måndag 15 december 2014

Ny budget för Uppsala kommun

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lägger i dag fram en reviderad budget för år 2015-2018. Här slås vår vision för Uppsala kommun fast; ”Uppsala ska vara en rättvis och jämställd kommun där alla är delaktiga och där människor och verksamheter växer och utvecklas i en dynamisk och långsiktigt hållbar miljö.”

Vår gemensamma vision förpliktigar. I budgeten tar vi därför ansvar för Uppsalas ekonomi och framtid genom att ställa höga krav på ordning och reda. Vi ska tillbaka till överskott efter en period av underskott i kommunens ekonomi. Detta kommer att krävas för att åstadkomma de investeringar Uppsala behöver i skola, välfärd och en hållbar utveckling.

Vi har tagit över efter åtta år av borgerligt styre. En tid som har präglats av högre utgifter än intäkter i kommunen. Det är tydligt att de ekonomiska förutsättningarna för 2015 är betydlig sämre än vad vi tidigare erfarit.

En ökad öppenhet och transparens i budgetprocessen införs. Det är en förutsättning för att skapa det engagemang som behövs för att uppnå en ekonomi i balans och den sunda finansiella styrning som krävs för att ge kommunen goda möjligheter att utvecklas.

Jag vill peka på några viktiga skillnader i de olika budgetförslagen:

Vi har i vårt förslag beslutat att inte räkna in engångsintäkter från exploateringsverksamheten. Att räkna in dessa i driftsbudgeten är inte bara ovanligt, det är också osäkert då kvaliteten på dessa redovisningar behöver utvecklas. Detta är något som vi kommer fokusera på och vi kommer noga följa kassaflödet och utveckla kvaliteten på likviditetsplaneringen. Men vi gissar inte och räknar in 40 MKr som alliansen gör. Det finns inget underlag som styrker denna siffra. De intäkter som vi sedan kommer göra i form av exploateringsintäkter bidrar till en värdefull förstärkning av vårt resultat.

Det har sedan förvärvet av Ulleråker pågått diskussioner med revisorer kring hanteringen av exploateringstillgångar kontra anläggningstillgångar. Vi följer den samlade rekommendationen och avsätter 23 MKr för kapitalkostnader för det som bör räknas som anläggningstillgångar.

Ett område som år efter år underbudgeterats och både påverkar vår nettokostnadsökning och resultatet är vinterväghållningen. Vi lägger oss där på en nivå som motsvarar de faktiska kostnaderna de senaste åren.

Vi tar med dessa beslut ansvar för budgeten och för de kostnader som kommunen har. Vi har också beslutat att göra prioriteringar, från områden som har gått med överskott till områden med stora behov av ytterligare resurser. Äldreområdet som har tillförts mycket resurser och som också lämnar efter sig ett stort överskott får bidra för att bland annat kunna stärka skolan och den sociala omsorgen. Vi gör detta öppet och gömmer det inte i resultatkrav på den egna verksamheten som alliansen gör. Resultatkravet på styrelsen för Vård och Omsorg på 25 MKr som finns i alliansens budget rör inte bara äldresidan utan även den sociala sidan som är i behov av mer resurser.

En aktiv politik för fler jobb och nya företagsetableringar lägger grunden för ökade skatteintäkter och för att Uppsala blir en ännu bättre kommun att leva och verka i. Uppsala kommun ska driva en aktiv näringslivspolitik för ett hållbart näringsliv med målet att vara en ledande näringslivskommun med ett gott företagsklimat. Samarbetet mellan universiteten, Akademiska sjukhuset, näringslivet och kommunen ska fortsätta utvecklas. Det forskningsnära företagandet ska växa. Uppsala ska vara attraktivt för nyetableringar och vi ska på allvar positionera Uppsala som den fjärde storstaden.

Vi har valt att prioritera framtiden och skjuter därför till 25 miljoner kronor för att säkerställa kvaliteten i grundskolan. Den tidigare majoritetens budget hade inneburit nedskärningar. Nu skyddar vi grundskolan från det. För oss är det viktigt att skolan ger alla elever möjligheter att utifrån sina egna förutsättningar nå de uppsatta kunskapsmålen.

