omsorg utförs av externa leverantörer. Upphandlingen sker i strikt reglerade former enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV).

Lagstiftningen ger upphandlande myndigheter möjlighet att ställa olika krav på leverantörerna utöver själva tjänsten eller varan.

På miljöområdet har kommuner och landsting kommit ganska långt när det gäller kravställandet. Men när det gäller jämställdhetskrav tycks det råda en överdriven försiktighet, kanske för att det finns en osäkerhet om vad lagen tillåter.

I själva verket har vi stora möjligheter att ställa krav på leverantörerna för att främja jämställdheten i samhället. Lagstiftningen säger till och med att vi ”bör” beakta sociala hänsyn – där jämställdhet mellan kvinnor och män är en del ­ vid upphandlingen.

Hållbar jämställdhet är namnet på SKL:s stöd till jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting, det vill säga att införliva ett jämställdhetsperspektiv i alla delar av verksamheten. Här utgör den offentliga upphandlingen en viktig del.

Nu har SKL tagit fram riktlinjer som klargör de juridiska möjligheterna att ställa jämställdhetskrav vid upphandling. Vi ger också konkreta exempel på hur det kan se ut i verkligheten.

Ett företag som vill sälja varor eller tjänster till Växjö kommun ska bifoga en aktuell jämställdhetsplan och förbinder sig att inte diskriminera någon i sin verksamhet, ett krav som också gäller underleverantörer.

Ett vårdföretag som vill sälja tjänster till Stockholms läns landsting ska kunna följa upp att kvinnor och män får en likvärdig vård.

Leverantörer som ska ingå avtal med socialnämnden i Bollnäs ska följa nämndens jämställdhetspolicy som slår fast att jämställdhetsarbetet är en del av ett pågående kvalitetsarbete och att kvinnor och män ska få likvärdig behandling.

Det är naturligtvis också viktigt hur man ställer krav, det vill säga att kraven är tydligt formulerade, relevanta ur ett jämställdhetsperspektiv, samt att de är möjliga att följa upp. Jämställdhetsintegrering handlar om att formulera mål och följa upp dem på ett sätt som synliggör kvinnor och män i resursfördelning, bemötande och service.

I ett jämställt samhälle svarar all offentligt finansierad verksamhet mot både kvinnor och mäns villkor och behov. Kommuner och landsting ska ge likvärdig och bra service till kvinnor och män, flickor och pojkar.

Det ansvaret har vi oavsett om det är en privat utförare eller den egna organisationen som tillhandahåller servicen.

Anders Knape
ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting

Carina Sándor
ordförande i styrgruppen för Hållbar jämställdhet, ledamot i beredningen för demokratifrågor

Lars Dahlberg
1:e vice ordförande i förhandlingsdelegationen"

tisdag 11 september 2012

Anna Lindh - älskad och saknad

Jag förstod redan innan Göran Perssons presskonferens att katastrofen var ett faktum. Redan den 10 september när knivskärningen av Anna Lindh rapporterades kände jag att det var något fruktansvärt som hade hänt. Under natten var jag uppe med jämna mellanrum för att söka information. Och så var det dax för presskonferens och Göran öppnade dörren. Och marken rämnade. Anna var död. "Min" SSU-ordförande, vår utrikesminister, och kanske, den statsminister vi aldrig fick. Och mamman Anna som efterlämnade två pojkar.

Nio år har gått sedan den dagen. Men sorgen är fortfarande påtaglig. Och minnet av den dagen. Jag var ledig och hade möjlighet att gå till partiexpeditionen och sörja med partivänner. Dagen efter anordnades en minnesstund i Domkyrkan. Så vackert och så svårt. Jag satt med Thomas Östros som mist en kollega och nära vän och han fingrade på telefonen, med Annas telefonnummer och meddelanden från henne och det blev svårt att andas.

Den 15 september började jag ett nytt jobb, på den Socialdemokratiska riksdagsgruppen. Och jag kom till en arbetsplats i chock. Mina arbetsuppgifter den första veckan var att hjälpa till inför Annas minnesstund, och på fredagen åkte jag till Arlanda för att vara med och ta emot gäster från jordens alla hörn. När alla kommit och det var dax att åka tillbaka till Riksdagen var minnesstunden igång i Stockholm Stadshus. Staden var avspärrad och polishelikoptrar svävade över hustaken. Det var en surrealistisk känsla att gå igenom ett nästan tomt Stockholm.

Jag träffade Anna första gången på SSU:s valläger i Malmö sommaren 1988. Hon är min främsta politiska förebild. Engagerad, kunnig, strategisk, varm, modig och tydlig. Hon var utrikesminister och samtidigt en mamma som ringde hem till pojkarna från möten på andra sidan jorden för att prata och höra efter om läxor var gjorda. Anna hade en förmåga att lysa upp alla rum hon kom in i.

Kära Anna, vad jag saknar dig!

lördag 8 september 2012

Kultur - en mänsklig rättighet

Jag hade förmånen att ikväll, på Kulturnatten, hålla tal för Kurdiska föreningen på deras arrangemang på Forumtorget. Det var en fantasktisk kväll och torget var fyllt med folk, musik och dans.

Det jag sa var ungefär det här:

"Kulturen är viktig genom att den förmedlar något vackert, spännande eller känslosamt. Den är viktig för att den hjälper oss att kanalisera våra åsikter, utgör en arena för samtal och debatt och granskar och ifrågasätter det samhälle vi lever i. Kultur ger oss människor möjlighet att formulera drömmar, uttrycka känslor och skapa oss en identitet. Genom kulturen kan vi upptäcka nya tankar, idéer och perspektiv.

Kultur är det vi fyller livet med; som ger en djupare innebörd och hjälper oss att förstå både oss själva, andra och det samhälle vi lever i.

Att skapa förutsättningar för kultur att blomstra, är att skapa förutsättningar för ett levande, demokratiskt samhälle. Sverige, och världen behöver mer, inte mindre, kreativitet för att lösa alla de komplexa utmaningar vi står inför.

Att få uttrycka och uppleva kultur är en mänsklig rättighet som vi alla måste kämpa för."

fredag 7 september 2012

Sjuka hus och sjuka barn

Mögel, mögel, mögel. Man blir ju alldeles galen. Nu i veckan har jag bland annat besökt Årstaskolan och Brantingskolan, två av Uppsalas skolor som har mögel/luftproblem och som ska evakueras. På båda skolorna har jag mött en otroligt engagerad skolledning och personal men det de också delar är en oro och frustration. Oro för hälsan hos eleverna och personalen och en frustration över att inte få ordentlig information och att det trots många kontakter med ansvariga på fastighetssidan tagit så lång tid att upptäcka felen och beslutat om evakuering.

När jag i tisdags besökte Årstaskolan var planerna för evakuering satta till jul. Men efter att Arbetsmiljöverket nu beslutat att utdöma vite om skolan inte evakueras senast den 15 oktober har nu beslut om snabbare evakuering tagits. Läs mer i reportage av Radio Uppland.

