fredag 23 december 2011

God Jul och Gott Nytt År!

Nu är snart året 2011 till ända. För oss socialdemokrater har det varit ett svårt år på riksplanet. Här i Uppsala har vi dock haft möjlighet att bedriva en aktiv oppositionspolitik i flera frågor. Vi inledde 2011 med att bedriva opinion för att Uppsala ska bli en Fairtrade City, vilket även UNT:s ledarsida uttryckte sitt stöd för.

Vi tog initiativ till en kommunal skoldebatt, för att belysa de allvarliga utmaningar som Uppsalas skolor står inför. Vi har föreslagit att kommunen ska tillsätta en jämställdhetskommission för att åtgärda de strukturella skillnaderna i lön mellan män och kvinnor, och vi har lagt en motion till kommunfullmäktige om att införa rätt till heltid. Vi har på många olika sätt varit aktiva i frågan om att kommunen måste bekämpa den växande barnfattigdomen.

Vi har tagit initiativ till att kommunen ska arbeta med sociala investeringar för att förebygga sociala problem, och därmed minska kommunens framtida kostnader samtidigt som mänskliga vinster uppnås. Vi har opinionsbildat för Uppsalas behov av en aktiv bostadspolitik, ställt en senfärdig majoritet till svars för att de inte sätter spaden i jorden för Sävja kulturcentrum, och bidragit till en konstruktiv dialog i arenafrågan.

Vi har genomfört besökturnéer på Uppsalas landsbygd och på friskolor. Vi har presenterat en reviderad skuggbudget med en tydlig satsning på skolan. Flera gånger har vi satt press på majoriteten gällande de uppmärksammade bristerna inom äldreomsorgen och den aktuella förskolekrisen.

Socialdemokraterna i Uppsala har också redovisat en politisk förnyelse och startat både en skolgrupp och ett miljönätverk som arbetar med viktiga frågor och förnyar partiets arbetsformer. Sist men inte minst genomförde vi i slutet av året en succéartad namninsamlingskampanj för att rädda buss 801.

Allt detta utgår från Socialdemokraternas politiska linje, som kan sammanfattas med att vi vill få ut maximalt av varje gemensam skattekrona i arbetet med att möta de problem som kommunens invånare ser.

Vi har högre ambitioner för Uppsala och en politik för framtiden.

God Jul och Gott Nytt År!

torsdag 22 december 2011

Försä(M)ringar för barnen

Vi socialdemokrater tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden reserverar oss mot den budget som den borgerliga majoriteten i nämnden antagit för år 2012. Samtidigt vill vi kraftfullt protestera mot majoritetens mycket bristfälliga hantering av hela budgetärendet.

När nämndledamöterna efter allt trassel till slut skulle besluta om budgeten gjorde man detta med tillägget att man avser att senare förändra fördelningen inom ramarna samt redigera texterna. Nämnden vet alltså inte ens nu innebörden av den budget som fastställts.

Det man emellertid kan konstatera är att den av majoriteten antagna budgeten saknar ambitioner att förbättra situationen för såväl förskola, grundskola som kultur och fritid för barn och unga. Verksamheternas kostnadsökningar kompenseras inte varför denna budget i realiteten innebär nedskärningar inom alla verksamhetsområden.

Inom kultur och fritid för barn och unga sänks totalsumman med en miljon. Exakt vilka verksamheter som ska behöva skäras ner eller helt läggas ner vill majoriteten inte säga än, men att det blir försämringar för Uppsalas unga är tydligt. Enligt de ansvariga tjänstemännen handlar det bl a om färre elever i kommunala musikskolan, kortare öppettider på fritidsgårdarna, nedläggning av några öppna verksamheter samt en minskning av de fria föreningsbidragen med 24 %! En miljon är en relativt låg summa i BUNs budget, men de pengar som försvinner från föreningslivet är pengar som kan göra stor skillnad och ge stor effekt för varje krona eftersom det läggs till ideella krafter till dem. Dessutom finns det många positiva bieffekter av att sponsra ungas engagemang – som en tilltro och tillhörighet i samhället och demokratiträning. Att satsa förebyggande är något som görs allt för lite i samhället idag, och vi vill på inget sätt vara med och bidra till att minska de insatser som görs för att skapa skyddsfaktorer för unga.

