tisdag 27 november 2012

Meddelarfrihet och insyn

Meddelarfrihet är en av de bärande principerna i den svenska tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen. Den enskilde ska utan risk för personliga obehag kunna lämna uppgifter om missförhållanden till massmedia.

En statlig utredning ska nu se över hur meddelarskyddet kan utvidgas till att gälla all offentligt finansierad verksamhet och inte bara den som bedrivs i offentlig regi. Det krävdes en skandal inom äldreomsorgen för att justitieministern skulle tillsätta utredningen som borde tillsatts för länge sedan. Och det kommer dröja länge innan vi kommer ha ett färdigt lagförslag.

Under tiden står vi inför det faktum att mer och mer av den offentligt finansierade välfärden bedrivs i privat regi. När verksamheter övergår i privat regi i Uppsala förlorar de anställda sin meddelarfrihet samtidigt som allmänhetens och massmedias möjlighet till insyn och kontroll över skattepengarnas användning och verksamhetens kvalitet försämras.

En mångfald i välfärden förutsätter att det ska vara lätt att jämföra olika alternativ. Insyn och öppenhet är också en viktig kvalitetsfaktor. Vi behöver en större öppenhet och vi socialdemokrater föreslår därför att kommunen inför en offentlighetsprincip även för privata utförare inom välfärden. Allmänhetens och massmedias insyn i den upphandlade verksamheten måste garanteras.

Meddelarfrihet är en annan grundläggande princip. Att fritt i media kunna kritisera missförhållanden eller hävda en motsatt uppfattning främjar utveckling och kvalitet och är ett effektivt motmedel mot missförhållanden och korruption. Men meddelarfriheten skapar även trygghet. Trygghet i att vara säker på att de som exempelvis vårdat ens anhöriga utan risk kan vända sig till media om det är något som inte fungerar.

I avvaktan på en ny lagstiftning kan vi i Uppsala göra som man redan gjort i tex Malmö. Sedan 2001 har Malmö kommun en klausul om meddelarfrihet i sina upphandlingsavtal.

I en motion till kommunfullmäktige föreslog vi ett uppdrag till samtliga nämnder att vid upphandling tillse att allmänhetens insyn garanteras och att entreprenörens anställda omfattas av samma meddelarfrihet som den för kommunens anställda.

Vår motion blev nedröstad av den borgerliga majoriteten. Deras främsta anledning var att de hävdade att en sådan meddelarfrihet inte skulle vara grundlagsskyddad och att vi inte kan garantera den anställdas trygghet.

Det är rätt att kommunen inte kan införa ett grundlagsskydd - det har ingen hävdat. Men vi föreslår att frågan regleras i avtal och kopplas till att avtalen kan hävas om man missköter sig. Så främjar vi kvalitet och så främjar vi de seriösa aktörerna. För vad är det kommunstyrelsens ordförande egentligen menar? Att vi har att göra med aktörer som ingår avtal med kommunen och sedan bedriver en arbetsgivarpolitik som totalt kör över den anställde som påtalar kritik?

Vi behöver ta ett lokalt initiativ i väntan på en nationell lagstiftning och jag är fullständigt övertygad om att vi har de privata aktörerna med oss i det här arbetet.

Så främjar vi tillsammans utveckling, kvalitet och trygghet.

måndag 26 november 2012

Starkt resultat av fel orsaker

Det är svajigt i kommunens ekonomin nu. Helårsprognosen visar på ett överskott om 138 MKr. Det ser bra ut men om vi analyserar siffrorna ser vi att uppdragsnämnderna redovisar -91 MKr och produktionsstyrelserna -53 MKr. Att vi ändå klarar ekonomin beror på intäkter av engångskaraktär, som återbetalningen av AFA pengarna och högre skatteintäkter än väntat.

Den nämnd som visar det enskilt största underskottet (-72 MKr) är utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. En stor del härrör till försörjningsstöd och i Uppsala är arbetslöshet skälet bakom behovet av bistånd för 41 % av hushållen.

Mellan åren 2008 och 2012 har andelen som saknar ersättning vid arbetslöshet ökat kraftigt. Om man ser till hela landet har ökningen gått från cirka 49 000 till nära 152 000 personer. Antalet har alltså mer än tredubblats. Utöver det har 60 000 blivit utförsäkrade från sjukförsäkringen. Allt fler tvingas idag ansöka om socialbidrag för att kunna försörja sig själva och sina familjer.