Det är bra att processen nu snabbas på, men man kan inte låta bli att tänka att hotet om vite på 500 000 är en del av orsaken. Att barn och personal blir sjuka har man vetat en längre tid. Vad är det värt?

måndag 27 augusti 2012

Nej till handlingsplan mot barnfattigdom i kommunfullmäktige

Det har nyss kommit ut en bok som heter "Barnfattigdom" där Uppsalaforskare valt att fokusera på barnens perspektiv när det handlar om att växa upp i ekonomisk utsatthet. Forskarna säger att siffrorna om barnfattigdom ifrågasatts under åren men det är bara att lägga ut dimridåer och undvika grundproblemet.

I boken kan man bland annat läsa om vad en flicka berättade i en intervju om hur det är att behöva räkna pengarna för att kunna gå och köpa mjölk:

”Jag är liksom lite orolig för mamma. När mamma börjar gråta så börjar jag också gråta. Hon brukar inte märka nåt för jag springer bara till mitt rum.”

Varje år kommer en mängd ansökningar om ekonomiska stöd in till föreningen Majblomman. Det föräldrarna eller barnen ber om pengar till är till exempel:

-En ny säng och madrass då barnets gamla är utslitna.
-Pengar till synundersökning och nya glasögon.
-Mössa, vantar, overall och stövlar.

Så ser verkligheten ut för många barn och ungdomar.

Vi socialdemokrater menar att barnfattigdom måste bekämpas på alla sätt. Både med långsiktiga och akuta åtgärder – de barn som växer upp i dag kan inte vänta. Vi behöver ett långsiktigt arbete för att successivt minska klyftorna och barnfattigdomen och vi behöver kraftfulla åtgärder för att minska effekterna av barnfattigdomen i dag.

Vårt förslag om en kommunal handlingsplan tar sitt avstamp i Rädda Barnens krav på kommunala handlingsplaner mot barnfattigdom. Utgångspunkten är att barn aldrig ska behöva drabbas av föräldrars ekonomiska situation. Som socialdemokrat kan jag aldrig acceptera att barn tvingas växa upp i fattigdom och begränsas i sina livsval och möjligheter att utvecklas.

Vi har idag ett barn- och ungdomspolitiskt program i Uppsala kommun som det hänvisas till i alla remissvaren angående vår motion. Det är jättebra att vi har ett sådant program i kommunen men jag ser ingen konflikt mellan ett sådant program och en Handlingsplan mot barnfattigdom. Det övergripande målet i programmet om ”Alla barn i Uppsala kommun växer upp under likvärdiga villkor” behöver kompletteras med strategier för att nå målet samt med konkreta åtgärder.

Vårt förslag är att vi, precis som man valt i Örebro, tillsammans med andra aktörer i samhället tar fram strategier för hur vi ska jobba. Efter kvällens debatt i Kommunfullmäktige är jag glad över den ökade samsyn vi har kring problematiken. Men tyvärr vill inte den borgerliga majoriteten stödja vårt förslag om en konkret och kunskapsbaserad handlingsplan utan de är nöjda med det arbete som görs idag. Mycket bra görs idag med jag är övertygad om att vi med gemensamma krafter kan nå så mycket längre.

tisdag 21 augusti 2012

Borgarna i Uppsala sitter på läktaren


Utdrag ur Dagens Samhälle nr 27
Sociala investeringar är en het fråga i Kommunsverige idag. Den är aktuell i många kommuner, uppe på dagordningen i SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och en viktig punkt på Kommek som inleds idag i Malmö. Kommuner med alla olika partifärger i ledningen är med och utvecklar denna viktiga fråga. Men i Uppsala väljer den borgerliga majoriteten att avslå min och Erik Pellings motion i frågan och ställer sig frågan varför man överhuvudtaget ska arbeta med sociala investeringar.

Att förebygga och förhindra att unga med behov av särskilt stöd hamnar snett i livet sparar både mänskligt lidande och pengar. Och att aktivt arbeta för att bekämpa långtidsarbetslöshet och social utslagning är en bra politik men även en klok investering. Men med en kommunal planering som i praktiken sällan ser längre än till nästa budgetår har det visat sig svårt att få fram pengar till förebyggande insatser. Här krävs nya grepp!

Investeringar i byggnader och infrastruktur är vardag i den kommunala verksamheten. Men att på samma sätt investera i människor har hittills varit nästan omöjligt. Trots kunskapen om det förebyggande arbetets betydelse används resurserna i allt för stor utsträckning till att reparera skadorna i efterhand.
Utdrag ur Dagens Samhälle nr 27

Tanken med sociala investeringar handlar om att styra om resursanvändningen över tid så att ett nytt förhållningssätt med ett större fokus på tidiga insatser kan få fäste. Norrköping och Umeå är exempel på kommuner som har infört sociala investeringar och Göteborg har fattat beslut om att göra det. Norrköping fokuserar på insatser för att stödja barn med särskilda behov och på att bekämpa långtidsarbetslöshet (se bild).

De utmaningar som Uppsala står inför kräver att vi vågar tänka nytt och erkänna vikten av att jobba förebyggande och tillsammans med andra aktörer. Att välja att sätta sig på läktaren och tro att vi inte behöver ta till oss nya ideer är inte att ta ansvar för Uppsala och för framtiden. Min uppmaning till väljarna i Uppsala är att i nästa val sätta borgarna permanent på läktaren.

måndag 20 augusti 2012

Sätt barnens hälsa i centrum

Nu har höstterminen startat. Själv följde jag häromdagen en nervös kille till första dagen i tvåan. Han var så pirrig och förväntansfull. En stor och viktig dag för honom och för mig.

Skolbarnen på Årsta- och Brantingskolan har också börjat, och trots alla löften från den borgerliga kommunledningen får nu barnen återvända till mögelskadade skollokaler. Det rapporteras bland annat i UNT och i TV 4. Problemen på skolorna har uppmärksammats under en längre tid men först i slutet av vårterminen fick barnen och föräldrarna löften om tillfälliga undervisningslokaler under hösten. Det var ett besked som välkomnades med glädje. Desto större är förstås besvikelsen nu när löftena visade sig vara tomma.

Bild ritad av min dotter
Och jag kan så väl förstå den oro som barnen och föräldrarna nu känner. Vad betyder det att barnen får gå ytterligare en termin i lokaler som har mögelproblem. Att få svaret att "i nuläget utgör det ingen större hälsofara" är inte OK.

Oklarheter i provtagning, vilka ämnen barnen utsätts för och om det är farligt ställdes jag själv inför när min dotter kom tillbaka till förskolan efter sommaren. Även där har personalen under en längre tid lyft frågan om att många av personalen och barnen ofta varit sjuka och äntligen har undersökningar inletts. Men att inte snabbt få svar och besked om eventuella åtgärder är jobbigt. När jag lämnade min dotter i den nya femårsgruppen på förskolan första dagen efter sommarlovet var det en mycket stor dag för mig och jag var lite nervös, men min dotter sa snabbt "Ska du inte gå snart?". Den trygghet hon känner där är fantastisk att känna som förälder. Dagen efter kom mailet om luftproblemen.

