tisdag 27 september 2011

Kunskap är makt

Vi socialdemokrater vill bygga en kunskapsbaserad ekonomi och lyfter behovet av ökade investeringar i utbildning och forskning. Vid sidan av att vilja utöka antalet studieplatser är det också viktigt att bredda rekryteringen till högre studier så att fler ungdomar från studieovana hem läser vidare.

I dagens UNT skriver Karin Nordlund (ordförande i Uppsala studentkår), med flera, en debattartikel om social snedrekrytering. Frågan är viktig och åtgärden i form av ökad information i en webbkampanj riktad till gymnasieelever är ett steg i rätt riktning. För ökad information och kunskap är väldigt viktigt för att få fler att ta steget in i högre studier. Det tillsammans med en god tillgång på studentbostäder och ett bra studiestödssystem som gör att inte bara 19-åringen utan också den ensamstående tvåbarnsmamman kan studera.

Kunskap är makt, och kunskapen blir inte mindre för att man delar den med andra!

måndag 26 september 2011

Respekten för fullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde är nu i full gång och vi har precis haft en debatt om jämställdhetsintegrering i Uppsala kommun. Vi har många viktiga frågor på dagordningen - den om jämställdhetsintegrering, om att utveckla Gränbyparken, om att välja vårdboende och om äldres rätt till en kontaktperson som talar det egna modersmålet. Men alla frågor är väckta av oss socialdemokrater, eller vänster- och miljöpartiet. Majoriteten har inte lyckats ta fram något beslutsärende till kommunfullmäktige. Så viktigt tycker dom att kommunens högsta beslutande organ är.

torsdag 22 september 2011

Missbruksutredningen

Har precis läst igenom förslaget till remissyttrande på betänkandet "Bättre insatser vid missbruk och beroende". Förslaget behandlas på socialberedningen i SKL nästa torsdag.

Det är ett viktigt område där huvudmännen hitintills inte klarat sina åtaganden på ett tillräckligt bra sätt. Det finns ett tydligt behov av att vidareutveckla brukarinflytande och samverkansfrågor och vårdens innehåll och kvalitet måste förbättras.

Flera av de frågeställningar och förslag som utredaren lyfter kan lägga en grund för en positiv utveckling av hela missbruks- och beroendevården. Det handlar bland annat om synliggörandet av nya målgrupper, stärkt roll för hälso- och sjukvården, stöd till utveckling av integrerade verksamheter, kompetensfrågor och förslag om auktorisation.

Missbruk och beroende är en komplex problematik där riskfaktorerna för att utveckla ett beroende är biologiska, psykologiska och sociala. Den samlade missbruks- och beroendevården måste vara rustad för att på bästa sätt möta behov hos personer med psykiatriska problem, tung social problematik, samsjuklighet och så vidare.

Vi socialdemokrater i beredningen välkomnar därför förslag om stärkt roll för primärvården samt förslag om att tydliggöra hälso- och sjukvårdens ansvar.

Däremot vill vi avstyrka förslaget om att kommunerna inte längre ska ha ett ansvar för att tillhandahålla psykosocial behandling, som om det genomfördes, skulle innebära att socialtjänstens roll, ansvar och ambitionsnivå i missbruks- och beroendevården skulle sänkas påtagligt.

Vi vill heller inte upphäva LVM. Innehållet i tvångsvården behöver förbättras och det finns ett behov av att få till stånd en samlad översyn av all lagstiftning som reglerar samhällets befogenheter att genomföra vård och omsorg mot den enskildes vilja. Men vi menar att LVM fortfarande behövs. Att psykiatrin (LPT) i alla lägen skulle vara bäst rustad att tillhandahålla vård är inte självklart.

En vidareutveckling av missbruks- och beroendevården måste bygga på att missbruk och beroende är en komplex problematik och att behov måste mötas både utifrån sociala och medicinska aspekter. Vi socialdemokrater vill ha en samlad reform som utgår från gällande ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting men som ställer ökade krav på samverkan. Ökade krav på samverkan tillsammans med insatser som stimulerar uppbyggnaden av integrerade mottagningar, stärker brukarinflytandet, tydligare lagstiftning vad gäller tillgång till medicinsk kompetens och behandling samt en framskjuten roll för primärvården utgör viktiga delar i en samlad strategi för en positiv framtida utveckling av den svenska missbruks- och beroendevården.

tisdag 20 september 2011

En saftig krognota

"Den största reformen i den budget som idag presenterats, sänkt krogmoms, saknar helt påvisbara effekter på tillväxt och sysselsättning. Erfarenheterna från en motsvarande momssänkning på frisörtjänster i Finland visar att varken efterfrågan på frisörtjänster eller sysselsättningen inom branschen påverkades. Även Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet ifrågasätter om den här åtgärden kommer att ge några nya jobb överhuvudtaget" -Tommy Waidelich, ekonomisk-politisk talesperson (S).

Många höjer också på ögonbrynen över regeringens konjunkturbedömning. För ett par veckor sedan pratade Anders Borg, med stort allvar om skuldkris och hot mot svensk ekonomi. I budgetpropositionen beskrivs en dip 2012 och därefter ökad tillväxt och lägre arbetslöshet. Mycket talar för att vi har en nedgång av betydande djup och bredd framför oss. Många av våra viktigaste exportmarknader är indragna i mycket svåra statsfinansiella problem. Ska man då tro på Anders Borgs bedömning av läget från 2013 och framåt?