I Uppsala kommun ska barn och ungdomar erbjudas tidiga och förebyggande insatser. Detta område var kraftigt underbudgeterat i de borgerliga partiernas budget från i våras. Vi tillför därför bland annat 10 miljoner kronor för att säkerställa att verksamheten vid Råd och stöd kan fortsätta sitt förebyggande arbete.

Ett mer målinriktat miljöarbete är nödvändigt. Rent vatten, ren luft, tillgång till parker, natur och åkermark behövs för att Uppsala ska kunna växa och utvecklas. Vi ser klimatomställningen som en av våra viktigaste utmaningar och därför förstärker vi Klimatprotokollet, som är kommunens samverkan med universitet, organisationer och företag i Uppsala.

Ett kraftigt ökat bostadsbyggande är en förutsättning för en växande arbetsmarknad och för att komma tillrätta med bostadsbrist och trångboddhet. Vi vill se en tillgänglig bostadsmarknad som öppnar för fler aktörer och medger ett ökat bostadsbyggande. För att möta efterfrågan ska antalet nybyggda bostäder öka till 3 000 bostäder per år. För att förbättra servicen till medborgarna när det gäller bostadssökande kommer vi att inrätta en bostadsförmedling.

Med vår budget visar vi att Uppsala nu styrs av tre feministiska partier. Kommunen kommer genom sina verksamheter och sitt samarbete med andra aktörer, driva ett aktivt arbete för att förverkliga de jämställdhetspolitiska målen.

fredag 29 augusti 2014

Ett handlingsprogram för ett jämställt Uppsala

Idag presenterade jag tillsammans med Vivianne Macdisi ett handlingsprogram för ett jämställt Uppsala. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. För oss socialdemokrater är det självklart att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i hela samhället. Feminism och jämställdhet handlar om kampen för kvinnors lika rättigheter och varje kvinnas makt att forma sitt eget liv.

Tyvärr ser verkligheten inte ut så. Vi ser idag hur kvinnor ständigt diskrimineras. På arbetsmarknaden, i välfärden, i hemmet, i vården och så vidare. Därför måste jämställdhetsarbetet vara en integrerad del i alla politiska frågor.

Vi behöver en ny politisk inriktning i Sverige och i Uppsala som tar ojämställdheten på allvar. Alliansens skattesänkarpolitik har slagit hårt mot kvinnor. Det har gett en osäkrare arbetsmarknad, en välfärd med brister och försämrade arbetsvillkor. Vi Socialdemokrater tänker ta ansvar för att Uppsala ska bli jämställt. Det är dags att bekämpa ojämställdheten på allvar och att på riktigt bryta könsmaktsordningen.

Uppsala ska stå i framkant gällande jämställdhet. Får vi väljarnas förtroende i valet i september att leda kommunen och landstinget kommer därför jämställhetsfrågorna att prioriteras. Vårt handlingsprogram för ett jämställt Uppsala samlar politiska förslag från nationell, lokal och regional nivå. För att vi ska kunna uppnå ett jämställt Uppsala måste vi ha en regering, ett landsting och en kommun som tar arbetet för jämställdhet på allvar.

För att genomföra detta handlingsprogram vill vi tillsätta en jämställdhetskommission med uppdraget att se till att Uppsala blir Sveriges mest jämställda kommun. Den ska samla de politiska partierna, forskare, experter, fackliga företrädare och andra viktiga aktörerer för att ta ett gemensamt ansvar för arbetet.

I kommunen kommer vi också att skriva under den europeiska deklarationen om jämställhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. I landstinget ska vi se till att vi äntligen lever upp till den redan påskrivna deklarationen.

Handlingsprogrammet hittar du r.

tisdag 19 augusti 2014

Skol(s)atsningar

Idag har jag tillsammans med Carin Jämtin besökt Nannaskolan i Uppsala och presenterat en satsning på Uppsalas skolor. Det handlar om att kunna gå in och jobba kraftfullt med mindre klasser, utbilda och anställa fler specialpedagoger, utveckla karriärvägar för lärare och satsa på högre lärarlöner. Nationella medel kombinerat med lokala ger hela 115 miljoner extra till Uppsalas skolor 2015! Satsningen är flerårig och mycket välkommen i Uppsalas skolor.