När man som förälder inte känner sig trygg med den miljö som våra barn befinner sig i så faller allt annat. En förskola och skola av hög kvalitet är för mig en av de viktigaste politiska frågorna. Och menar vi allvar med arbetslinjen är bra förskolor och skolor i allra högsta grad en nödvändighet.

onsdag 13 juni 2012

Kunskapspartiet Socialdemokraterna

Kunskap och arbete. Det var huvudpunkten för oss socialdemokrater i budgetdebatten i Uppsala kommunfullmäktige. För det är med investeringar i utbildning och jobb som vi bygger Uppsala starkt.

För mig är kunskap, utbildning och bildning så otroligt viktigt. Som politiker men även för mig som privatperson. Kanske grundar det sig i att jag var den första i min familj som fick en chans att läsa vidare på universitetet. Viljan att läsa vidare fanns också hos min mamma men hon hade ingen reell möjlighet att göra det. Istället har många av mina familjemedlemmar studerat genom bildningsförbundens försorg.

Men jag fick chansen - och tog den. Och en ny värld öppnade sig. Jag kan fortfarande känna lusten att läsa vidare, hitta nya ämnen och områden och lära mig mer.

Och den där chansen, att kunna välja vad man vill göra i livet är så oerhört viktig. Och den kan vi främja genom till exempel ett generöst studiestödssystem och tillgång till studentbostäder. Men också genom att se till att fler elever går ut grundskolan respektive gymnasiet med godkända betyg.

Igår firade jag skolavslutning - min son slutade ettan. Det är fantastiskt att se barnens glädje inför sommarlovet och höra om deras drömmar för framtiden. I Sverige är det 100.000 ungdomar som går ut nian och lämnar därmed grundskolan. Men av dem är det fler än 12.000 som gör det utan tillräckliga betyg för att komma in på något av gymnasieskolans nationella program.

Mer än var tionde niondeklassare står alltså utanför. Och deras drömmar riskerar att gå i kras. Så kan vi inte ha det. Detta är ett misslyckande och ett svek mot dessa ungdomar. Vi har en skyldighet att se till att varje elev får reella möjligheter till fullständiga betyg.

Därför föreslår nu Socialdemokraterna förlängd skolplikt för de elever som inte når målen i grundskolan. Vi kommer i höstbudgeten i Riksdagen att avsätta medel för att införa sommarskola. Vi ska se till att alla ungdomar som inte når målen garanteras undervisning under några sommarveckor.

Förslaget bottnar i en insikt om att det inte minst är arbetarklassens barn – de som är uppvuxna i hem där det inte är självklart att få hjälp med läxorna eller att det ens är uppskattat att man siktar på att läsa vidare – som drabbas om skolan och samhället inte både ställer krav och ser till att ge förutsättningar för fler att nå högre kunskapsmål.

Vi är inte bara Arbetarepartiet Socialdemokraterna. Vi är också Kunskapspartiet Socialdemokraterna.

fredag 1 juni 2012

Mälartinget

Helene Hellmark Knutsson (S) ordförande i Mälardalsrådet
Sammanfattning och reflektion över de 20 år som gått samt spaning in i framtiden. Det har vi ägnat oss åt på årets Mälarting i Stockholm. Det är alltså 20 år sedan samarbetet startade och fortfarande är de frågor som då var viktiga högt upp på vår dagoirdning. Det handlar om boende, kollektivtrafik, utbildning och regional utveckling.

Nästa år kommer Mälartinget vara i Uppsala den 30-31 maj och jag vill säga till alla kollegor runt om i Mälardalen - välkommen hit, välkommen hem!

tisdag 29 maj 2012

Stort fattigdomsgap för barn i Sverige

Sverige ligger dåligt till när man mäter hur djupt barn tillåts falla under fattigdomsgränsen. I en jämförelse mellan 35 rika länder kommer Sverige först på 22:a plats. Sverige får en sämre placering än länder som Polen, Grekland, Estland och Ungern. Det visar en ny rapport om barnfattigdom från UNICEF.

Det fattigdomsgap som framkommer i rapporten visar att dagens insatser inte räcker till för de barn i Sverige som har det allra sämst ställt. Därför behöver regeringen ta fram en ny strategi som upptäcker och fångar upp de barn som halkar efter, menar UNICEF Sverige.

Läs UNICEF:s pressmeddelande här. På UNICEF:s sida går det även att ladda ner hela rapporten.

måndag 28 maj 2012

Rätt till heltid


Liselott Vahermägi och jag.
 Rätt till heltid och möjlighet att ha inflytande över arbetstidens förläggning. Om det diskuterade vi i förmiddags när S i Uppsala Stadshus anordnade en hearing om Rätt till heltid. Medverkade gjorde Anna Spånt Enbuske, utredare på Kommunals förbundskontor som talade under rubriken Därför rätt till heltid, och Liselott Vahermägi, (S)-politiker i Nynäshamn som talade om Så gjorde vi i Nynäshamn för att realisera rätt till heltid.

Att ofrivilligt arbeta deltid leder till lägre lön, lägre ersättningsnivåer och i förlängningen en lägre pension. Vi ser också att andelen sjukskrivna är högre i gruppen deltidsanställda, stressen att inte kunna påverka sin arbetssituation och den tuffare ekonomiska situationen tar ut sin rätt.

Med tanke på de åtaganden som ligger på kommunerna i framtiden och det faktum att det kommer bli allt tuffare att rekrytera personal gör också att det ur det perspektivet är viktigt att vara en arbetsgivare som erbjuder sina medarbetare goda arbetsvillkor, och rätt till heltid är då jätteviktigt.

Det var väldigt intressant att ta del av Nynäshamns arbete. Där har man valt en modell där all personal får välja önskad sysselsättningsgrad, och man får aktivt göra valet en gång per år. Man tog också i början av arbetet in experter i bemanningsekonomi och utbildade alla chefer i ämnet så kommentaren "Det där går aldrig..." finns inte längre. Personalen är nu väldigt delaktiga i schemaläggning och hur deras arbetstid ska förläggas. Vanmakt har bytts till makt över sitt eget arbete.

Som S-politiker (och S-kvinna!) blir jag glad och stolt över att ta del av så goda exempel på praktisk politik från andra kommuner. Det har jag med mig i arbetet här i Uppsala när vi fortsätter arbetet för rätt till heltid.

tisdag 22 maj 2012

Fokus på kunskap och arbete i S-budget

Idag presenterarade vi det socialdemokratiska budgetförslaget för Uppsala. Utgångspunkten är att det behöver investeras i jobb och utbildning för att bygga Uppsala starkt.