Enligt en färsk undersökning från riksdagens utredningstjänst är utanförskapet kvar på i princip samma nivå som år 2006. Det mätt med samma definition på utanförskap som moderaterna själva använde i valrörelsen 2006. Att 1,2 miljoner människor lever i utanförskap när vi står inför en period med ökande arbetslöshet är mycket oroande.

Ikväll har Gunnar Hedberg kallat till krismöte i kommunen för att med sina allianskollegor i majoriteten diskutera det ekonomiska läget och effekterna för Uppsala. Beskeden från regeringen kan inte vara vad alliansen i kommunen innerst inne önskar. För inte kan en saftig krognota vara lösningen på de ekonomiska problemen?

måndag 19 september 2011

Höstmåndag

Dagen har gått i trötthetens tecken. En envis förkylning har gjort mig så trött och matt. Men dagens möten har varit både viktiga och intressanta. Förmiddagen var vikt för olika planeringsmöten, både interna S-möten och Rödgröna möten.

På eftermiddagen träffades Regionförbundets AU, Länsstyrelsens ledning och länets riksdagsledamöter. På dagordningen fanns två punkter. Dels den Regionala utvecklingsstrategin (RUSen) och dels SUF Kunskapscentrum. SUF arbetar med stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan. Vi söker nu olika strategier för att omvandla det Regionala kunskapscentret till ett Nationellt kunskapscenter.

Imorgon tisdag fortsätter jag med besök inom Uppsalas friskolor, en träff med Svenskt Näringsliv, ett möte med NHR (Neurologiskt handikappades riksförbund) samt möte med Kommunfullmäktigegruppen. För att orka det är planen nu att snabbt få barnen att sova (!) och sen själv stupa i säng...

fredag 16 september 2011

Friskoleturne

Idag inledde jag en serie av besök på friskolor i Uppsala kommun. Med ambitionen att fördjupa kunskapen om friskolornas verksamhet kommer jag att träffa både rektorer, lärare och elever. Besöken utgör en del i utvecklingen av den skolpolitik som vi Socialdemokrater i Uppsala kommer att gå till val på 2014.

Dagens besök gick till Kunskapsgymnasiet där jag fick en bra genomgång av skolans verksamhet och vi hade också en mycket bra diskussion om skolpolitik.

torsdag 15 september 2011

Grön Flagg

Jag har idag haft en härlig eftermiddag på Rackarbergets förskola. Förskolan har jobbat hårt och nu lyckats med att få både Grön Flagg och blivit kvalitetscertifierade enligt Qualismodellen.

Qualis är en modell för att säkerställa förskolans kvalitet och syftet är att ständigt förbättra arbetet och öka kvalitén.

Grön Flagg är en märkning som visar att förskolan aktivt arbetar med miljöfrågor. För att få märkningen har förskolan arbetat utifrån ett tema och fem delmål. Temat är kretslopp och delmålen sopsortering, så och skörda, undersöka årstiderna, börja egen kompost och att upptäcka och undersöka vad vi får från naturen.

Efter lite tal klippte vi ett band och sen var det underhållning och fika. Ett stort grattis till alla barn och all personal som jobbat så bra och som planerat en så fin fest. Tack för att jag fick vara med!

tisdag 6 september 2011

Stoppa utvisningar till Syrien

Följande uttalande antogs av styrelsen för Socialdemokraterna i Uppsala igår:

Utrikesminister Carl Bildt fördömer Syriens regim i skarpa ordalag och på regeringens hemsida kan man läsa följande uppmaning: ”UD avråder sedan tidigare från alla resor till Syrien och uppmanar nu även svenskar i landet, som inte har starka skäl att stanna, att överväga lämna med reguljärtrafik. Oroligheterna i landet Syrien fortsätter och situationen har förvärrats de senaste dagarna, med bland annat skarp eldgivning på flera platser i landet.”

Uppmaningen är inte förvånande eftersom det råder ett krigsliknande tillstånd i landet där regimens säkerhetsstyrkor skjuter skarpt på fredliga demonstranter.
Desto mer förvånande och upprörande är att Migrationsverket fortsätter att verkställa beslut om avvisning/utvisning till Syrien av personer som lämnat landet för att rädda sina liv. Vi har fått kännedom om att avvisning även beslutats för flykting som tillhör en hotad minoritet och som varit aktiv i ett oppositionellt parti som den syriska regimen har förbjudit. En person som kommer tillbaka till Syrien med poliseskort från Sverige kommer inte att mötas av någon mild behandling av den syriska säkerhetspolisen och dess väpnade styrkor.

Enligt Amnestys rapporter har de syriska säkerhetsstyrkorna och armén sedan massprotesterna började i mitten av mars begått grova övergrepp på de mänskliga rättigheterna, bland annat mord och tortyr och systematiska angrepp på civilbefolkningen. Folket kräver politiska reformer och att presidenten Bashar al-Assad avgår. Myndigheternas svar på folkets krav är minst sagt brutala.

Migrationsverket anser i avslagsbeslut att den allmänna situationen i Syrien inte utgör någon grund för en ny prövning av en asylansökan. Om Sverige fortsätter verkställa beslut om avvisning/utvisning så innebär det att Sverige accepterar uttalanden från Assads regim om att allt är normalt i Syrien.

Socialdemokraterna i Uppsala tar bestämt avstånd från att asylsökande avvisas/utvisas till Syrien så länge nuvarande krigsliknande förhållanden råder.

Anita Berger
Ordförande