I vår helårsprognos ser vi effekten av den borgerliga regeringens politik. Det är dags för oss kommunpolitiker att lyfta debatten och visa på effekterna när kommunerna får ta smällen genom ökade kostnader för socialbidrag.

En stor utmaningen vi står inför är alltså att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen. Vi kan då vända kostnader för försörjningsstöd till ökade skatteintäkter.

En annan utmaning är att åstadkomma mer samverkan mellan nämnderna. Flera nämnder pekar till exempel på ett behov av fler sociala bostäder för att möte det behov som finns, och avsaknaden av bostäder leder till stora kostnader för dyra tillfälliga lösningar.

Vi behöver också möta de sociala utmaningar kommunen står inför med mer förebyggande arbete. Vi talade vid förra sammanträdet om sociala investeringar och i den debatten var alla eniga om vikten av tidiga insatser men vi var oense om förslaget att tänka nytt för att få mer resurser till arbetet. När vi nu ser prognosen i de sociala nämnderna, UAN -72 MKr, SBN -15 MKr, NHO -14 MKr och ÄLN -17 MKr så inser man att det kommer vara svårt för dessa nämnder att skifta fokus i sin budget och jobba mer förebyggande.

Vi kan konstatera att vi har ett stort arbete framför oss för att möta de utmaningar Uppsala står inför och att hålla en budget i balans.

torsdag 22 november 2012

Att binda ris till egen rygg

Bidragen till Uppsalas handikapp- och sociala föreningar föreslås nu minska med ca 600 000 kr. Det växande underskottet inom nämnden för hälsa och omsorg (NHO) är anledningen till att politikerna idag fattade beslut om en besparing. Nämnden beslutade även om en annan prioritering än tidigare. Det innebär bland annat att Kamratföreningen Länken och Länkarna bli helt utan bidrag. Båda föreningarna arbetar med att hjälpa alkoholister till ett liv fritt från missbruk.

Dessa ideella föreningar är oerhört viktiga för många människor, samtidigt som de genomför ett stort förebyggande arbete. Att minska deras resurser är dumdristigt ur ett både mänskligt och ekonomiskt perspektiv.

I ekonomiskt kärva tider är det viktigt att vi genomför kloka besparingar som leder till en ekonomi i balans. Men frågan är om vi inte binder ris till egen rygg när vi drar ner på viktiga förebyggande åtgärder som på sikt minskar kostnaderna.

onsdag 21 november 2012

Mångfald med hög kvalitet

Följande debattartikel, skriven av alla oss som är utsedda till kongressombud från Uppsala län, publicerades idag i UNT:

Vi kongressombud från Uppsala län kommer på Socialdemokraternas kongress i april 2013 att ta ställning och fatta beslut i frågan om vinster i välfärden.

Redan nu kan vi avslöja att vi kommer driva en linje för högre krav på kvalitet, insyn, uppföljning och långsiktighet inom välfärden.

Vi värdesätter människors möjlighet till delaktighet och inflytande inom vård, skola och omsorg och värnar den valfrihet och mångfald som många uppskattar. Samtidigt har kommun och landsting ett helhetsansvar för att hela befolkningen får sina behov tillgodosedda.

Välfärden i Sverige har på kort tid genomgått stora förändringar och andelen privata företag inom sektorn har ökat kraftigt. Vi har dock endast en påse pengar som måste räcka. Vi ser stora behov inom vård, skola och omsorg. Och vi har ansvar för kommunens och landstingets begränsade ekonomiska resurser.

När signaler om oegentligheter, missförhållanden och ökad ojämlikhet uppdagas i media så väcks starka känslor. Bristerna måste tas på allvar. Det är osmakligt när stora vinster plockas ut samtidigt som kvaliteten brister och behoven ökar. Den sittande regeringens ovilja och oförmåga att komma till rätta med problemen är frustrerande. För Socialdemokraterna är det självklart att komma med förslag för att rätta till bristerna.