För oss socialdemokrater är jobben den viktigaste frågan. Att människor har ett arbete är avgörande både för varje persons egen frihet, men också för att Uppsala ska ha råd att investera i bra skolor, sjukvård och omsorg. I vårt budgetförslag för Uppsala satsar vi därför på att fler unga ska komma i arbete.

Bild: SVT Uppland

Att en hög andel unga i Uppsala idag saknar ett jobb beror till stor del på att många hoppar av gymnasiet. En färdig gymnasieexamen är avgörande för att kunna få ett arbete eller studera vidare på högskola och universitet. Vår målsättning är därför att alla unga ska ta en gymnasieexamen.

Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för Uppsalas unga så fort de kommer i kontakt med skolvärlden. Därför investerar vi i förskolan och grundskolan. Uppsala har ett stort behov av fler förskoleplatser. Men kvaliteten i förskolan och grundskolan måste också stärkas. Det gör vi genom fler pedagoger, mer personal och mindre barngrupper och skolklasser. Så gör vi en långsiktig, och nödvändig, satsning på att Uppsalas unga ska bli sedda och motiverade, och få de kunskaper de behöver, från förskolan och hela vägen till gymnasiet.

Vi vet också hur svårt det kan vara att som ung få den där första chansen i vuxenlivet. Därför föreslår vi att ungdomar i årskurs 9 samt i 1:an och 2:an på gymnasiet ska erbjudas ett sommarjobb. Precis som i Nynäshamns kommun vill vi ha en modell där kommunen och det privata näringslivet tillsammans finansierar sommarjobben. Det är en klok och lönsam investering i kommunens ungdomar och framtidens arbetskraft.

I vårt budgetförslag föreslår vi även ett utbildningskontrakt, som Västerås kommun har infört med gott resultat. Det ger unga arbetslösa under 25 möjligheten att läsa in grundläggande behörighet från gymnasiet samtidigt som de under sex månader har en deltidsanställning i kommunens verksamhet eller i verksamhet som kommunen har upphandlat. Anställningen ger en avtalsenlig lön och arbetslivserfarenhet och syftet är att bryta långtidsarbetslösheten genom att minska trösklarna till både jobb och utbildning.

Det är genom kunskap och arbete vi bygger Uppsala starkt.

Med anledning av budgetpresentationen hade vi idag en debattartikel i UNT. UNT:s artikel från pressträffen finns här och 24 UNT:s reportage här.
TV4:s rapportering från pressträffen finns här.
SVT Upplands reportage återfinns här.

tisdag 1 maj 2012

Första Maj

I strålande sol på Vaksala torg talade jag idag på vårt Första Maj-firande. Det är alltid en ära att få tala på Första Maj. Jag minns som igår mitt första tal som ung SSUare hemma i Sala, men jag inser att ungefär 25 år har passerat sedan dess...

Idag talade jag om vikten av förebyggande arbete och om att satsa på barnen och ungdomarna. Och om att socialdemokratin är en frihetsrörelse som strävar efter jämställdhet mellan kvinnor och män och efter ett samhälle definierat av jämlikhet. Inför Första Maj skrev jag och Erik Pelling en debattartikel i UNT. Läs den gärna här.

Så lider det här årets Första Maj mot sitt slut. Efter kvällens nyhetsskörd och en genomgång av sociala media står det klart att Stefan Löfven gjorde succé på Götaplatsen inför över 15 000 personer. Han talade om jämställdhet och feminism, om utbildning och jobb för unga, om innovationer och samverkan för nya jobb och om internationell solidaritet. På ett lysande sätt lyckas Stefan fånga det som är traditionella socialdemokratiska frågor och sätta in dom i dagens kontext. Han är min, och så många andras statsministerkandidat. Idag börjar valrörelsen!

PS Eftersom Stefan Löfven imorgon presenterar partiets budgetmotion passade jag och Erik på att skriva en debattartikel även om det som publicerades på Politikerbloggen. I artikeln efterlyser vi viktiga infrastruktursatsningar. Läs den här. DS

onsdag 25 april 2012

Utbildningskontrakt för unga

Jättebra! Socialdemokraterna föreslår idag, som en del av den kommande vårbudgeten, att ett system med utbildningskontrakt införs. Syftet är att hjälpa unga till jobb och praktik, och att samtidigt betona det egna ansvaret för att göra sig anställningsbar genom gymnasiekompetens.

Kontraktet vänder sig till den som är arbetssökande, under 25 år och inte har fullgjort gymnasiet. Den som är ung och söker jobb erbjuds:
  • Jobb enligt "Västeråsmodellen" med avtalsenlig lön på halvtid och studier på halvtid.
  • Praktik hos privata eller offentliga arbetsgivare samt studier på halvtid eller deltid.
  • Utbildning på heltid, vid komvux, yrkes-vux eller folkhögskola.
  • Ett särskilt studiestöd eller förhöjt studiebidrag.

Enligt de lagar och regler som finns idag villkoras ersättningar från det offentliga med att utbildningskontraktet fullföljs. Kontraktet ska både gälla nya insatser med jobb och praktik samt den befintliga arbetsmarknadspolitiken, t ex arbetsmarknadsutbildningen.

Det är en viktig signal som Stefan Löfvén och Magdalena Andersson sänder med denna satsning. Vi socialdemokrater vill att Sverige ska konkurrera genom starka, trygga och kompetenta människor. Sverige ska gå framåt genom kunskap och arbete.

måndag 26 mars 2012

Kvarteret Seminariet

På dagens kommunfullmäktige debatterades länge frågan om detaljplan för kvarterat Seminariet. Det hela resulterade i en minoritetsåterremiss och frågan kommer alltså tillbaka till kommunfullmäktige efter ny behandling i kommunstyrelsen. Vi socialdemokrater skrev i gårdagens UNT en debattartikel om hur vi ser på frågan och hur vi kommit fram till vårt ställningstagande. Artikeln i sin helhet kommer här:

Vi behöver bostäderna

Planerna för bostäder, park och förskola i kvarteret Seminariet har rest många frågor. Även inom Socialdemokraterna. Efter att ha vridit och vänt på frågorna har vi som ledande oppositionsparti ändå landat i ett ja till förslaget. Ett ställningstagande som skapar nya bostäder och förskoleplatser i en av Sveriges snabbast växande kommuner, samtidigt som vi tar ansvar för bevarandet av Uppsalas kulturmiljö och för behovet av park och natur.

För Uppsala står inför stora utmaningar. En skriande bostadsbrist, en akut förskolekris och en växande befolkning. Socialdemokraterna arbetar för en kollektivtrafik i toppklass och goda boendemiljöer i hela kommunen, så att fler ska kunna bosätta sig i Uppsalas kransorter. Men fler bostäder och mer av förskolor och annan samhällsservice måste till även centralt i Uppsala. I Librobäck som nu omvandlas från industriområde till en ny blandad stadsdel finns en viktig pusselbit.

