onsdag 5 oktober 2011

S-budget 2012

Äntligen!

Idag har det socialdemokratiska förslaget till budget för 2012 presenterats. Efter mycket spekulationer i media och rykten så är det klart. Och det känns jätteskönt. En enig riksdagsgrupp presenterar ett budgetförslag med mycket omfattande investeringar för en kunskapsbaserad ekonomi. Det är genom investeringar i utbildning, infrastruktur och bostäder som vi bygger Sverige starkt för framtiden och nya jobb skapas.

För Uppsalas del vill jag särskilt framhålla några punkter i budgetförslaget.

Det första handlar om en ökad strategisk samverkan mellan näringsliv och forskning och en ny riskkapitalfond på tre miljarder kronor. I alla diskussioner som rör innovationer och hur vi kan främja framväxten av nya företag så nämns bristen på riskkapital. Att satsa på mer samverkan och att tillföra mer kapital är helt rätt och är en av de viktiga pusselbitarna för att främja näringslivsklimatet och att öka tillväxten.

Det starka fokuset på utbildning är också glädjande. Det handlar dels om fler platser inom högskolan och vuxenutbildningen och dels om en kvalitetssatsning inom skolan genom kompetensutveckling av och kärriärvägar för lärare och utveckling av skolledarrollen.

Vidare finns förslag på investeringar i det moderna urbana transportsystemet. Utbyggd tunnelbana och ökad kapacitet i järnvägssystemet är välkomna satsningar för oss i Uppsala.

Skattestimulanser för investeringar i hyres- och studentlägenheter och lånegarantier för upprustningar och energieffektiviseringar av hyreslägenheter ligger också helt i linje med vad vi i Uppsala menar är viktigt för att möta det behov vi ser.

Stöd till lokala klimatinvesteringar, nytt system för miljöbilsbonus och stöd för utveckling av solenergi är viktiga delar i omställningen till ett hållbart samhälle.

Arbetet med att ta fram åtgärder för att utrota barnfattigdomen har startats på allvar i partiet och i budgetförslaget finns ett antal åtgärder som är väldigt viktiga, målet om full sysselsättning, höjt underhållsstöd, kraftfulla åtgärder för dem som är överskuldsatta och stimulanser för kommunerna att sänka avgifterna i kultur- och musikskolan.

I Uppsala har vi socialdemokrater lyft frågan om rätten till heltid och en barnomsorg på obekväm arbetstid. I budgetförslaget finns nu förslag om lagstiftning om rätt till heltid och stimulanspengar till kommuner som ordnar barnomsorg på obekväm arbetstid.

Äntligen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar