måndag 15 december 2014

Ny budget för Uppsala kommun

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lägger i dag fram en reviderad budget för år 2015-2018. Här slås vår vision för Uppsala kommun fast; ”Uppsala ska vara en rättvis och jämställd kommun där alla är delaktiga och där människor och verksamheter växer och utvecklas i en dynamisk och långsiktigt hållbar miljö.”

Vår gemensamma vision förpliktigar. I budgeten tar vi därför ansvar för Uppsalas ekonomi och framtid genom att ställa höga krav på ordning och reda. Vi ska tillbaka till överskott efter en period av underskott i kommunens ekonomi. Detta kommer att krävas för att åstadkomma de investeringar Uppsala behöver i skola, välfärd och en hållbar utveckling.

Vi har tagit över efter åtta år av borgerligt styre. En tid som har präglats av högre utgifter än intäkter i kommunen. Det är tydligt att de ekonomiska förutsättningarna för 2015 är betydlig sämre än vad vi tidigare erfarit.

En ökad öppenhet och transparens i budgetprocessen införs. Det är en förutsättning för att skapa det engagemang som behövs för att uppnå en ekonomi i balans och den sunda finansiella styrning som krävs för att ge kommunen goda möjligheter att utvecklas.

Jag vill peka på några viktiga skillnader i de olika budgetförslagen:

Vi har i vårt förslag beslutat att inte räkna in engångsintäkter från exploateringsverksamheten. Att räkna in dessa i driftsbudgeten är inte bara ovanligt, det är också osäkert då kvaliteten på dessa redovisningar behöver utvecklas. Detta är något som vi kommer fokusera på och vi kommer noga följa kassaflödet och utveckla kvaliteten på likviditetsplaneringen. Men vi gissar inte och räknar in 40 MKr som alliansen gör. Det finns inget underlag som styrker denna siffra. De intäkter som vi sedan kommer göra i form av exploateringsintäkter bidrar till en värdefull förstärkning av vårt resultat.

Det har sedan förvärvet av Ulleråker pågått diskussioner med revisorer kring hanteringen av exploateringstillgångar kontra anläggningstillgångar. Vi följer den samlade rekommendationen och avsätter 23 MKr för kapitalkostnader för det som bör räknas som anläggningstillgångar.

Ett område som år efter år underbudgeterats och både påverkar vår nettokostnadsökning och resultatet är vinterväghållningen. Vi lägger oss där på en nivå som motsvarar de faktiska kostnaderna de senaste åren.

Vi tar med dessa beslut ansvar för budgeten och för de kostnader som kommunen har. Vi har också beslutat att göra prioriteringar, från områden som har gått med överskott till områden med stora behov av ytterligare resurser. Äldreområdet som har tillförts mycket resurser och som också lämnar efter sig ett stort överskott får bidra för att bland annat kunna stärka skolan och den sociala omsorgen. Vi gör detta öppet och gömmer det inte i resultatkrav på den egna verksamheten som alliansen gör. Resultatkravet på styrelsen för Vård och Omsorg på 25 MKr som finns i alliansens budget rör inte bara äldresidan utan även den sociala sidan som är i behov av mer resurser.

En aktiv politik för fler jobb och nya företagsetableringar lägger grunden för ökade skatteintäkter och för att Uppsala blir en ännu bättre kommun att leva och verka i. Uppsala kommun ska driva en aktiv näringslivspolitik för ett hållbart näringsliv med målet att vara en ledande näringslivskommun med ett gott företagsklimat. Samarbetet mellan universiteten, Akademiska sjukhuset, näringslivet och kommunen ska fortsätta utvecklas. Det forskningsnära företagandet ska växa. Uppsala ska vara attraktivt för nyetableringar och vi ska på allvar positionera Uppsala som den fjärde storstaden.

Vi har valt att prioritera framtiden och skjuter därför till 25 miljoner kronor för att säkerställa kvaliteten i grundskolan. Den tidigare majoritetens budget hade inneburit nedskärningar. Nu skyddar vi grundskolan från det. För oss är det viktigt att skolan ger alla elever möjligheter att utifrån sina egna förutsättningar nå de uppsatta kunskapsmålen.

I Uppsala kommun ska barn och ungdomar erbjudas tidiga och förebyggande insatser. Detta område var kraftigt underbudgeterat i de borgerliga partiernas budget från i våras. Vi tillför därför bland annat 10 miljoner kronor för att säkerställa att verksamheten vid Råd och stöd kan fortsätta sitt förebyggande arbete.

Ett mer målinriktat miljöarbete är nödvändigt. Rent vatten, ren luft, tillgång till parker, natur och åkermark behövs för att Uppsala ska kunna växa och utvecklas. Vi ser klimatomställningen som en av våra viktigaste utmaningar och därför förstärker vi Klimatprotokollet, som är kommunens samverkan med universitet, organisationer och företag i Uppsala.

Ett kraftigt ökat bostadsbyggande är en förutsättning för en växande arbetsmarknad och för att komma tillrätta med bostadsbrist och trångboddhet. Vi vill se en tillgänglig bostadsmarknad som öppnar för fler aktörer och medger ett ökat bostadsbyggande. För att möta efterfrågan ska antalet nybyggda bostäder öka till 3 000 bostäder per år. För att förbättra servicen till medborgarna när det gäller bostadssökande kommer vi att inrätta en bostadsförmedling.

Med vår budget visar vi att Uppsala nu styrs av tre feministiska partier. Kommunen kommer genom sina verksamheter och sitt samarbete med andra aktörer, driva ett aktivt arbete för att förverkliga de jämställdhetspolitiska målen.