På gränsen mellan Luthagen och den framtida stadsdelen Librobäck ligger kvarteret Seminariet. Här har den privata markägaren ansökt om att få bygga. Att neka bygglov skulle strida mot det program för området som 2006 antogs i politisk enighet.

Med utgångspunkt i att en så stor del som möjligt av det som i dag är privat mark borde bli allmän park sa Socialdemokraterna nej till det tidigare utbyggnadsförslaget från 2009. Sen dess har den föreslagna parken fördubblats till motsvarande två och en halv fullstora fotbollsplaner, entréerna till parken breddats och större hänsyn tagits till kulturmiljön. Med dem och ytterligare ett antal förändringar har Socialdemokraterna valt att bifalla planerna på 220 nya lägenheter, drygt 1000 kvadratmeter butikslokaler i bottenvåningarna samt en förskola med fyra avdelningar.

Till den grundläggande infrastrukturen när Uppsala byggs ut hör i hög grad parker och möjligheter till spontanidrott och naturupplevelser. Läser man det parkprogram som ofta åberopats i debatten ser man att Luthagen har en stadsdelspark – Tegnérparken.
Parkerna i Luthagen kan givetvis utvecklas men det debatten egentligen gäller är de människor som ännu inte flyttat till Uppsala eller som trängs i bostadskön. De ska inte bara få en bostad utan måste också få tillgång till både parker och naturområden i den framväxande stadsdelen Librobäck.

En park oavsett storlek i kvarteret Seminariet blir givetvis en tillgång men den kommer att ligga i utkanten av den nya stadsdelen. Även en större park här skulle varken till läge eller storlek fylla det behov av park, lek och idrott som kommer att uppstå i det nya Librobäck.

På socialdemokratiskt initiativ ska därför ett idéprogram för parkutvecklingen i hela stadsdelen tas fram. Längs Fyrisån och den vackert slingrande Librobäcken som rinner genom området och på Stabby Gärde finns stora grönytor som kan utvecklas och knytas samman till ett större sammanhängande park- och naturområde. Hit hör även möjligheten att öppna upp åstråket på den östra sidan förbi Fyrishov samt möjligheten att skapa ytterligare en broförbindelse över Fyrisån för att knyta an till grönytorna vid Tunakolonin och Fyrisfjädern.

Kvarteret Seminariet är i dag privatägt. Markägaren får nu möjlighet att bygga bostäder och en förskola på mindre än två femtedelar av marken. Det ska jämföras med de närmare 60 procenten av marken som markägaren utan kostnad överlåter till kommunen som park och ett nytt torg. Kommunens kostnader för att iordningställa kvartersparken, torget och ombyggnaderna av de intilliggande gatorna finaniseras dessutom av den privata exploatören.

I bostadsbristens och förskolekrisens Uppsala är det en acceptabel kompromiss mellan behovet av fler bostäder och förskoleplatser å ena sidan och viljan att utveckla en så stor del av kvarteret som möjligt till en öppen park.

torsdag 15 mars 2012

Vi har allt att vinna på öppenhet

Idag har jag tillsammans med Erik Pelling och Caroline Andersson lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att garantera offentlighetsprincipen och meddelarfriheten inom all skattefinansierad verksamhet.

I dag gäller offentlighetsprincipen och meddelarfriheten enbart den offentliga välfärden. När skattefinansierade verksamheter i Uppsala kommun övergår i privat regi förlorar de anställda idag sin meddelarfrihet samtidigt som allmänhetens och massmedias möjligheter till insyn och kontroll över skattepengarnas användning försämras. Det är naturligtvis ohållbart. I grunden är det här en fråga som borde lösas via lagstiftning men i avvaktan på en lagändring kan Uppsala kommun i avtal med privata utförare garantera allmänheten och massmedia offentlighet och de anställda meddelarfrihet.

Upphandlingspolicyn för Uppsala kommun är under omarbetning. När en ny och förhoppningsvis uppdaterad upphandlingspolicy kan vara klar är inte känt. Allmänhetens och massmedias möjlighet till insyn i alla skattefinansierade verksamheter och de anställdas möjligheter att utan risk påtala problem och missförhållanden för media kan dock inte vänta.

Vi föreslår därför att samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att vid upphandling enligt såväl lagen om offentlig upphandling (LOU) som lagen om valfrihetssystem (LOV) se till att alla anställda i den skattefinansierade verksamheten omfattas av samma meddelarfrihet som de anställda i kommunens egna verksamheter. I klarspråk handlar det om att garantera ett
effektivt meddelarskydd med dess efterforsknings- och repressalieförbud. Vi föreslår också att samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att se till att också allmänhetens insyn i den upphandlade verksamheten garanteras.

Allmänhetens och massmedias möjligheten till insyn och granskning, och personalens möjlighet att anonymt slå larm är väldigt viktiga verktyg för att granska och säkra kvaliteten inom välfärden. Vidare förutsätter en mångfald i välfärden att det ska vara lätt att jämföra olika alternativ. I dag är det svårt att se hur människor kan göra ett informerat val, när mycket av den relevanta informationen är hemlig.

Vi har allt att vinna på öppenhet.

onsdag 14 mars 2012

Barnfattigdomen fortsätter att öka

Rädda Barnen har idag presenterat sina senaste siffror över barnfattigdomen i Sverige. Antalet barn som växer upp under fattiga förhållanden fortsätter att öka. I Uppsala har barnfattigdomen ökat från 10,4 till 11,5 procent.

Att allt fler barn växer upp under fattiga förhållanden är det mest hjärtskärande beviset på att Moderaterna har misslyckats med att bryta utanförskapet. Vi socialdemokrater i Uppsala har lagt en motion om att anta en handlingsplan mot barnfattigdom. Vi vill att handlingsplanens innehåll ska tas fram i samverkan mellan ledande experter, forskare, kommunens tjänstemän och politiker. Några områden som handlingsplanen bör innehålla är feriejobb för ungdomar, policy mot avgifter i skolan, ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter till en låg eller ingen kostnad och en översyn av det ekonomiska bistånden. En sak står dock klart. För att lyckas minska barnfattigdomen behövs krafttag från både nationell och lokal nivå och grunden är en generell välfärdspolitik och en bättre jobbpolitik så att fler föräldrar kan få en inkomst att försörja sig själv och sina barn på.

Förslaget från den borgerliga majoriteten är att avslå motionen på kommande kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Jag hoppas att de nya siffrorna över barnfattigdomen fungerar som en väckarklocka. Majoriteten har nu möjlighet att ändra sig och visa handlingskraft.

söndag 11 mars 2012

Affärshemligheter och medborgarintresset

I takt med att antalet privata utförare inom den offentligt finansierade välfärden ökat är det uppenbart att regelverket inte har hängt med. Den senaste tidens granskning av privata vårdbolag har avslöjat skrämmande missförhållanden. För att komma till rätta med dessa problem krävs en lång rad insatser. En aspekt, som hittills inte uppmärksammats tillräckligt, är svårigheten att få insyn i hur de privata utförarna verkligen fungerar. En mångfald i välfärden förutsätter att det ska vara lätt att jämföra olika alternativ. I dag är det svårt att se hur människor kan göra ett informerat val, när mycket av den relevanta informationen är hemlig.