Forskning och internationella erfarenheter visar att tidiga insatser i skolan är mycket betydelsefulla. Ett tydligt exempel är vårt grannland Finland som länge presterat toppresultat i internationella kunskapsmätningar. Huvudsakligen är det två saker som
skiljer den finska skolan från den svenska: läraryrkets attraktivitet och tidiga insatser. Avgörande är att eleven får tillräckligt med tid tillsammans med läraren och att barn med behov av särskilt stöd ska få det i ett tidigt skede.

Skolverkets nationella statistik visar att klasstorlekarna har ökat kraftigt sedan 2008. Mest har klasstorleken ökat i lågstadieklasserna. I årskurs 1 har antalet elever per klass ökat med nära 30 procent på fem år. Det är dags att bryta denna utveckling och i stället ge alla barn en bra start på sitt lärande.

måndag 18 augusti 2014

Sänk trösklarna till kulturen för Uppsalas unga

Nästa stora kulturpolitiska reform i Uppsala är en satsning på barn och unga. Förslaget om en kraftfull satsning på sänkta trösklar till musik och kultur för Uppsalas unga presenterade vi idag. Förslaget, som finns med i Socialdemokraternas kommande valmanifest, innebär en halvering av avgiften i Uppsalas musikskolor och att nya kulturskolor byggs upp med samma låga avgift.

Bild: UNT
Uppsala är på många sätt en bra kulturstad, men vi har länge släpat efter många andra kommuner när det gäller att erbjuda alla barn och unga möjligheter till eget skapande. Varje barn behöver en bra start i livet. Att få utöva musik och kultur lär barn och unga att ta ansvar för sig själva och varandra. Med en halverad avgift, ett kraftigt breddat utbud och en kulturskola som finns där barnen finns ska inget barn stängas ute. Vi socialdemokrater söker Uppsalabornas förtroende för att prioritera barn och ungas kultur.

Enligt förslaget kommer individuell undervisning i musik- och kulturskolorna att erbjudas för 500 kronor per termin och gruppundervisning för 300 kronor per termin. Den nya lägre avgiften kompletteras med ett maxbelopp per familj. I de nya kulturskolorna ska barn och unga erbjudas frivillig undervisning i att dansa, spela instrument, sjunga, måla, fotografera, filma, spela teater eller andra estetiska ämnen. Kulturskolorna ska drivs av studieförbund, lokala kulturföreningar, kommunala musikskolan och andra aktörer i kommunens många stadsdelar och tätorter utifrån en gemensam policy och med kommunal finansiering.

Kreativitet, estetiska färdigheter och entreprenörskap är hett eftertraktade på arbetsmarknaden. Kunskaper i ämnen som musik, dans, bild, drama och litteratur bidrar till kompetenser också i andra ämnen. Uppsalas framtid börjar med barnens uppväxt, och därför är det viktigt att investera i musik- och kulturskolan.

UNT rapporterar här om förslaget.

söndag 17 augusti 2014

Valrörelsen startar

Med 28 dagar kvar till valdagen är nu valrörelsen i full gång. Helgen har varit full av aktiviteter som dörrknackning, deltagande på Uppsala Fredsfestival och Culturofestivalen och en stor valkickoff med Stefan Löfven. Samtalen har varit många och engagemanget stort. Dom här 28 dagarna som är kvar ska vi genomföra den bästa valrörelsen någonsin. Vill du vara med och hjälpa till? Gå in på http://www.socialdemokraterna.se/uppsala

Valkickoffen på Grand i Uppsala samlade flera hundra partimedlemmar från hela länet. UNT 24 rapporterar från evenemanget här.

Stefan talade om vikten av ett Sverige som håller samman, om samverkan och solidaritet. Han talade om jobb till unga, om skolsatsningar, om antirasism och feminism. Det var ett starkt och viktigt tal av en man som jag kommer göra allt jag kan för att han om 28 dagar ska vara Sveriges nästa statsminister.