Vi vill skapa ordning och reda i välfärden genom att:

Säkra kvaliteten

Vi vill, genom lagar och förordningar, reglera att vinstuttag inte får göras på bekostnad av kvaliteten. Det är oacceptabelt att fristående skolor har en lägre lärartäthet än kommunala skolor, när vi vet att mindre klasser är positivt för elevernas kunskaper.

Vi anser att utförarna ska ersättas för reella behov och de kostnader som faktiskt finns. Kostnader för att hålla god kvalitet, som personaltäthet och kompetens, måste regleras för att minska stora kvalitetsskillnader i privata verksamheter jämfört med kommunala eller landstingsdrivna.

Ställa krav på långsiktighet och öppenhet

Vi har sett exempel på illa skötta vårdcentraler som går i konkurs. För att förhindra att enskilda drabbas måste vi ställa högre krav på dem som startar en verksamhet. Kompetens, seriositet och långsiktighet hos ägarna ska vara ett krav. För att säkra kvaliteten krävs bättre tillsyn och uppföljning. Det kräver att insyn och öppenhet ska gälla all verksamhet oavsett om den är privat eller offentlig.

Därför vill vi ställa krav på att offentlighetsprincipen ska gälla all skattefinansierad verksamhet. Lika regler ska gälla för alla.

Införa en lag om investeringsskydd

I Uppsala läns landsting kommer den moderatledda alliansen att låta Carema köpa tre vårdcentraler till underpris. Det är upprörande att offentliga verksamheter som byggts upp av skattemedel säljs för mycket låga belopp. Vi vill att en ny lag om investeringsskydd införs så att skattefinansierad verksamhet inte kan säljas till underpris.

Värna mångfald och valfrihet

Vi vill uppmuntra non profit-alternativ och förhindra uppkomsten av privata monopol.

Det bör vara möjligt för kommuner att själva bestämma om vissa upphandlingar och kundvalssystem inom välfärden ska riktas till exempelvis kooperativa och ideella aktörer utan vinstsyfte för att bredda mångfalden.

Vi vill att branschen arbetar fram en etisk kod som fungerar som ett socialt kontrakt för välfärdsverksamheter i syfte att långsiktigt utveckla kvaliteten.

Vi anser att den socialdemokratiska partistyrelsens enhälliga förslag om nationella kvalitetslagar är ett viktigt steg i rätt riktning, därför stödjer vi förslaget.

Med en tydlig politik för ordning och reda, som garanterar hög kvalitet i välfärden, byggd på solidaritet och jämlikhet kan vi gå vidare och opponera mot den borgerliga politiken. För oss blir kongressen ett viktigt avstamp för att visa att Sverige kan bättre. Sverige behöver en ny regering.

Vivianne Macdisi, Uppsala,
Erik Pelling, Uppsala
Marlene Burwick, Uppsala
Caroline Andersson, Uppsala
Jesper Englundh, Enköping
Claes Litsner, Knivsta
Marie Larsson, Skutskär
Anette Pettersson, Örbyhus
Ann-Charlotte Grehn, Östhammar

UNT 21/11 2012

tisdag 20 november 2012

Lotsverksamhet för de mest utsatta

Idag följde jag som tillfällig ”praktikant” Uppsala Stadsmissions verksamhet på Mikaelsgården.

Mikaelsgården är Uppsala Stadsmissions verksamhet för hemlösa och utsatta personer, dit kommer mellan 40 till 70 besökare per dag. Många är hemlösa men inte alla, många är missbrukare men inte alla. Alla besökare lever dock i någon slags utanförskap.

Stadsmissionens verksamhet är oerhört värdefull. De som är verksamma inom Stadsmissionen besitter också en kunskap om hemlöshetens utbredning, konsekvenser och den utsatthet människor lever i. Den kunskapen ville jag ta del av.

Dagen på Mikaelsgården var väldigt intressant, lärorik och känslosam. Samtalen med personalen på Stadsmissionen, med de hemlösa och med missbrukare gav en väldigt värdefull insikt om vikten av verksamheten. Inte minst i betydelsen av den lotsverksamhet som funnits i tre år.