Vi socialdemokrater vill därför att offentlighetsprincipen och meddelarfriheten ska gälla för privata utförare inom den offentliga välfärden som finansieras med våra gemensamma skattemedel.

Det är en rättighet för medarbetarna och ett viktigt granskningsverktyg som stärker kvaliteten inom verksamheten.

Idag rapporteras att anställda vid ett äldreboende i Almunge som drivs av Carema genast måste informera chefen om de kontaktas av journalister, vilket skapar oro bland personalen. Läs mer i en artikel i dagens UNT.

I väntan på en nationell lagstiftning kan vi lokalpolitiker driva krav på offentlighet och meddelarfrihet i de upphandlingar vi genomför. Att medarbetarna fritt och i hemlighet ska kunna berätta för en journalist om eventuella missförhållanden och vara skyddade mot repressalier, är en viktig garant för att stärka kvaliteten.

Öppenheten gagnar alla och kommer att förbättra kvaliteten, inflytandet och människors valfrihet. Därför är det nödvändigt att införa offentlighetsprincip och meddelarfrihet även inom privat driven vård, skola och omsorg.

torsdag 8 mars 2012

Tre åtgärder för ökad jämställdhet

Idag på internationella kvinnodagen efterlyser Socialdemokraterna i Uppsala handling för att konkret åtgärda de jämställdhetsproblem vi ser i samhället. Vi presenterar därför idag tre S-förslag för ökad jämställdhet i Uppsala.

Vägen till ett jämställt Uppsala går genom en arbetsmarknad där kvinnor och män har samma rätt till arbete och ekonomiskt oberoende. För att få en jämställd arbetslinje i Uppsala behöver vi fler förskoleplatser, införa rätt till heltid, och tillsätta en jämställdhetskommission som ser över hur vi ska nå jämställda löner och arbetsvillkor i kommunen.

Socialdemokraternas tre förslag för ökad jämställdhet i Uppsala kommun:

Fler förskoleplatser. Om Socialdemokraterna får väljarnas förtroende efter valet 2014 kommer en förskolegaranti värd namnet att toppa vår att-göra lista. Uppsala befinner sig i en förskolekris. Många familjer har inte fått erbjudande om en förskoleplats och ännu fler har fått orimliga erbjudanden om en plats långt ifrån hemmet. De som drabbas är föräldrar och barn. Ansvaret är politiskt.

Inför rätt till heltid. I synnerhet många kvinnor blir idag endast erbjudna deltidstjänster. I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna att heltid ska vara en rättighet för alla anställda och deltid en möjlighet för dem som behöver gå ned i arbetstid. I grunden handlar det om att minska antalet osäkra anställningar och att kunna försörja sig på sitt jobb.

Tillsätt en jämställdhetskommission. Vi vill att en jämställdhetskommission i Uppsala kommun ska samla de politiska partierna och fackförbunden för att ta ett gemensamt ansvar för att åstadkomma jämställda löner och arbetsvillkor i kommunen. Uppsala kommun är en stor arbetsgivare och har därmed ett stort ansvar för att bidra till ändrade strukturer. Kommunens jämställdhetsarbete bör bli tydligare och ges en bättre styrning.

fredag 2 mars 2012

Alla folks frihet - hela världens fred

Grattis Jan, FN och världen!

Förhindra krig, medla och fokusera på fattigdomsbekämpning och klimatkrisen. Det blir nu fokus för Jan Eliasson, tidigare socialdemokratisk utrikesminister, när han nu blir vice generalsekreterare i Förenta Nationerna. Han får därmed det tyngsta FN-uppdraget som tilldelats en svensk sedan Dag Hammarskjöld var generalsekreterare.

"Det här är resultatet av Sveriges långa tradition av internationellt engagemang. Jan Eliasson har visat att vi kan göra skillnad och inspirerar till fotsatt internationellt arbete", säger Stefan Löfven i ett pressmeddelande.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moons motivering vid offentliggörandet löd som följer: "Bred erfarenhet av medling i flera konflikter i världen, tidigare ordförande i FN:s generalförsamling samt svensk FN-ambassadör, utrikesminister och kabinettssekreterare."

Jan Eliasson har haft en lång rad tunga uppdrag för Förenta Nationerna. Han har bland annat Ban Ki-moons uppdrag att som en av 15 ambassadörer ansvara för att genomdriva FN:s millenniemål. Eliasson har även som enda svensk varit ordförande för FN:s generalförsamling och 2006 utsågs han till FN:s särskilda sändebud i Darfur av Kofi Annan. Jan Eliasson har även varit undergeneralsekreterare med ansvar för humanitära frågor.

Jag är oerhört stolt och glad över att en svensk socialdemokrat får ett av de viktigaste uppdragen i världen. Att jobba för alla folks frihet, och hela världens fred.

Foto: Klas-Herman Lundgren

onsdag 29 februari 2012

Förändringens vindar

Kraften i förändringens vindar är ofattbara. Det går upp snabbt och det kan gå ner snabbt. Det är sant att den enda opinionsmätning som egentligen gäller är den på valdagen. Men det är så ofattbart skönt att nu följa de olika mätningar som kommer. De visar att vi är på rätt väg och att Löfven tas emot med öppna armar av svenska folket. Det är långt till september 2014, men vi ska kämpa varenda dag för att på valdagen vinna svenska folkets förtroende.

I dag har Stefan Löfven varit partiledare i 33 dagar. Och han har verkligen startat med vind i seglen. Nästan varannan väljare, 47 ­procent, har enligt SIFO stort eller mycket stort förtroende för honom. 73 procent av S-väljarna har stort eller mycket stort förtroende för honom.

Novus mäter återkommande vilka politiska frågor väljarna tycker är viktigast, och vilket parti väljarna anser har bäst politik i respektive fråga. I den senaste mätningen kan ett tydligt trendskifte ses jämfört med föregående mätning i november 2011. (Novembermätningen inom parantes).

Viktigaste politiska frågorna (topp 5)

1 (1) Sjukvården 75% (72%)
2 (2) Skola och utbildning 75% (66%)
3 (3) Sysselsättning/arbetslöshet 68% (56%)
4 (5) Äldreomsorgen 61% (53%)
5 (4) Landets ekonomi 56% (56%)

Parti med bästa politiken i de viktigaste frågorna

Sjukvården: S 24% (S 22%)
Skola och utbildning: S 21% (FP 23%)
Sysselsättning/arbetslöshet: S 24% (M 25%)
Äldreomsorgen: S 23% (S 19%)
Landets ekonomi: M 34% (M 39%)

Till det här kommer också alla personliga kontakter. För det är så många som kommer till mig och uttalar sitt stöd för oss socialdemokrater i allmänhet och Stefan Löfven i synnerhet och uttrycker sin glädje över att Sverige återigen har en tydlig och stark opposition. Nu är det verkligen match igen.

tisdag 28 februari 2012

Kunskap och Arbete

Nu är det här, årets Första Maj märke. Så snyggt och rätt. Kunskap och arbete bygger Sverige. Just så. Kunskap och arbete!