I våra respektive budgetar som lades fram till kommunfullmäktige finns betydligt större summor avsatta till skolan, och den indragning av medel som nu beslutades om från KF hade heller inte behövt göras. I våra budgetförslag får verksamheterna kompensation för kostnadsökningar och vi gör särskilda satsningar på musikskolan och socialt förebygganda verksamheter. Kvaliteten inom förskolan och grundskolan hade kunnat höjas.

I budgeten ligger också en justering och omfördelning av strukturersättningen till grundskolan. Det har sedan tidigare beslutats att modellen ska ses över, och vi anser att det är konstigt att föregå den översynen med att göra förändringar redan nu, på ett ogenomtänkt sätt.

Vi har inte råd att spara på förskolan, grundskolan eller på de förebyggande åtgärder som finns idag för barn och unga. Både kommunens ekonomi och Uppsalas ungdomar skulle vinna på att vi satsar istället för att sparar.

onsdag 21 december 2011

Hårda klappar från moderaterna

Det är bråda dagar nu före jul. Idag har jag lämnat in en fråga till Kommunfullmäktige angående förskolekrisen (se tidigare blogginlägg) ställd till Cecilia Forss (M). Jag tycker att det är angeläget att få svar på dessa två frågor:

-Vad är din förklaring till den uppkomna situationen?
-Anser du att ansvariga politiker gjort nödvändiga förändringar vad gäller långsiktig planering och samordning mellan nämnder för att försäkra er om att situationen inte kommer upprepas?

En annan fråga som återigen aktualiserats är den om den ökande barnfattigdomen. Tidningen 18minuter skrev om frågan i måndags och följer idag onsdag upp artikeln med att skriva om vårt förslag från socialdemokraterna att kommunen ska anta en handlingsplan för att utrota barnfattigdomen.

I artikeln intervjuas även Cecilia Forss. Hon vill i artikeln inte kommentera vårt förslag om en handlingsplan. Det hon däremot lyckas med är att formulera följande citat. Det är som en spark i magen på alla de barn och föräldrar som lever idag i Sverige under jättesvåra förhållanden. Och för alla som på olika sätt jobbar och engagerar sig i frågan visar det tydligt på en uppenbar brist på kunskap och empati hos moderaterna

tisdag 20 december 2011

Arbetslinjen - Buss 801

Jag är så oerhört stolt över det arbete som vi inom Socialdemokraterna tillsammans med ett antal fackförbund gjorde för att samla in namn för att protestera mot försämringarna och den planerade nedläggningen och privatiseringen av linje 801 till Arlanda.

En idé och förfrågan från en ny medlem som jobbar på Arlanda blev startskottet för ett fantastiskt kampanjarbete som på ett par dagar ledde till 6353 namnunderskrifter via listor, nätet och SMS. Vi mötte över 4000 personer öga mot öga.

Den borgerliga majoriteten väljer trots det massiva motståndet att gå vidare med sina planer.

Citat av Catrin Johansson, gräsrot och en av initiativtagarna av kampanjen:
"För min del så tycker jag att det var ett fantastiskt arbete och jag uppskattade det mycket och det är synd att andra politiker ska vara så svåra att få att lyssna till folkets röst."

Kampanjgruppen har sammanställt en rapport om arbetet och avslutar med följande ord:

"Tack alla 6353 som skrivit under uppropet RäddaBuss801! Tack för många intressanta samtal om betydelsen av en bra kollektivtrafik, om arbetsresor och obekväma arbetstider och inte minst om onödig privatisering av verksamhet som fungerar bra.

Tack alla kamrater som under två veckor på namnlistor samlat in 4000 underskrifter för att rädda buss 801 från att läggas ned. Insamlandet har bland annat skett vid busshållplats 801, på arbetsplatser, utanför Åhléns och vid invigningen av Resecentrum. Tack alla Ni som via Facebook och e-post uppmuntrat 2353 personer att underteckna uppropet på nätet eller via SMS.

