måndag 13 juni 2011

Budgetdebatt i Uppsala

Idag och imorgon är det budgetdebatt i Kommunfullmäktige i Uppsala. Här är mitt anförande under gruppledarrundan:

"Ordförande – Fullmäktige

Jag vill presentera Socialdemokraternas budgetalternativ för Uppsala. Det är en politik för utveckling och jämlikhet.

Vi måste komma till bukt med den höga ungdomsarbetslösheten, som till stor del orsakas av att många idag hoppar av gymnasiet. Då räcker det inte med att skjuta till extra pengar till gymnasieskolan. Insatserna behöver ske tidigare och ha ett mer långsiktigt perspektiv. Vår ambition är att alla unga ska ta en gymnasieexamen. Förutsättningarna för det skapar vi i förskolan och grundskolan genom bland annat ökad personaltäthet och mindre grupper.

Vi vet hur viktigt det är att få in den där första foten på arbetsmarknaden och i vuxenlivet. Därför vill vi erbjuda alla ungdomar i 9:an samt i 1:an och 2:an ett feriearbete.

Det är genom ökad kunskap och fler människor i arbete som vi lägger grunden för ett mer jämlikt Uppsala. Att klyftorna mellan människor i kommunen idag växer är oroande. Vi kan se det i den ökande barnfattigdomen. Mer än vart tionde barn i Uppsala lever under fattiga förhållanden. Därför vill vi initiera ett Handslag mot Barnfattigdom och tillsammans ta fram en konkret åtgärdsplan för att utrota barnfattigdomen.

En grundförutsättning för att nå ett Uppsala där fler har möjlighet att både jobba eller studera är att det finns någonstans att bo. Därför behövs det fler nya lägenheter, såväl hyresrätter som bostadsrätter.

Att kunna erbjuda mark i attraktiva lägen för nya bostäder och företagsetableringar är ett måste om vi som kommun ska kunna ställa krav på fler hyresrätter och är ett viktigt verktyg för ett näringslivsvänligare Uppsala. Vi vill därför bedriva en aktiv markpolitik.

Uppsala ska vara en attraktiv kommun att bo i under livets alla skeenden. Äldreomsorgen i kommunen ska hålla högsta klass och vara trygg, tillgänglig och flexibel utifrån brukarens önskemål och behov. Väl så viktigt är också att kommunen som helhet präglas av ett hälsofrämjande arbete som möjliggör att behovet av stöd och vård minskar och blir aktuellt först senare i livet.

En viktig roll i detta spelar ett rikt kultur- och fritidsliv. Att Uppsala som kommun satsar på idrott och kultur betalar tillbaka sig flera gånger om i både hälsa, gemenskap och attraktionsvärde.

Jämställdhet är en frihetsfråga. Vi socialdemokrater har en vision om ett Sverige där alla kvinnor och män har samma rätt till arbete och ekonomiskt oberoende och samma möjligheter att kombinera arbete, fritid och familj. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina liv.

Arbetet för att förebygga hot och våld i nära relationer är en viktig del i ett brett jämställdhetsarbete. Att kommunens insatser för kvinnofrid förbättras genom att utveckla ett resurscentrum är bra. Men arbetet för att förebygga våld och förhindra upprepning av våld måste samtidigt utvecklas.

Kvinnojouren, Tjejjouren och Mansmottagningen har en gedigen kompetens och gör viktiga förebyggande insatser. I ett samlat arbete för kvinnofrid bör dessa verksamheter tas tillvara och stödjas ekonomiskt så att verksamheten tryggas.

Jämställdhet handlar också om att man ska kunna leva på sin lön. Vi föreslår en lokal jämställdhetskommission som ska samla de politiska partierna och fackförbunden för att ta ett gemensamt ansvar för att åstadkomma jämställda löner och arbetsvillkor i kommunen. Uppsala kommun ska vara en mönsterarbetsplats och vi ska införa rätt till heltid.

Uppsala behöver höja både takten och ambitionsnivån i miljö- och klimatarbetet. Vi investerar bland annat i vindkraft för att klimatsäkra kommunens elförsörjning samtidigt som vi sänker kommunens elkostnader och vi prioriterar utbyggnaden av kollektivtrafiken och Uppsalas cykelvägnät.

Vi vill föra en ansvarsfull ekonomisk politik som genomsyras av insikten om att det är bättre att agera förebyggande än att försöka åtgärda problem i efterhand. Marginaliseringens mänskliga pris är uppenbart men vi underskattar ofta utanförskapets ekonomiska konsekvenser för såväl individen som samhället i stort. Vi vill därför styra resursanvändningen över tid så att ett nytt förhållningssätt med ett större fokus på tidiga insatser kan få fäste. Det skulle skapa en bättre framtid för många människor. Att förebygga är också god ekonomisk hushållning.

Ordförande – Fullmäktige

Vi presenterar en politik för utveckling och jämlikhet. Vi har högre ambitioner för Uppsala.

Jag yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till IVE."

söndag 12 juni 2011

Utrota barnfattigdomen nu

Idag skriver jag tillsammans med Erik Pelling på UNT debatt att vi i vårt budgetförslag föreslår att Uppsala kommun antar en lokal handlingsplan för att utrota barnfattigdomen. Vi hoppas på brett stöd när kommunfullmäktige imorgon och på tisdag sammanträder.

