måndag 26 mars 2012

Kvarteret Seminariet

På dagens kommunfullmäktige debatterades länge frågan om detaljplan för kvarterat Seminariet. Det hela resulterade i en minoritetsåterremiss och frågan kommer alltså tillbaka till kommunfullmäktige efter ny behandling i kommunstyrelsen. Vi socialdemokrater skrev i gårdagens UNT en debattartikel om hur vi ser på frågan och hur vi kommit fram till vårt ställningstagande. Artikeln i sin helhet kommer här:

Vi behöver bostäderna

Planerna för bostäder, park och förskola i kvarteret Seminariet har rest många frågor. Även inom Socialdemokraterna. Efter att ha vridit och vänt på frågorna har vi som ledande oppositionsparti ändå landat i ett ja till förslaget. Ett ställningstagande som skapar nya bostäder och förskoleplatser i en av Sveriges snabbast växande kommuner, samtidigt som vi tar ansvar för bevarandet av Uppsalas kulturmiljö och för behovet av park och natur.

För Uppsala står inför stora utmaningar. En skriande bostadsbrist, en akut förskolekris och en växande befolkning. Socialdemokraterna arbetar för en kollektivtrafik i toppklass och goda boendemiljöer i hela kommunen, så att fler ska kunna bosätta sig i Uppsalas kransorter. Men fler bostäder och mer av förskolor och annan samhällsservice måste till även centralt i Uppsala. I Librobäck som nu omvandlas från industriområde till en ny blandad stadsdel finns en viktig pusselbit.

På gränsen mellan Luthagen och den framtida stadsdelen Librobäck ligger kvarteret Seminariet. Här har den privata markägaren ansökt om att få bygga. Att neka bygglov skulle strida mot det program för området som 2006 antogs i politisk enighet.

Med utgångspunkt i att en så stor del som möjligt av det som i dag är privat mark borde bli allmän park sa Socialdemokraterna nej till det tidigare utbyggnadsförslaget från 2009. Sen dess har den föreslagna parken fördubblats till motsvarande två och en halv fullstora fotbollsplaner, entréerna till parken breddats och större hänsyn tagits till kulturmiljön. Med dem och ytterligare ett antal förändringar har Socialdemokraterna valt att bifalla planerna på 220 nya lägenheter, drygt 1000 kvadratmeter butikslokaler i bottenvåningarna samt en förskola med fyra avdelningar.

Till den grundläggande infrastrukturen när Uppsala byggs ut hör i hög grad parker och möjligheter till spontanidrott och naturupplevelser. Läser man det parkprogram som ofta åberopats i debatten ser man att Luthagen har en stadsdelspark – Tegnérparken.
Parkerna i Luthagen kan givetvis utvecklas men det debatten egentligen gäller är de människor som ännu inte flyttat till Uppsala eller som trängs i bostadskön. De ska inte bara få en bostad utan måste också få tillgång till både parker och naturområden i den framväxande stadsdelen Librobäck.

En park oavsett storlek i kvarteret Seminariet blir givetvis en tillgång men den kommer att ligga i utkanten av den nya stadsdelen. Även en större park här skulle varken till läge eller storlek fylla det behov av park, lek och idrott som kommer att uppstå i det nya Librobäck.

På socialdemokratiskt initiativ ska därför ett idéprogram för parkutvecklingen i hela stadsdelen tas fram. Längs Fyrisån och den vackert slingrande Librobäcken som rinner genom området och på Stabby Gärde finns stora grönytor som kan utvecklas och knytas samman till ett större sammanhängande park- och naturområde. Hit hör även möjligheten att öppna upp åstråket på den östra sidan förbi Fyrishov samt möjligheten att skapa ytterligare en broförbindelse över Fyrisån för att knyta an till grönytorna vid Tunakolonin och Fyrisfjädern.

Kvarteret Seminariet är i dag privatägt. Markägaren får nu möjlighet att bygga bostäder och en förskola på mindre än två femtedelar av marken. Det ska jämföras med de närmare 60 procenten av marken som markägaren utan kostnad överlåter till kommunen som park och ett nytt torg. Kommunens kostnader för att iordningställa kvartersparken, torget och ombyggnaderna av de intilliggande gatorna finaniseras dessutom av den privata exploatören.

I bostadsbristens och förskolekrisens Uppsala är det en acceptabel kompromiss mellan behovet av fler bostäder och förskoleplatser å ena sidan och viljan att utveckla en så stor del av kvarteret som möjligt till en öppen park.

torsdag 15 mars 2012

Vi har allt att vinna på öppenhet

Idag har jag tillsammans med Erik Pelling och Caroline Andersson lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att garantera offentlighetsprincipen och meddelarfriheten inom all skattefinansierad verksamhet.

