onsdag 10 april 2019

Vårbudgeten

Regeringen presenterar idag en historisk vårbudget. Det är en budget som är resultatet av ett blocköverskridande samarbete. Där Sverige har valt en annan väg för att hålla högerextremismen borta från inflytande över svensk politik. Det är även ett samarbete för att ta tag i de samhällsutmaningar vi som land står inför.

Svensk ekonomi är stark. Vi har en historiskt hög sysselsättningsgrad och starka offentliga finanser. Statsskulden är den lägsta sedan 1977. Det är en styrka vi kan använda under mandatperioden för att anställa fler sjuksköterskor, poliser och lärare, men också för att minska klyftorna och ta tag i klimatutmaningarna.

Att M/KD-budgeten med stöd av SD, röstades igenom i riksdagen innan jul, innebar dock att skatterna sänktes med 20 miljarder kronor. Dessa drastiska skattesänkningar innebar att reformutrymmet är näst intill obefintligt i den vårändringsbudget som nu presenteras. Men vi står samtidigt inför stora samhällsutmaningar som inte kan vänta, utan måste tas tag i här och nu. M/KD-budgeten innebar bland annat en mycket stor nedskärning av miljöanslagen. Därför genomför vi nu viktiga satsningar på investeringar för ett ambitiöst miljö- och klimatarbete.

Runt om i Sverige har skolelever tagit ställning för klimatet. Vi socialdemokrater delar bilden av att klimatet inte kan vänta. Sverige ska vara en global klimatföregångare och bli världens första fossilfria välfärdsland. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. I vårbudgeten genomförs en helt ny satsning på ett investeringsstöd för minusutsläpp på 100 miljoner kronor. Klimatklivet och ladda hemma-stödet förstärks med 750 miljoner kronor. Totalt uppgår stödet till 1,5 miljarder kronor för 2019. 200 miljoner satsas på renare hav, och för att värna vattentillgångar och motverka torka investeras 100 miljoner i skydd av värdefull natur. Det är viktiga steg för att vi ska lämna över ett samhälle till våra barn där de stora miljöproblemen är lösta.

Att alla som kan jobba ska jobba är grunden som vi bygger vår välfärd på. Investeringar i klimatet är också investeringar för en omställning på arbetsmarknaden, där nya jobb i gröna sektorer kan skapas. Samtidigt innehåller vårändringsbudgeten för 2019 en satsning på 340 miljoner kronor för att fler arbetssökande ska ta del av insatser som leder till jobb. Det handlar särskilt om lokala jobbspår, där utrikes födda kvinnor prioriteras. En satsning som kan ge just det där första jobbet som möjliggör frigörelse och självförverkligande.

Trots M/KD-budgetens skattesänkariver kan vi genomföra viktiga satsningar för att trygga välfärden. Våra skolor får 475 miljoner kronor för att anställa lärarassistenter som kan avlasta lärare. Samtidigt stärks rätten till personlig assistans genom att anslaget för assistansersättningen utökas med 150 miljoner kronor.

För oss socialdemokrater är kampen mot hedersrelaterat våld, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer en tydlig prioritering. Samhället måste aktivt arbeta för att upptäcka våldet och satsa mer på att förebygga att våld överhuvudtaget uppstår eller upprepas. Vi satsar nu 45 miljoner kronor för att stärka arbetet mot våld i nära relationer, samtidigt som en utökad satsning på 40 miljoner kronor går till kvinno- och tjejjourer. Det är en satsning som särskilt motverkar hedersrelaterat våld. 10 miljoner tillförs även Nationellt center för kvinnofrid för att stärka det förebyggande arbetet.

Vårbudgeten handlar om investeringar för fler jobb och företag, satsningar för att trygga välfärden och att klimatutmaningen ska mötas med kraftfulla investeringar. Investeringar som ska göra Sverige till välfärdens första fossilfria välfärdsland. Det handlar om att bygga ett samhälle där sammanhållning och trygghet går hand i hand med alla människors frihet och möjligheter. Och där vår demokrati ska fördjupas. Det är så vi tar Sverige framåt.

söndag 7 april 2019

Ett hållbart EU

Det krävs ett historiskt skifte för att hejda den globala uppvärmningen. Vi socialdemokrater driver på för ett hållbart Europa som för en ansvarsfull klimatpolitik och en rättvis omfördelningspolitik. Ingen ska lämnas efter när Europa växlar upp klimatarbetet. Social rättvisa och klimatpolitik hör ihop.

För oss är klimatfrågan en av de allra viktigaste i det här valet. Vi ser att EU har de ekonomiska förutsättningarna men också ett ansvar att ta ledartröjan i det internationella klimatarbetet. Under mandatperioden har socialdemokrater i Europaparlamentet jobbat hårt för att skärpa klimatmålen och för att minska utsläppsrätterna radikalt. Det är flera steg i rätt riktning men långt ifrån tillräckligt.

EU:s samlade utsläpp måste minska snabbare än det gör idag. Samtidigt vägrar konservativa krafter att ta ansvar för miljön. Här hemma säger de att klimatet behöver lösas på internationell nivå – samtidigt som de i EU motarbetar europeiska och internationella lösningar.

Vi socialdemokrater vill att EU ska vara drivande i att minska flygets klimatpåverkan genom att öka andelen förnybara bränslen. Flyget måste också stå för sin del av klimatkostnaderna – det ökar drivkrafterna till omställning. Det måste också bli mycket enklare att resa med tåg i Europa.

Vi har nyligen drivit igenom skärpta utsläppsnormer i EU för person- och skåpbilar, samt för tunga fordon. Det innebär att efterfrågan på drivmedel och teknologier som leder till lägre utsläpp kommer att öka.

Elektrifieringen kommer framöver vara en väldigt viktig pusselbit för att nå fossilfrihet inom persontrafiken. För att klara av det måste vi jobba med att bygga ut laddinfrastrukturen samt ta fram nya och bättre batterier.

Skogen kommer att spela en avgörande roll i EU:s omställning till det klimatsmarta samhället. Det gäller dels genom dess förmåga att framställa förnybara material och produkter som kan ersätta fossila alternativ, t.ex. avancerade biodrivmedel. Men det gäller också skogens funktion som kolsänka, dvs dess kapacitet att suga upp koldioxid ur atmosfären. Därför spelar skogen en självklar nyckelroll i EU:s arbete för att nå målet om att bli helt klimatneutralt till år 2050. Det här är en oerhört viktig fråga för oss socialdemokrater.

Vi vet dessutom att det lönar sig att gå först. EU-kommissionen beräknar att 2 miljoner nya jobb kommer skapas i omställningen till ett hållbart samhälle. När hela världen behöver göra mer för att minska påverkan på klimatet är det en fördel för svenska och europeiska företag att ligga först i startfältet och leda utvecklingen.

Vi måste visa mod, ta ansvar och samarbeta för att rädda klimatet.