Tack till medverkande fackförbund och organisationer för ett bra samarbete!

Tyvärr verkar det som om den borgerliga ledningen i Uppsala läns landsting ännu inte är beredda att ändra sig vad gäller nedläggningen av buss 801. Med 6353 goda argument i ryggen har vi en uppgift att fortsätta påverka dem. Efter nyår fortsätter vi därför arbetet för att rädda den samhällsnyttiga kollektivtrafiken till Arlanda!

För kampanjgruppen:
Anita Berger, Erik Pelling, Patrik Hedlund, Rasmus Lenefors och Catrin Johansson"

Förskolekris

Förskolekrisen i Uppsala växer. Inför nästa år saknas ett stort antal förskoleplatser i Uppsala kommun. Det orsakar väldigt stora bekymmer i människors vardag. 90 familjer har överhuvudtaget inte fått ett erbjudande om förskoleplats och Uppsala kommun bryter därmed mot skollagen. Ytterligare 100 familjer har fått ett orimligt erbjudande om förskoleplats långt från hemmet som de inte kunnat tacka ja till. Den här situationen måste lösas.

Att behoven är stora på många håll påpekade Socialdemokraterna redan under förra mandatperioden. Med en bättre planering och ett bättre politiskt samarbete från den styrande majoriteten hade man kommit mycket längre. Att föräldrar ska kunna lämna sina barn till en välfungerande förskoleverksamhet är en förutsättning för Uppsalas jobb och tillväxt.

Vårdnadsbidraget lanserades av de borgerliga partierna som ett försök att få småbarnsföräldrar att inte utnyttja kommunal barnomsorg. Uppsalas småbarnsföräldrar fortsätter dock att efterfråga förskoleplatser. Socialdemokraterna vill flytta resurser från vårdnadsbidraget till förskolan. Vår linje är att Uppsalas gemensamma skattemedel ska användas för välfärd och jobb, inte för vårdnadsbidrag som motverkar jämställdhet och integration.

I dag är Socialdemokraterna i Uppsala i opposition. Om vi får väljarnas förtroende efter valet 2014 kommer en bättre planering för att säkerställa en förskolegaranti värd namnet att toppa vår att göra-lista. Jag kommer själv att inleda 2012 med att i kommunfullmäktige kräva svar från Barn- och ungdomsnämndens ordförande Cecilia Forss (M) om vad hon tänker göra åt problemen inom barnomsorgen. En väl utbyggd förskola av hög kvalitet är ovärderlig för våra barns uppväxt.

onsdag 7 december 2011

O(m)byte på toppen

Idag kom så beskedet. Gunnar Hedberg, moderat ordförande i kommunstyrelsen avgår efter 28 år i den politiska hetluften. Och med 28 år i bagaget och med tanke på att Gunnar vid nästa val är 66 år är det högst naturligt.

Det som inte är lika naturligt är den process som moderaterna haft för att vaska fram en efterträdare. Under ett par veckors tid har en liten grupp inom moderaterna jobbat med frågan och m-kommunfullmäktigegruppen har varit ålagd sekretess. Det är en milsvid skillnad med den öppna nomineringsprocess som vi hade inom socialdemokraterna när vi skulle utse efterträdare efter Lena Hartwig och Jan Ask. Även om det inte alltid var kul för oss inblandade att figurera i media så var det i vårt parti nödvändigt att få diskutera och fundera över framtiden. Och det mandat som till slut Erik Pelling och jag fick var enhälligt och ger oss styrka i det dagliga arbetet. Men moderaterna har alltså valt en totalt annorlunda process och det är intressant att notera.

