fredag 16 juli 2010

Semester

Njuter av lediga och lata dagar i solen vid havet tillsammans med min man och våra barn. Det gäller att ladda batterierna ordentligt inför valrörelsen och den urladdning som den innebär.

Här har min son hittat en kanon och vi leker "Pippi i Söderhavet". Brassa på med kanonerna!

torsdag 8 juli 2010

Mitt mål - Sveriges bästa barnkommun

Jag skriver idag om barns uppväxtvillkor på UNT:s debattsida. Så här inleder jag artikeln:

"Alla barn har rätt till en bra start i livet. Hur vi har det som barn kommer att påverka hela våra liv. Barn behöver bli överösta med kärlek så de möter världen med tillförsikt och få leka i trygga och utvecklande miljöer. Barn behöver få uppmärksamhet och stimulans i förskolan och en trygg, tröstande famn som finns där vid behov. Skolan ska lägga grunden för att barnen ska möta framtiden som kreativa, vetgiriga, trygga och demokratiska medborgare. Jag är övertygad om att ett bättre Uppsala börjar med att vi sätter barnen i centrum."

Läs hela artikeln här.

onsdag 7 juli 2010

10 rödgröna löften för landsbygden i Uppsala

Uppsala kommun är inte bara Sveriges fjärde stad utan också en betydelsefull landsbygdskommun. Näst Gotland är Uppsala Sveriges främsta landsbygdskommun med flest boende på landsbygden. En fjärdedel av kommunens innevånare bor utanför centralorten Uppsala. Vi rödgröna – Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet presenterar här våra viktigaste förslag för att göra landsbygden i vår kommun till den främsta på många fler områden än till antalet som bor där.

En livskraftig landsbygd kommer inte av sig självt. Bara med en målinriktad politik som tar vara på lokal kunskap och engagemang blir begreppet "levande landsbygd" någonting mer än en slogan. Alla Uppsalabor, oavsett om de bor i staden, i tätorterna eller på landsbygden ska ha rätt till goda livsvillkor. Vi har tio förslag för att minska klyftorna mellan stad och land i Uppsala kommun.

1. Livskraftiga tätorter
Vi vill göra tätorterna runt om i kommunen till livskraftiga centrum för medborgerlig och kommersiell service. Här ska finnas ett bra utbud av förskola, skola, kultur, fritid, vård, omsorg och idrott. Här ska också företagsamheten växa och dagligvaruhandeln utvecklas istället för som idag sakta avvecklas.

2. Fler jobb
Vi vill investera i Uppsalas landsbygd. Våra klimatsatsningar skapar gröna jobb och med investeringarna ges företagen förutsättningar att utvecklas och expandera. Med vår politik skapas arbetstillfällen i kommunen istället för att flyttas ut till andra orter. I punkterna nedan – om företagande, maten, bostäderna, kollektivtrafiken, energilösningarna och turismen – skapas många nya jobb.

3. Lokalt företagande
Ett livskraftigt lokalt baserat företagande är en av de viktigaste förutsättningarna för en levande landsbygd. Småföretagen är ofta flexibla och anpassar sig till nya lösningar samtidigt som de är en viktig del av lokalsamhället omkring dem. I småföretagen skapas de flesta jobben.
Närhetsbegreppet är en viktig framgångsfaktor för Uppsalas landsbygdsföretagare. Det är ett guldläge att ha en närhet till städer som Uppsala och Stockholm eftersom det skapar förutsättningar för avsättning av varor med uppländsk identitet.

För att detta ska bli verklighet ska vi stimulera till ökat företagande inom såväl aktiebolag, kooperativa företag samt egenanställningsföretag (c-företag) genom satsningar bland annat via regionförbundet. Vi vill stimulera utvecklingen i gröna näringarna genom satsningar på bland annat lokal mat och klimat. Vi kommer att ha en upphandlingspolicy som kommer möjliggöra för små lokala företag att lägga anbud på delar av ett område och därmed kunna vara med och konkurrera.

4. Den goda maten
Närproducerade varor med identitet har ett mervärde. En konsekvent och medveten satsning på att mat i förskola, skola och vård ska vara lokalt tillagad mat ger inte bara godare mat. Det ger också lokala leverantörer möjlighet att bidra med sina produkter i matlagningen och stärker landsbygden. Kokas en köttsoppa i Västerås eller Malmö är sannolikheten hart när obefintlig att upplandsbondens kött kan komma i fråga. Vi kommer att motverka centralisering och satsa på lokalt tillagad mat. I hemtjänsten ska maten också kunna tillagas av personalen i hemmet.
Att effektivisera transporterna av lokalt producerade livsmedel från mindre producenter är en viktig uppgift liksom att stimulera utvecklingen av fler småskaliga livsmedelsproducenter och livsmedelsförädlare. Vi vill att kommunens deltagande i Leaderprogrammet för landsbygdsutveckling ska fokuseras på att utveckla företagande inom livsmedelssektorn. Att satsa på att maten lagas lokalt skapar fler jobb i hela kommunen.