I dag gäller offentlighetsprincipen och meddelarfriheten enbart den offentliga välfärden. När skattefinansierade verksamheter i Uppsala kommun övergår i privat regi förlorar de anställda idag sin meddelarfrihet samtidigt som allmänhetens och massmedias möjligheter till insyn och kontroll över skattepengarnas användning försämras. Det är naturligtvis ohållbart. I grunden är det här en fråga som borde lösas via lagstiftning men i avvaktan på en lagändring kan Uppsala kommun i avtal med privata utförare garantera allmänheten och massmedia offentlighet och de anställda meddelarfrihet.

Upphandlingspolicyn för Uppsala kommun är under omarbetning. När en ny och förhoppningsvis uppdaterad upphandlingspolicy kan vara klar är inte känt. Allmänhetens och massmedias möjlighet till insyn i alla skattefinansierade verksamheter och de anställdas möjligheter att utan risk påtala problem och missförhållanden för media kan dock inte vänta.

Vi föreslår därför att samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att vid upphandling enligt såväl lagen om offentlig upphandling (LOU) som lagen om valfrihetssystem (LOV) se till att alla anställda i den skattefinansierade verksamheten omfattas av samma meddelarfrihet som de anställda i kommunens egna verksamheter. I klarspråk handlar det om att garantera ett
effektivt meddelarskydd med dess efterforsknings- och repressalieförbud. Vi föreslår också att samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att se till att också allmänhetens insyn i den upphandlade verksamheten garanteras.

Allmänhetens och massmedias möjligheten till insyn och granskning, och personalens möjlighet att anonymt slå larm är väldigt viktiga verktyg för att granska och säkra kvaliteten inom välfärden. Vidare förutsätter en mångfald i välfärden att det ska vara lätt att jämföra olika alternativ. I dag är det svårt att se hur människor kan göra ett informerat val, när mycket av den relevanta informationen är hemlig.

Vi har allt att vinna på öppenhet.

onsdag 14 mars 2012

Barnfattigdomen fortsätter att öka

Rädda Barnen har idag presenterat sina senaste siffror över barnfattigdomen i Sverige. Antalet barn som växer upp under fattiga förhållanden fortsätter att öka. I Uppsala har barnfattigdomen ökat från 10,4 till 11,5 procent.

Att allt fler barn växer upp under fattiga förhållanden är det mest hjärtskärande beviset på att Moderaterna har misslyckats med att bryta utanförskapet. Vi socialdemokrater i Uppsala har lagt en motion om att anta en handlingsplan mot barnfattigdom. Vi vill att handlingsplanens innehåll ska tas fram i samverkan mellan ledande experter, forskare, kommunens tjänstemän och politiker. Några områden som handlingsplanen bör innehålla är feriejobb för ungdomar, policy mot avgifter i skolan, ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter till en låg eller ingen kostnad och en översyn av det ekonomiska bistånden. En sak står dock klart. För att lyckas minska barnfattigdomen behövs krafttag från både nationell och lokal nivå och grunden är en generell välfärdspolitik och en bättre jobbpolitik så att fler föräldrar kan få en inkomst att försörja sig själv och sina barn på.

Förslaget från den borgerliga majoriteten är att avslå motionen på kommande kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Jag hoppas att de nya siffrorna över barnfattigdomen fungerar som en väckarklocka. Majoriteten har nu möjlighet att ändra sig och visa handlingskraft.

söndag 11 mars 2012

Affärshemligheter och medborgarintresset

I takt med att antalet privata utförare inom den offentligt finansierade välfärden ökat är det uppenbart att regelverket inte har hängt med. Den senaste tidens granskning av privata vårdbolag har avslöjat skrämmande missförhållanden. För att komma till rätta med dessa problem krävs en lång rad insatser. En aspekt, som hittills inte uppmärksammats tillräckligt, är svårigheten att få insyn i hur de privata utförarna verkligen fungerar. En mångfald i välfärden förutsätter att det ska vara lätt att jämföra olika alternativ. I dag är det svårt att se hur människor kan göra ett informerat val, när mycket av den relevanta informationen är hemlig.

Vi socialdemokrater vill därför att offentlighetsprincipen och meddelarfriheten ska gälla för privata utförare inom den offentliga välfärden som finansieras med våra gemensamma skattemedel.

Det är en rättighet för medarbetarna och ett viktigt granskningsverktyg som stärker kvaliteten inom verksamheten.

Idag rapporteras att anställda vid ett äldreboende i Almunge som drivs av Carema genast måste informera chefen om de kontaktas av journalister, vilket skapar oro bland personalen. Läs mer i en artikel i dagens UNT.

I väntan på en nationell lagstiftning kan vi lokalpolitiker driva krav på offentlighet och meddelarfrihet i de upphandlingar vi genomför. Att medarbetarna fritt och i hemlighet ska kunna berätta för en journalist om eventuella missförhållanden och vara skyddade mot repressalier, är en viktig garant för att stärka kvaliteten.

Öppenheten gagnar alla och kommer att förbättra kvaliteten, inflytandet och människors valfrihet. Därför är det nödvändigt att införa offentlighetsprincip och meddelarfrihet även inom privat driven vård, skola och omsorg.

torsdag 8 mars 2012

Tre åtgärder för ökad jämställdhet

Idag på internationella kvinnodagen efterlyser Socialdemokraterna i Uppsala handling för att konkret åtgärda de jämställdhetsproblem vi ser i samhället. Vi presenterar därför idag tre S-förslag för ökad jämställdhet i Uppsala.

Vägen till ett jämställt Uppsala går genom en arbetsmarknad där kvinnor och män har samma rätt till arbete och ekonomiskt oberoende. För att få en jämställd arbetslinje i Uppsala behöver vi fler förskoleplatser, införa rätt till heltid, och tillsätta en jämställdhetskommission som ser över hur vi ska nå jämställda löner och arbetsvillkor i kommunen.

Socialdemokraternas tre förslag för ökad jämställdhet i Uppsala kommun:

Fler förskoleplatser. Om Socialdemokraterna får väljarnas förtroende efter valet 2014 kommer en förskolegaranti värd namnet att toppa vår att-göra lista. Uppsala befinner sig i en förskolekris. Många familjer har inte fått erbjudande om en förskoleplats och ännu fler har fått orimliga erbjudanden om en plats långt ifrån hemmet. De som drabbas är föräldrar och barn. Ansvaret är politiskt.

Inför rätt till heltid. I synnerhet många kvinnor blir idag endast erbjudna deltidstjänster. I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna att heltid ska vara en rättighet för alla anställda och deltid en möjlighet för dem som behöver gå ned i arbetstid. I grunden handlar det om att minska antalet osäkra anställningar och att kunna försörja sig på sitt jobb.

Tillsätt en jämställdhetskommission. Vi vill att en jämställdhetskommission i Uppsala kommun ska samla de politiska partierna och fackförbunden för att ta ett gemensamt ansvar för att åstadkomma jämställda löner och arbetsvillkor i kommunen. Uppsala kommun är en stor arbetsgivare och har därmed ett stort ansvar för att bidra till ändrade strukturer. Kommunens jämställdhetsarbete bör bli tydligare och ges en bättre styrning.

fredag 2 mars 2012

Alla folks frihet - hela världens fred

Grattis Jan, FN och världen!

Förhindra krig, medla och fokusera på fattigdomsbekämpning och klimatkrisen. Det blir nu fokus för Jan Eliasson, tidigare socialdemokratisk utrikesminister, när han nu blir vice generalsekreterare i Förenta Nationerna. Han får därmed det tyngsta FN-uppdraget som tilldelats en svensk sedan Dag Hammarskjöld var generalsekreterare.

"Det här är resultatet av Sveriges långa tradition av internationellt engagemang. Jan Eliasson har visat att vi kan göra skillnad och inspirerar till fotsatt internationellt arbete", säger Stefan Löfven i ett pressmeddelande.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moons motivering vid offentliggörandet löd som följer: "Bred erfarenhet av medling i flera konflikter i världen, tidigare ordförande i FN:s generalförsamling samt svensk FN-ambassadör, utrikesminister och kabinettssekreterare."

Jan Eliasson har haft en lång rad tunga uppdrag för Förenta Nationerna. Han har bland annat Ban Ki-moons uppdrag att som en av 15 ambassadörer ansvara för att genomdriva FN:s millenniemål. Eliasson har även som enda svensk varit ordförande för FN:s generalförsamling och 2006 utsågs han till FN:s särskilda sändebud i Darfur av Kofi Annan. Jan Eliasson har även varit undergeneralsekreterare med ansvar för humanitära frågor.

Jag är oerhört stolt och glad över att en svensk socialdemokrat får ett av de viktigaste uppdragen i världen. Att jobba för alla folks frihet, och hela världens fred.

Foto: Klas-Herman Lundgren