Den som föreslås efterträda Gunnar är Fredrik Ahlstedt. Fredrik har tidigare varit kommunalråd i Enköping och de senaste åren har han jobbat med kollektivtrafikfrågor, framförallt inom UL. Gunnar och Fredrik påminner faktiskt en del om varandra. Inte i ålder, Fredrik är 43 år, men när det gäller politisk profil och då framförallt när det gäller kärleken till kollektivtrafiken. För det är tydligt att de delar den kärleken de två moderata männen. Och jag har en känsla av att Fredrik också kommer vara trevlig att jobba nära med, som man behöver göra som majoritets- och oppositionsledare. För trots att Gunnar och jag företräder två helt olika partier och i debatter står som huvudmotståndare så har jag en stor respekt för honom som person och som ordförande i kommunstyrelsen. Jag kommer sakna honom. Farväl Gunnar. Och välkommen Fredrik.

måndag 5 december 2011

SVT Forum

Under Förtroenderådet blev jag intervjuad av SVT Forum. Länken finns här. Jag fick under intervjun möjlighet att ge min syn på vikten av infrastrukturinvesteringar, regionfrågan och bostadsfrågan.

SVT intervjuade ett antal kända personer och sen kom jag! Partiets pressansvarige tyckte (med rätta) att det var viktigt att en kommunal företrädare fick uttala sig om resultatet av Förtroenderådets diskussioner. Men den stackars reportern har ingen aning om vem han har framför sig. Det är faktiskt lite lustigt, men jag tycker i alla fall att jag fick fram mina åsikter!

söndag 4 december 2011

Högre ambitioner för Sverige

Investeringar i utbildning, infrastruktur och grön omställning. Det är avgörande för en långsiktigt hållbar utveckling och resultatet av Förtroenderådets arbete.

Vi har under helgen hållit Förtroenderåd ute på Stockholms universitet. Stämningen har varit härlig och debatten livlig. Alltså en verklighet så långt från mediabilden man kan komma.

Nu har vi nya mål för utvecklingen av den kunskapsbaserade ekonomin. Vi socialdemokrater har högre ambitioner för Sverige!

torsdag 1 december 2011

Barns brukarmedverkan

Idag var jag på ett spännande seminarium om kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten. Ett av passen handlade om barns brukarmedverkan och socialt arbete för barn och ungdom. En forskningscirkel i regionförbundets regi är startad med länets kommuner tillsammans med forskare från Uppsala universitet.

Varför ska man då jobba med barns brukarmedverkan? Barnkonventionens implementering är förstås ett svar. Ett annat är att man bör se barn som aktörer i sina egna liv, erkänna barns kompetens och deras rätt till delaktighet - att få göra skillnad!

Det har alltså ett värde i sig som en demokratisk rättighet. Men det har även en annan nytta - som kunskapskälla, fler förslag ger bättre resultat, empowering för brukaren/barnet (stärker självkänslan) och som kunskapskälla för uppföljning, utvärdering och utvecklingsarbete.

Vilka barn ska man jobba med? Det får man förstås bestämma utifrån de lokala förutsättningarna och de mål man har med arbetet. Det kan handla om det enskilda barnet, barnkollektivet, eller vissa kategorier som placerade barn.

Utgångspunkten i arbetet måste vara BBIC (barnets bästa i centrum) och man behöver en rik verktygslåda med frågelistor, checklistor, samtalsstöd, enkäter, validerade instrument och barns egna texter och bilder. Man behöver hitta en delaktighet som inte är belastande och som anpassas till det enskilda barnet. Barnet kan vara delaktig i det lilla i det dagliga eller mer djupt involverad i olika faser av processen.

En svår fråga är vilken vuxen som är medpart i barns medverkan. Förtroende och kontinuitet är viktigt, samtidigt som man behöver ta hänsyn till oberoende och jäv och att så få personer som möjligt är inblandade för barnets skull.

Dilemman finns det gott om. Föräldrars intressen, behov och godkännande. Barns förförståelse av socialtjänsten. Resurser i tid och personal, personalomsättning och samverkan.

En viktig frågeställning är vilka möjligheter och rättigheter som socialtjänsten ger barn?

Kommentarer från vad barnen själva tycker är viktigt är väldigt talande:
-Soc måste prata med alla barnen och fråga hur de mår.
-Barnet och familjehemmet måste passa ihop.
-Soc måste berätta hur mamma och pappa får hjälp.
-Barnen vill veta vad som händer med syskonen och vill träffa dom!

Barnens synpunkter visar tydligt att vi har ett stort och viktigt arbete framför oss för att utveckla det social arbetet för barn och ungdomar.