.

onsdag 19 mars 2014

Efter SVT:s Uppdrag granskning - granska förskolan för att garantera kvalitet

SVT:s Uppdrag granskning gör idag ett allvarligt avslöjande om en privat förskola, Hälsans förskola, som har verksamhet i Stockholm och Uppsala. I reportaget framgår att förskolan endast ger barn knäckebröd och vatten till frukost och mellanmål, till och med till barn som knappt har fått tänder. Förskolan har ynka 9 kronor per dag och barn i budget till mat och på en förskola har föräldrarna själva gått in och köpt mellanmål så barnen får äta sig mätta. Uppdrag granskning har också mötts av beklämmande berättelser från föräldrar om för lite personal och blöta blöjor som lett till såriga barnrumpor. Det här är helt oacceptabelt!

Enligt SVT har Uppdrag granskning pratat med 25 personer som har arbetat eller arbetar på Hälsans förskola på olika nivåer. Vittnesmålen pekar alla på en allvarlig situation med för lite pengar till mat. Detta trots att förskolan gått med vinst flera år i rad – 2011 och 2012 gjordes en sammanlagd vinst på 8 miljoner kronor. Vinstjakt har gått före barnen.

Mediagranskningen har framför allt rört två av förskolorna i Stockholm. Men när så allvarlig kritik framkommer mot ett företag som även driver två förskolor i Uppsala behöver nu den borgerliga majoriteten omedelbart gå in och granska förskolan och kräva en insyn i verksamheten, något som bland annat UNT rapporterar om. Det går inte att avpolitisera dessa missförhållanden. Det yttersta ansvaret för den verksamhet som sker inom kommunen – på våra förskolor, skolor och äldreboenden – är politiskt. Den moderatledda majoriteten har under snart åtta års tid haft ansvaret för kontrollen av välfärdens verksamhet och måste försäkra oss om att barn inte far illa på samma sätt i Uppsala som på de förskolor som SVT har granskat.

Mångfald inom välfärden är positivt men det måste vara ordning och reda. Ansvariga politiker behöver ha bättre kontroll och ställa fler och tydligare krav på bemanning och kvalitet. Att tumma på kvaliteten och göra stora vinster på bekostnad av våra barns välmående är oacceptabelt, vilket också tydligt lyfts fram i Aftonbladets rapportering.

Som oppositionspolitiker är det mitt ansvar att granska den verksamhet kommunen bedriver. Och när uppgifter om den här typen av missförhållanden kommer till vår kännedom ser jag det närmast som tjänstefel att inte reagera. Att istället göra som Cecilia Forss (ansvarig politiker från Moderaterna) och endast slå ifrån sig berättigade frågor ger sken av en trött och maktfullkomlig majoritet. Uppsala behöver en ny politisk ledning.

söndag 2 mars 2014

Miljonviten

Under förra året dömdes Uppsala kommun till sanktionsavgifter på 5,2 miljoner kronor eftersom kommunen inte har ordnat boenden för funktionshindrade inom utsatt tid. Beloppet kan växa till 7,7 miljoner om alla domar från 2013 vinner laga kraft. Boendeplatserna gäller personer som omfattas av LSS, lagen om stöd och service till funktionshindrade.

Ansvarig nämnd, dvs Nämnden för hälsa och omsorg (NHO), har enligt uppgift vidtagit de åtgärder och fattat de beslut som åligger nämnden för att få fram de bostäder man ser ett behov av. Men beslutet ska verkställas i en annan del av den kommunala organisationen och någonstans tar det stopp. Vitena måste betalas från NHO:s budget, som har ett beräknat underskott på ca 40-50 miljoner för innevarande år. Samtidigt har nämnden kostnader för ökade insatser i hemmen för dem som inte fått den bostad med det stöd de har rätt till.

Det är ett stort svek mot alla de som under lång tid väntar på det boende och det stöd de har rätt till. Och det är ett enormt slöseri med resurser, resurser som så väl skulle behövas för att förstärka de sociala insatserna, istället för att behöva betala dyra sanktionsavgifter.