Läs gärna artikeln här:

"Barnfattigdomen ökar. Mer än vart tionde barn i Uppsala växer i dag upp i hem där det inte finns pengar för det allra nödvändigaste. I vårt budgetförslag för 2012 presenterar vi konkreta åtgärder för att pressa tillbaka barnfattigdomen. Ansvaret är politiskt. Barn är vi bara en gång.

Vi vet att många har det gott ställt i Uppsala. Samtidigt ser vi att klyftorna ökar. Hårdast drabbas barnen i ekonomiskt utsatta familjer. Vår självbild är att det svenska samhället inte låter något sådant ske. Den bilden är tyvärr inte sann.

Enligt Rädda Barnens senaste siffror ökar barnfattigdomen. I Uppsala lever i dag mer än vart tionde barn under fattiga förhållanden. Dessa siffror representerar barn som ständigt är hungriga. Barn som inte har de glasögon de behöver för att kunna läsa. Barn som saknar utrustning för att kunna delta på idrottslektioner. Barn som inte får sin astmamedicin.

Forskare vid sociologiska institutionen i Uppsala konstaterar att riskerna för dessa ekonomiskt utsatta barn inkluderar psykisk och fysisk ohälsa, en hämmad inlärningsförmåga, försämrade skolprestationer, mobbning, en minskad tillit till sig själva och högre sannolikhet för ekonomisk utsatthet även i framtiden. Bland annat.

Den politiska debatten urartar ofta till en tävling om vem som ger mest. För oss socialdemokrater är det viktigare att se till att varje skattekrona används så smart som möjligt för att möta kommunens utmaningar. Att på ett tidigt stadium bekämpa barnfattig­domen och därigenom förhindra att människor marginaliseras är en social investering som gynnar hela samhället. Genom att arbeta förebyggande uppnår vi inte bara mänskliga vinster utan bedriver samtidigt en ekonomiskt klok och långsiktig politik.

Regeringen har ett stort ansvar för den växande barnfattigdomen. Med rätt priori­teringar kan barnfattigdomen avskaffas. Det skulle kosta 15 miljarder kronor, det vill säga lika mycket som regeringens planerade femte jobbskatteavdrag. Men vi har också en egen hemläxa här i Uppsala.

Vi vill att Uppsala kommun antar en lokal handlingsplan för att utrota barnfattigdomen, något vi hoppas­ få ett brett stöd för. I vårt budgetförslag satsar vi på flera konkreta åtgärder som skulle kunna ingå i en handlingsplan för att förbättra uppväxtvillkoren för Uppsalas barn och unga. För att ge ungdomar arbetslivserfarenhet, egna pengar­ och en meningsfull sysselsättning under sommaren vill vi erbjuda alla ungdomar i årskurs 9 på högstadiet samt i 1 och 2 på gymnasiet ett feriearbete.

Vi vill ge de lokala kultur- och bildningscentrumen i Stenhagen och Gottsunda större möjligheter att arrangera aktiviteter med det lokala föreningslivet, och vi trycker på för att Sävja kulturcentrum ska komma till stånd. För att kunna ge fler sommarlovslediga ungdomar en bra sommar ser vi till att Alnäs friluftsgård kan fortsätta med sina dagläger för barn i olika åldrar.
Vi vill också att Uppsala kommun inför en policy mot avgifter i skolan, så att ungas delaktighet i verksamheten inte ska vara beroende av föräldrarnas inkomst.

Vi föreslår även att förtroendevalda och berörd personal i kommunen utbildas om barnfattigdom och utsatta barn, samt att den kommunala ungdomspolitiken utvecklas genom att Uppsala deltar i Ungdoms­styrelsens lokala uppföljning.

Skolans roll för att ge alla barn en bra uppväxt och en framtid kan inte underskattas. Vi prioriterar därför mer personal i förskolan och möjligheten till fler timmar i förskolans pedagogiska verksamhet för barn till föräldralediga och arbetslösa. Till skillnad från den borgerliga majoriteten ser vi ett behov av mer resurser till grundskolan. Vi tillför 40 miljoner kronor för fler lärare och en bättre skolbarnomsorg.

En välfungerande förskola och grundskola skapar förutsättningar för att flera unga ska komma både motiverade och kunskapsmässigt rustade till gymnasiet. Lyckas vi höja andelen elever som klarar av sina gymnasiestudier gör vi det möjligt för fler att få ett jobb eller skaffa sig en högskoleutbildning.

Kommunrevisionen riktar skarp kritik mot det bristande arbetet mot utanförskapet i kommunen. I stället för en utlovad minskning har vi sett en ökning. Här hittar vi en orsak till den ökade barnfattigdomen. Då duger det inte att ena dagen slå sig för bröstet över den goda ekonomiska utvecklingen bara för att nästa dag skylla problemen på den ekonomiska krisen. Socialdemokraterna har högre ambitioner än så för Uppsala. Vi tänker se till att konkreta åtgärder för att pressa tillbaka barnfattigdomen hamnar högst upp på den politiska dagordningen."