I den andan gjorde vi i den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen idag studiebesök. Jag besökte två olika verksamheter. Imorse cyklade jag till Kåbo och till kommunens Jobbcenter. Jobbcenter hjälper de som har behov av sysselsättning, arbetsträning, arbetsrehabilitering och arbetsförmågebedömning. De har också hand om anställningar med olika statliga anställningsstöd; till exempel OSA (Offentligt skyddat arbete), lönebidrag, utvecklingsanställning, instegsjobb och trygghetsanställning.

Besöket var väldigt intressant och gav en god inblick i deras verksamhet. Att träffa på så engagerade och varma personer som Jobbcenter har i sin ledningsgrupp är också en härlig upplevelse. De som kommer till Jobbcenter är ju i mångt och mycket de som är mest utsatta i samhället. Arbetslösa, långtidssjukskrivna eller med funktionsnedsättning. Och de får bra hjälp och stöd för att komma vidare i livet. Som en ung tjej uttryckte det "Livet är nu fullt av möjligheter. Jag känner glädje igen." Och receptet är nog den inställning som de ansvariga gav uttryck för många gånger - se varje människas förmåga, inte problem och oförmåga.

Den här viktiga verksamheten är nu utmanad av ett privat företag. Det betyder att en utredning nu är igång i kommunen för att undersöka om hela eller delar av verksamheten ska konkurrensutsättas. Det innebär förstås en stor oro hos alla inblandade, hur ska framtiden nu bli? Och här om någonstans är det viktigt att poängtera att helheten är viktig och att hålla ihop verksamheten. Låt inte den borgerliga majoriteten slå sönder en så välfungerande verksamhet!

Eftermiddagen innebar en cykeltur upp till Uppsala science park och ett besök på Uppsala Nyföretagarcentrum. Det finns 90 Nyföretagarcentrum i landet och de täcker 200 kommuner. Det är Sveriges ledande kraft för nyföretagande och ger konfidentiell och kostnadsfri rådgivning till de som vill starta företag. En av de grundläggande delarna i verksamheten är att hjälpa till att upprätta affärsplaner för de nya företagen och testa så att idéerna håller. Under 2011 fick 400 personer rådgivning i Uppsala, varav 49% var kvinnor.

Nyföretagarcentrum är en viktig aktör som tillsammans med till exempel UIC, Almi, Coompanion, Drivhuset, Ung Företagsamhet och Företagslotsen bidrar till entreprenörskap, nya och livskraftiga företag och fler jobb i Uppsala.

För det är så vi bygger Uppsala. Med kunskap och arbete.

måndag 27 februari 2012

Efterlysning - var finns den politiska viljan?

Var finns den politiska viljan att förändra och förbättra samhället? Inte hos den borgerliga majoriteten i Uppsala kommun i alla fall. Vi har ikväll haft kommunfullmäktige och bland annat debatterat frågan om förskolekrisen i Uppsala, om socialdemokraternas förslag om en jämställdhetskommission och om vräkningar av barnfamiljer.

Några ordentliga svar av Cecilia Forss (M) fick inte alla de barnfamiljer som drabbats av förskolekrisen. Cecilia skyller det mesta på Fastighetsnämnden och på oss socialdemokrater. Att Uppsala kommun haft borgerlig majoritet sedan 2006 verkar inte spela någon roll. Med en bättre samordning och samverkan mellan nämnderna och en ordentlig lokalförsörjningsplan hade vi nått mycket längre. Ansvaret är politiskt. De som drabbas är föräldrarna och barnen.

Vår motion om jämställdhetskommission handlar om att samla de politiska partierna och fackförbunden för att ta ett gemensamt ansvar för att åstadkomma jämställda löner och jämställda arbetsvillkor i kommunen. Yrkesgrupper där kvinnor är i majoritet har större andel deltidstjänster, fler timanställningar, otryggare anställningar, högre arbetsrelaterad ohälsa och sämre lön. Uppsala kommun är en stor arbetsgivare och har därmed ett stort ansvar för att bidra till ändrade strukturer, och kommunens jämställdhetsarbete bör bli tydligare och ges en bättre styrning. En jämställdhetskommission kan vara en motor i ett sådant förändringsarbete. Men den borgerliga majoriteten är nöjd med läget som det är nu och avslog motionen.

Avslutningsvis vräkningar av barn. Trots mål i Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden och en "mental nolltolerans" (Mohamad Hassan pekar på att nollvisionen inte finns skriftligt i kommunen, men att vi har den mentalt) så vräks barnfamiljer i Uppsala. Från 2008 till september 2011 har 31 barn vräkts. Och med utgångspunkt från barnkonventionen och ett barnperspektiv tycker inte jag att kommunen gör tillräckligt. Varje vräkning av ett barn är ett misslyckande. Jag bär med mig den känsla som jag uppfylldes av när jag fick höra exempel på de frågor barnen själva ställer när det är dax att utföra vräkningen. "Mamma, får jag ta med mig min nalle?". Vad är det vi gör med barnen? Jag har högre ambitioner för Uppsala än så.

söndag 26 februari 2012

En förskola för alla?

Imorgon måndag klockan halv fem börjar Kommunfullmäktiges sammanträde. En av de första ärendena är min fråga till kommunalrådet Cecilia Forss om situationen inom Uppsalas förskola.

Jag har tidigare här på bloggen skrivit om den akuta situation som har drabbat ett stort antal barnfamiljer i Uppsala. För första gången på många år bryter Uppsala kommun mot skollagen när inte familjer erbjuds en förskoleplats. Många är också familjerna som får erbjudande om en plats men som måste tacka nej för att förskolan ligger på andra sidan kommunen.

I fredagens nummer av Uppsalatidningen intervjuas en av papporna som har varit med och startat ett upprop på Facebook "Fler förskoleplatser i Uppsala nu!".

Facebookgruppen uppmanar alla som är drabbade att komma till Kommunfullmäktige och lyssna till debatten. Ni är alla varmt välkomna! Och kan ni inte komma, men vill ha kontakt så går det jättebra att maila mig.

torsdag 23 februari 2012

Game changer

En ny partiledning är på plats. Och vilket lag! Det känns oerhört spännande och samtidigt tryggt på samma gång. Gamla välkända ansikten, nya bekantskaper, ett ungt lag och så kvinnor på tunga och framträdande poster.