Med anledning av ovanstående ställer jag och Eva Christiernin följande frågor till kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Ahlstedt (M) i en interpellation till kommunfullmäktige:

-Vad är din förklaring till den uppkomna situationen?
-Vilka åtgärder ska vidtas för att komma tillrätta med de strukturproblem som leder till sanktionsavgifter i mångmiljonklassen?
-Anser du att det är rimligt att NHO är ansvarig för att betala sanktionsavgifterna när deras beställningar inte verkställs?

tisdag 25 februari 2014

Åtgärder för en utbildningslinje

Bild från UNT
Jag hade under eftermiddagen idag en pressträff tillsammans med LO:s ordförande Kålle. Temat var hur vi genom investeringar i utbildning bryter arbetslösheten och stödjer utvecklingen av det lokala näringslivet. Vi berättade om det långsiktiga målet som vi socialdemokrater har att senast 2020 ska Sverige ha lägst arbetslöshet i EU och att det första beslutet som en S-regering ska fatta är att införa en 90-dagars garanti. Längre ska inte en ung arbetslös behöva gå innan aktiva åtgärder sätts in i form av en utbildning, praktik eller jobb.

Jag presenterade också våra lokala krav på att införa yrkescollege, att vi behöver fler arbetsmarknadsutbildningar och YH-platser samt fler platser på landets högskolor. Rätt väg in i framtiden är att satsa långsiktigt på utbildning och forskning. Men då behöver vi tillräckligt med studieplatser, bostäder och en politik som inte låter studenterna stå för notan.

UNT rapporterar från pressträffen här.

måndag 24 februari 2014

Rättvisemärk Uppsala

Kommunfullmäktige ska idag fatta beslut om en ny upphandlingspolicy. Idag skriver jag tillsammans med Erik Pelling följande på UNT Debatt ;

Varje år upphandlar kommunen varor och tjänster för miljardbelopp. Som Sveriges fjärde största kommun är Uppsalas möjligheter stora att främja klimatsmarta lösningar, mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor. Kommunen måste säkerställa att skattepengarna används klokt och att goda arbetsvillkor för de anställda upprätthålls, oavsett vem det är som driver verksamheten. Socialdemokraterna vill att kommunen ska ha en upphandlingspolicy och en uppförandekod som främjar innovationer, garanterar respekten för ILO:s grundläggande konventioner och som lever upp till högt ställda krav på miljö och arbetsvillkor.

Hur mat produceras påverkar djurhållning, biologisk mångfald, miljögifter och klimatet. Vi vill uppnå 100 procent ekologiska livsmedel i de skattefinansierade verksamheterna. Genom att dela upp inköpen kan kommunens upphandling även främja framväxten av lokala livsmedelsföretag. Till vår stora glädje har den borgerliga majoriteten insett detta och förslaget till upphandlingspolicy innehåller det långsiktiga målet om 100 procent ekologiska livsmedel. Det är ett modigt och viktigt förslag.

Men om vi på miljöområdet ger den moderatledda alliansen godkänt så är det sämre med den sociala hållbarheten. Respekt för gällande kollektivavtal och arbetsrätt ska vara en självklar utgångspunkt för all upphandling. Vi socialdemokrater vill därför ta fram en Vita Jobb-modell för goda villkor vid offentlig upphandling. Upphandlade företag ska teckna kontraktsvillkor som innebär förbud att jobba svart, skyldighet att tillämpa branschens kollektivavtal, skyldighet att kontrollera att underentreprenörer också uppfyller villkoren samt regler som medger kontroll och medför sanktioner om reglerna inte följs.

I arbetet för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar konsumtion är det naturligt för Uppsala att ansöka om diplomering som Fairtrade City. Som en Fairtrade City skulle kommunens upphandling tydligt präglas av etiska kriterier och bli ett viktigt verktyg i arbetet för en hållbar utveckling. I kraft av sin storlek skulle Uppsala göra skillnad i kampen mot lönedumpning, svartjobb, barnarbete, usla arbetsvillkor, ekonomisk brottslighet, osund konkurrens och oseriösa företags försök att undkomma miljölagsstiftning. De som bidrar till att utveckla Uppsala ska ha schyssta villkor – oavsett om de bor här eller på andra sidan jorden.

