måndag 10 juni 2013

En S-budget för framtiden

Som folkvalda politiker är det vårt ansvar att använda våra gemensamma skattekronor så effektivt som möjligt. Just den utgångspunkten hade den socialdemokratiska ledningen i Uppsala under det tuffa saneringsarbetet efter 90-talskrisen. Stora budgetunderskott kunde, efter många svåra beslut, vändas till plus. Därefter har både rödgröna och blå majoriteter sett till att behålla en välskött ekonomi. Det har varit rätt och riktigt.

Därför är det ett uppseendeväckande och oroande budgetförslag som den borgerliga majoriteten lägger fram. Det är en budget som nätt och jämt går ihop och som helt saknar ekonomiska marginaler. Om svensk ekonomi fortsätter att backa kommer Uppsala att gå med underskott. Eller bara en vinter med normala behov av snöröjning äter upp marginalerna. Det är ingen seriös ekonomisk politik.

Vi socialdemokrater kommer aldrig att backa från utgångspunkten att vi måste ha ordning och reda i kommunens finanser. I vårt budgetförslag har vi därför ett ekonomiskt överskott på 73 miljoner, jämfört med majoritetens 4 miljoner. Med ett ekonomiskt överskott blir välfärden mer förutsägbar och trygg och klarar påfrestningar bättre. Uppsala blir mindre sårbart. Det är viktigt.

Jobb och utbildning är grunden för hela Uppsalas utveckling. Arbetslösheten i Uppsala beskrivs som relativt låg. Men den stora frågan är om vi i Uppsala kommun kan nöja oss med en arbetslöshet på drygt 6 procent och en ungdomsarbetslöshet på 10 procent? Vi socialdemokrater tycker inte det.

Uppsalas ungdomsarbetslöshet orsakas till stor del av att många idag hoppar av gymnasiet. Vår ambition är att alla unga ska ta en gymnasieexamen. Förutsättningarna för det skapar vi genom resurser för mindre klasser och mer personal i förskolan och grundskolan så att vi får fler unga att komma både mer motiverade och bättre kunskapsmässigt rustade till gymnasiet.

För att minska avhoppen från gymnasiet är det också viktigt att utveckla gymnasieskolans yrkesprogram mot yrkescollege där huvudprincipen är ett nära samarbete mellan skola och det regionala näringslivet. Vi vill också stärka ungdomarnas situation på arbetsmarknaden genom att erbjuda sommarjobb enligt en modell där kommunen och det privata näringslivet tillsammans finansierar sommarjobben. Vi föreslår även ett utbildningskontrakt som ger unga arbetslösa möjlighet att läsa in grundläggande behörighet från gymnasiet samtidigt som de har en deltidsanställning med avtalsenlig lön i kommunen.

Vi socialdemokrater:

-har en annan syn på hur man bygger en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar kommun
-prioriterar folkhälsoarbete - särskilt med fokus på barn och ungas uppväxtvillkor
-lägger förslag på sociala investeringar och en handlingsplan mot barnfattigdom
-har de bästa förslagen för både bredd och framgångsrik elit inom idrotten
-vill utveckla kulturutövandet för barn
-tycker det är viktigt att minska barn- och elevgrupperna inom skolan och förskolan
-vill utveckla formerna för läxhjälp för alla barn
-vill öka egenmakten hos de äldre och de personer med funktionsnedsättning som behöver kommunens stöd
-lägger tydliga förslag på hur kommunen blir en bättre arbetsgivare
-anser att ordning och reda i kommunens finanser är avgörande för vår gemensamma välfärd
-menar att fler jobb, en bra utbildning och goda uppväxtvillkor för våra barn är grunden för ett hållbart Uppsala

Det finns tydliga alternativ i Uppsalapolitiken. Det är politik det handlar om.