Lotsens uppgift har varit att stötta Mikaelsgårdens besökare i deras samhällskontakter. Den borgerliga majoriteten i kommunen har nu beslutat att kommunens finansiering från årsskiftet upphör och Stadsmissionen har inte råd att driva verksamheten vidare på egen hand. Uppsala blir då alltså utan lotsverksamhet för våra mest socialt utsatta. Och den brygga som Stadsmissionen byggt upp mellan Uppsalas hemlösa och myndigheter kommer att upphöra.

Efter dagen kan jag bara understryka hur fel tänkt det är. En viktig kontaktlänk mellan samhällets stöd och de mest utsatta försvinner. Och det är så fel.

onsdag 14 november 2012

Framtidspartiet Socialdemokraterna

Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon. Den socialdemokratiska politiken har alltid gått ut på att skapa en bättre framtid för alla.

Efter två valförluster i rad inleddes därför ett gediget arbete som har pågått i alla partidistrikt och med alla sidoorganisationer. Vi har haft en process där vi utgått från samhällsproblemen i dag och de värderingar som vi står för. Vi har lyssnat på medlemmarna och på väljarna och vilka utmaningar de ser – men också tagit till oss av deras kritik med målet att förtydliga vår riktning till medborgarna.

Vi vet att våra grundläggande värderingar delas av de flesta människor i Sverige. Vi ska vara den politiska kraft som bäst förstår - och som steg för steg - kan lösa de stora framtidsutmaningar som Sverige står inför idag:

-Den höga arbetslösheten
-De sjunkande skolresultaten
-Hur välfärden ska finansieras i framtiden

Socialdemokraterna ska därför bli framtidspartiet i svensk politik. Vi brinner för att förverkliga vår vision: att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Det kräver förändringar i partiets politik, organisation och kommunikation – i den ordningen.

Det här är ett långsiktigt arbete som redan har påbörjats. Vi har satt innovation i centrum för svensk politik. Vi har föreslagit investeringar i näringspolitik och klimatinnovationer som ger nya jobb. Vi har utvecklat vår skolpolitik och vi vill investera i utbildning för att stänga rekryteringsgapet på svensk arbetsmarknad. Vårt mål är att Sverige ska ha världens bäst utbildade befolkning!

Att vara framtidspartiet i svensk politik ställer höga krav, men vi vet att vi kommer att klara det. Nyckeln till framgång är samarbete, uthållighet och ett tydlig fokus. Tillsammans kan vi skapa ett Sverige där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

tisdag 13 november 2012

Att pendla mellan hopp och förtvivlan

Att frågan om pendlarnas situation väcker starka känslor och väcker engagemang är tydligt. Men så handlar det ju om så grundläggande frågor som om hur man ska få livet att gå ihop. Att inte veta om man kommer till jobbet i tid, att riskera att missa viktiga möten eller föreläsningar eller att i panik ringa förskolan eller skolan och säga att man blir sen för tåget står stilla. Det är vardagen för många pendlare och så kan vi inte ha det.

Uppsala-Stockholmregionen är landets tillväxtmotor och många människor vill bo, leva, arbeta, studera och skaffa familj här. För att det ska fungera krävs en kollektivtrafik som möter de önskningar och behov resenärerna har på snabbhet, bekvämlighet, service och i dagsläget framförallt pålitlighet.

Vi socialdemokrater har nu tagit initiativ till ett pendlarnätverk som kommer driva och väcka opinion kring frågor för en välfungerande, snabb och pålitlig tågtrafik till och från Uppsala vilket möjliggör ett hållbart pendlande. Igår kväll arrangerade nätverket ett öppet möte på Katalin för att belysa frågan. ABC rapporterar från mötet här och UNT skriver om det här.

Under mötet framkom många saker som kan förbättra situationen. Det handlar om ökat underhåll, om bättre information till resenärer och om investeringar. Både i tåg men även på sikt fyra spår från Uppsala till Stockholm. En sådan investering skulle också öppna för möjligheten till ett tågstopp i Bergsbrunna och med ett sådant "Uppsala Syd" helt nya möjligheter för oss som kommun att bygga fler bostäder där.

Det är som Anders Ygeman, (S) ordförande i riksdagens trafikutskott sa igår: "Vi behöver både investeringar, reinvesteringar och ökat underhåll på vår mest pendlade sträcka i landet." Det tror jag alla som pendlar mellan hopp och förtvivlan instämmer i.