Moderaterna har avfärdat vårt förslag om att rättvisemärka Uppsala som ”socialism”. Men antalet rättvisemärkta kommuner i Sverige har fördubblats de senaste åren, många av dem under alliansstyre. Någon drastisk släng av "socialism" verkar dessa 61 kommuner inte ha drabbats av. Det Uppsalas borgerliga majoritet glömmer är att frågan om att rättvisemärka Uppsala handlar om konsumentmakt, vilket de vanligtvis brukar stödja. Att kunna välja schyssta varor och att kunna välja bort moraliskt tveksamma varor innebär att vi konsumenter har makt. Som Sveriges fjärde stad är Uppsalas konsumentmakt stor. Att medvetet avstå från att använda den makten bidrar till att oskäliga arbetsvillkor breder ut sig. Alliansen är i den här frågan ideologiskt förblindad och ser inte vilket verktyg man avstår från i arbetet för en hållbar utveckling.

För socialdemokraterna är frågan om Fairtrade ett tydligt exempel på det vägval Uppsala står inför. Vi vill utveckla Uppsala till en modern, framtidsinriktad storstad som i handling står för en hållbar utveckling och ordning och reda på arbetsmarknaden. Ett målmedvetet arbete med sociala villkor i den offentliga upphandlingen kommer att främja ett sunt näringsliv med schyssta villkor. Som Sveriges fjärde största stad har vi både potentialen och ansvaret att ta täten i det arbetet.

Om Socialdemokraterna får väljarnas förtroende i valet i september kommer vi att ansöka om en diplomering som en Fairtrade City. Den borgerliga majoriteten har hittills varit emot. På kommunfullmäktige idag den 24 februari får de en ny chans att ompröva sin hållning.

torsdag 23 januari 2014

Alliansen försvårar arbetet med att minska skolsegregationen


I en ny kvalitetsgranskning har Skolinspektionen tittat närmare på hur kommuner fördelar sina resurser till skolorna. Granskningen är genomförd i 30 kommuner där de socioekonomiska skillnaderna är stora. Skolinspektionens rapport konstaterar att alla granskade kommuner, förutom två, omfördelar en så liten andel av budgeten att insatser på skolnivå, som kräver mer omfattande resurser, inte kan genomföras. Uppsala utgör ett av de två undantagen. Men den resursfördelningsmodell som med gott resultat har bidragit till en mer jämlik skola i Uppsala har den borgerliga majoriteten nu sedan årsskiftet rivit upp.

Under senare år har föräldrarnas skolbakgrund blivit den viktigaste faktorn för hur elever klarar sig i skolan. Höstens PISA-rapport illustrerade också att svensk skola utvecklas sämst i hela OECD. I matematik har samtliga elever tappat nästan lika mycket. I läsförståelse och naturkunskap är det särskilt de lågpresterande eleverna som halkar efter. Det är en olycklig utveckling som står i bjärt kontrast med ambitionen om en framtidsinriktad skola som skapar likvärdiga förutsättningar för alla elever.

Vi socialdemokrater menar att det är viktigt att fördela resurserna till skolan smart och efter de behov som finns, utifrån gedigna faktaunderlag. I Uppsala har vi arbetat aktivt med att kompensera för elevgruppers olika förutsättningar. Vi har gjort det med en modell för strukturersättning som har byggt på fyra faktorer: föräldrarnas utbildningsnivå, om eleven nyligen invandrat, om familjen har försörjningsstöd och om eleven bor med bara en vårdnadshavare. Statistiska analyser har visat att dessa fyra faktorer sammantaget ger den bästa bilden av hur behoven av extra stöd fördelar sig mellan skolor. Modellen har byggt på forskning och empiri.

Skolverket har hänvisat till Uppsala som ett positivt exempel och vår omfördelningsmodell har utgjort en förebild för bland andra Stockholm, Malmö och Örebro. Och som Skolinspektionen nämner i sin artikel har exempelvis Gottsundaskolans resultat höjts nämnvärt över tid. Resultaten i årskurs 9 har sedan 2008 förbättrats från meritvärdet 198,6 till 222,7 år 2012. Gottsundaskolan har, genom Uppsalas resursfördelningsmodell, utöver grundbidraget fått upp till 30 000 kronor per elev och har därigenom kunnat ha en avsevärt högre lärartäthet än snittet för de kommunala skolorna i Uppsala.

Från årsskiftet har den borgerliga alliansen dock genomfört en förändring i strukturersättningsmodellen till kommunens grundskolor. Den omfördelande effekten minskas och viktiga faktorer tas bort som gör den mindre träffsäker. Och modellen ska nu bara räknas om vart tredje år. Allt detta missgynnar skolor där elever har störst behov.