Den absolut viktigaste prioriteringen framöver kommer vara att utveckla vår politik för att skapa förutsättningar för fler jobb. Det nya laget kommer att fortsätta utveckla en riktigt bra politik för fler jobb och för ett bra näringsliv i Sverige. Den politiken skapar förutsättningar för en stark välfärd med hög kvalitet inom vård, skola och omsorg.

Magdalena Andersson blir ny ekonomisk-politisk talesperson. Magdalena Andersson är nationalekonom och har en lång bakgrund i regeringskansli och riksdag, bland annat som statssekreterare. Hon går från en tjänst som överdirektör på Skatteverket.

Mikael Damberg blir ny gruppledare i Riksdagen medan Berit Högman blir vice gruppledare. Jennie Nilsson blir ny gruppledare i Näringsutskottet, Ibrahim Baylan ny gruppledare i Utbildningsutskottet, Fredrik Olovsson ny gruppledare i Finansutskottet, Leif Jakobsson ny gruppledare i Skatteutskottet och Gunilla Carlsson blir ny gruppledare i Kulturutskottet. Emma Lennartsson har valts till ny gruppsekreterare av riksdagsgruppen.

Utöver dessa nya har vi också "gamla" gruppledare och för att bara nämna några, Ylva Johansson i Arbetsmarknadsutskottet, Lena Hallengren i Socialutskottet, Anders Ygeman i Trafikutskottet, Tomas Eneroth i Socialförsäkringsutskottet, Veronica Palm i Civilutskottet och Matilda Ernkrantz i Miljö- och jordbruksutskottet.

Dagens presentation känns som en så kallad "game changer", det vill säga något som totalt ändrar spelplanen. Från att ha varit uträknade, känns valseger 2014 inte alls långt borta! För något jag har lärt mig efter 26 år som aktiv socialdemokrat är att när vi har fokus och momentum så kan allt hända!

onsdag 22 februari 2012

Kvalitetsplan för äldreomsorgen

Idag ska äldrenämnden i Uppsala fatta beslut om en konkurrensplan som beskriver hur den borgerliga majoriteten ska nå sitt mål om 82 procent konkurrensutsatt verksamhet. På kort sikt rör det alla de träffpunkter som ännu inte konkurrensutsatts, seniorrestaurangerna, dagverksamheten för personer med demens och korttidsvården. På lite längre sikt den palliativa vården, Rehabcentret vid Svartbäcksgården och förmodligen hjälpmedelsverksamheten. En redan idag omfattande konkurrens-utsättning har dock inte gett ökad kvalitet i äldreomsorgen. Enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser för 2011 är de äldre mindre nöjda med hemtjänsten och vårdboenden i sin helhet än tidigare. Där placerar sig Uppsala kommun bland de sämsta kommunerna i landet.


Vi Socialdemokrater föreslår idag att förslaget till konkurrensplan ska avslås till förmån för vårt förslag om att införa en kvalitetsplan för äldreomsorgen. I kvalitetsplanen föreslår vi bland annat att vi ska införa en så kallad målrelaterad ersättning där utförarna i vissa delar får betalt för hur väl de uppnår exempelvis ökad brukarnöjdhet, förbättrad läkemedelsanvändning och ökad personalkontinuitet.


Personalen är den enskilt viktigaste resursen inom äldreomsorgen för att vi ska uppnå hög kvalitet. Varje enskild anställds arbetsinsats är viktig och det bör synliggöras tydligare. Kommunen kommer framöver också stå inför stora behov av att rekrytera personal för vård och omsorg. Att verka för bättre arbetsvillkor och en förbättrad arbetsmiljö är därför en jätteviktig investering för framtiden. Vi vill erbjuda de anställda rätt till heltid och schemasättning behöver ses över. Delade arbetspass (så kallade delade turer) måste bort.


Fyra viktiga punkter i kvalitetsplanen:


  • Använd skattepengarna mer effektivt än idag för att nå bättre kvalitetsresultat och mer nöjda brukare. Inför målrelaterade ersättningar där utförare i viss omfattning får betalt utifrån hur väl de lyckas med exempel vis ökad personalkontinuitet, ökad brukarnöjdhet eller förbättrad läkemedelsanvändning.

  • Personalen är den enskilt viktigaste resursen i äldreomsorgen. Genom att vi satsar på bättre arbetsmiljö, bättre arbetsvillkor, bättre karriärmöjligheter och kompetensutveckling för personalen så får vi också en bättre omsorg för dem som behöver det. Vi vill därför införa rätt till heltid och avskaffa delade arbetspass.

  • Låt äldre få välja utförare. Men se över om det finns andra vägar för att skapa valfrihet, ökad mångfald och kvalitet än att enbart ansluta fler och fler utförare till en omsorgsmarknad. Det kan exempelvis ske genom att kommunen går in i fler långsiktiga samverkansavtal med intresserade ideella föreningar, lokala kooperativ eller allmännyttiga stiftelser. Denna typ av driftsform har nya idéer för hur man kan utveckla äldreomsorgen och är populär bland medborgarna eftersom den inte har vinst som överordnat mål för verksamheten.

  • Låt sunt förnuft gå före ideologi. Låt kommunen driva exempelvis träffpunkter och seniorrestauranger när det fungerar väl och är omtyckt bland Uppsalas seniorer. Och tvärtom: låt andra vara med och utveckla förebyggande aktiviteter, service och omvårdnad om vi ser att fler aktörer leder till ökad kvalitet.

fredag 17 februari 2012

Gör sociala investeringar möjliga i Uppsala!

Att det är bättre att agera förebyggande än att försöka reparera skador i efterhand är en gammal sanning. Dessutom är det en bättre ekonomisk politik. I en motion till kommunfullmäktige föreslår vi Socialdemokrater därför att det inrättas en social investeringsfond i Uppsala. Den ska användas till att förebygga marginalisering, skolavhopp och långvarig arbetslöshet.

Investeringar i byggnader och infrastruktur är vardag i den kommunala verksamheten. Men hittills har det varit nästan omöjligt att på samma sätt investera i människor. Trots att de flesta är ense om att vi måste satsa mer förebyggande används resurserna i allt för stor utsträckning istället till att reparera redan uppkomna skador.

Det barn som växer upp i en miljö där han eller hon riskerar att hamna i ett utanförskap, med dåliga skolbetyg, en väntande arbetslöshet samt ett eventuellt missbruk, drabbas inte bara av en personlig tragedi. Utanförskap innebär också stora kostnader för samhället.

Enligt nationalekonomen Ingvar Nilsson, som under flera år arbetat med just de här frågorna, finns det inte en riskaktie på börsen som är så lönsam som att verkligen satsa på barn och unga. Genom att sätta en prislapp på utanförskapet har han gjort det möjligt att tala om vad det är värt att undvika utanförskapet.

Genom att avsätta ekonomiska resurser för sociala investeringar gör vi det möjligt att prioritera det förebyggande arbetet i Uppsala kommun. Det handlar inte om någon engångsinsats utan om ett nytt förhållningssätt med större fokus på tidiga insatser.