Som motiv för att förändra fördelningsmodellen angav Moderaternas ansvariga kommunalråd (UNT 25/4 2013) att ”Vi har fått kritik för den modell vi har idag av Skolinspektionen som anser att den är för krånglig och inte går att följa upp.” Men Skolinspektionen säger i sin bedömning inget om att modellen är krånglig. Däremot citerar rapporten vad några av Uppsalas politiker tycker om modellen och där nämns att politikerna själva vill att modellen förenklas. Moderaternas ansvariga kommunalråd hänvisar alltså förmodligen till vad hon själv sagt vid inspektionen. Och nu konstaterar Skolinspektionen alltså även att Uppsala var en av endast två av de undersökta kommunerna som hade en väl fungerande modell för att utjämna den segregerade skolan.

Förändringarna i Uppsalas framgångsrika resursfördelningsmodell har således skett utan saklig grund vilket inte bara är djupt provocerande utan framför allt ett svek mot våra barn och unga. Vi socialdemokrater tar målet att ge alla elever i skolan likvärdiga förutsättningar på allvar. Vad har Uppsalas ansvariga politiker idag för besked till den flicka eller pojke med tuffa uppväxtvillkor som går på en skola som nu drabbas av en omvänd Robin Hood politik?

tisdag 14 januari 2014

IT-frågan blottar svagheter i den borgerliga alliansen


Jag är djupt kritisk till den borgerliga majoritetens hantering av kommunens IT-verksamhet. Allt från det bristande beslutsunderlaget, den sena och otillräckliga informationen till de fackliga organisationerna och kommunens medarbetare till den nu mediala turbulensen och alla de frågor som har väckts med anledning av Fredrik Ahlstedts (M) tidigare engagemang inom ett privat IT-företag.

Vi socialdemokrater tar IT-frågan i Uppsala kommun på största allvar. Vi menar att det finns goda skäl att utveckla kommunens IT-verksamhet. Men en stor förändring är förenat med betydande ekonomiska och verksamhetsmässiga risker. Därför krävs en fullständig analys av den nuvarande situationen och det framtida behovet inom IT-området. Något annat är att vara oaktsam med Uppsalabornas skattepengar.

Ett viktigt led i att utveckla kommunens IT-verksamhet är att etablera en strategisk IT-organisation under kommunstyrelsens ledning med mandat att samordna och strategiskt leda kommunens IT-utveckling. Parallellt med det bör en fullständig genomlysning av kommunens interna IT-verksamhet genomföras vars resultat sen kan ligga till grund för nödvändiga åtgärder.

Att kommunstyrelsens ordförande kallar oss socialdemokrater, som väljer att lyssna till medarbetarna och de fackliga organisationerna, för fega är inget annat än ett tecken på dåligt ledarskap.

onsdag 8 januari 2014

Ulleråker

Är det supervalår så är det. Så jag började "vårterminen" med att tillsammans med min S-kollega i landstinget Börje Wennberg, Fredrik Ahlstedt (M) och Erik Weiman (M) delta i en gemensam pressträff mellan landstinget och Uppsala kommun.

Pressträffen handlade om att vi nu förhandlat fram en överenskommelse där Uppsala kommun får köpa Ulleråkersområdet av landstinget. Planen är att Ulleråker ska bli en helt ny stadsdel med minst 6000 nya lägenheter. Ulleråker ligger oerhört strategiskt i Uppsala. Naturnära och samtidigt nära till centrum och många viktiga arbetsplatser. Innan överenskommelsen kan träda i kraft ska beslut fattas i kommun- respektive landstingsfullmäktige.

Bostadsfrågan är en av de viktigaste politiska frågorna i Uppsala. Behovet av nya bostäder är enormt och det politiska ansvaret stort. Vi behöver bland annat bedriva en aktiv markpolitik och den föreslagna överenskommelsen är ett mycket värdefullt steg.

En viktig signal med dagens pressträff är att oavsett färg på nästa kommun- och landstingsledning så finns det en majoritet som stöder utvecklingen av Ulleråkersområdet till ett attraktivt område för många Uppsalabor att bo och leva i.