5. Energi- och miljölösningar
Omställningen till förnybara energikällor innebär goda utvecklingsmöjligheter för landsbygden som kan bli en stor producent av såväl energigrödor som vindkraftsel. Småskaliga former för förnybar kraftvärme ska ersätta kommunens användning av olja i tätorterna. Det finns också goda förutsättningar för nya miljövänliga, effektiva och gemensamma lösningar för vatten och avlopp. Renovering av villor, flerbostadshus och andra fastigheter som innebär energieffektivisering kommer också att ge arbetstillfällena för småföretag inom bygg- energi- och anläggning. Vi vill förstärka kommunens roll som energirådgivare och avloppsrådgivare utvecklas så att boende på landsbygden får god tillgång till tjänsterna. Vi kommer att investera i vindkraftverk och småskaliga energilösningar.

6. Turism och besöksnäringen
Vi vill stärka turismen genom att ta tillvara landsbygdens lokala förutsättningar och utvecklingsförmåga. Vi kommer att investera i nya cykelstråk. Vandrings- och kanotleder måste rustas upp. Vi ser Upplandsstiftelsen som en nyckelaktör för naturvård och friluftsliv. Uppsalas turismutveckling kan få ett starkt uppsving genom en systematisk utveckling med inriktning på ekoturism, aktiviteter, kultur och natur.

7. Bo och leva
Vi vill främja ett hållbart boende på landsbygden. Det ställer krav på en genomtänkt politik på en rad områden. Det är avgörande att behålla och utveckla skolorna i tätorterna runt om i Uppsala. En skola på nära håll för yngre barn ger trygghet åt lokalsamhället. För att klara elevunderlaget måste skolskjutsar fungera och det ska vara tryggt att ta sig till skolan.

En blandad bebyggelse och möjlighet att växla mellan olika boendeformer är lika viktigt utanför staden. Vi ska främja hyresrätter, bostadsrätter och boende för alla åldrar på landsbygden. Seniorboenden, trygghetsboenden och mindre lägenheter som passar som första egna bostaden.

8. Telefon, post och bredband
Brister i kommunikationstjänster på landsbygden innebär att enskilda och företag har sämre möjligheter att sköta affärer, ha kontakt med myndigheter och helt enkelt ha kontakt med samhället. Internet och datakommunikation har blivit en viktigare del av vårt samhälle. I Uppsala kommun är det en alltför stor andel företag och hushåll på landsbygden som inte har tillgång till bredband. En stor förändring sker också inom fast telefoni och post, där servicen minskar på landsbygden. Här måste kommunen bevaka medborgarnas intressen och se till att de investeringar som krävs för att kommunikationerna ska fungera tillfredställande görs.

9. Hållbart resande
Vi vill investera i en bättre kollektivtrafik. Det är mycket angeläget att få fler pendeltågsstationer i bland annat Vänge och Järlåsa. Vid alla stationslägen för Upptåget ska det finnas möjligheter för pendlingsparkering. Kollektivtrafik med buss ska bli mer attraktiv på landsbygden med täta stomlinjer och kompletterande anropsstyrd trafik. En pålitlig och prisvärd kollektivtrafik är för de unga och andra utan körkort en fråga om frihet, frihet att på egen hand ta sig till fritidsaktiviteter eller umgås med vänner.

Många resor på landsbygden är inte långa pendlingsresor. Korta resor kan vara att besöka vänner, lämna barn på förskolan eller ta sig till badsjön. Många väljer bilen för att det inte finns cykelvägar i samma utsträckning som i staden. Både cyklister och fotgängare är ofta mer oskyddade på landsbygden än i staden. Därför vill vi komplettera fler landsvägar med cykelbanor.

När bilen är en nödvändighet i vardagen är det viktigt att kunna köra grönt. Tillgången till biodrivmedel måste öka och miljöbilsförsäljningen öka. Biogasen måste göras tillgänglig och vara prisvärd för privatbilisterna. Kunskaperna om hur man kör sparsamt och på så sätt kan spara ca 20 procent av förbrukningen ska spridas. Utbildning i sparsam körning för personal i kommunen är ett första viktigt steg.

10. Kommunalråd med ansvar för landsbygdsfrågor
En landsbygd i utveckling kräver att landsbygdens behov blir sedda. Vi vill därför införa nya former för demokratiskt inflytande för landsbygdsbefolkningen. Ett av våra kommunalråd ska ha landsbygdsfrågor som särskilt ansvarsområde.

tisdag 6 juli 2010

Vilken väg tar Uppsala?

Följande debattutmaning skickade vi idag till de moderata företrädarna Gunnar Hedberg, Liv Hahne och Cecilia Forss.

Gunnar, Liv och Cecilia!

I skrivande stund har många redan semester. Vi vill önska er en glad sommar och en avkopplande ledighet. Men efter några veckor i solen befinner vi oss i valrörelsens slutspurt. Då är det dags att skruva upp temperaturen och låta Uppsalaborna få ta del av våra tankar över hur Uppsala kommun ska se ut i framtiden. Vi är kandidater för de två största partierna i Uppsala. Det är två tydliga alternativ som står mot varandra i frågan över vilken färdriktning Uppsala bör ta.

Vi Socialdemokrater tycker att utvecklingen i Uppsala går åt fel håll inom många områden. Barngrupperna i förskolan växer. Uppsalas skolor rasar i ranking. Nedskärningar sker i äldreomsorgen. Hyresrätter försvinner. Arbetslösheten ökar och för lite görs för att de nya jobben kan växa fram. Socialbidragskostnaderna skjuter i höjden.

Detta vill vi mötas i debatt om ute i Uppsalabornas vardag. De debatter som vi har i fullmäktige når inte så många Uppsalabor som vi alla önskar. Vi tycker att Uppsalaborna har en demokratisk rätt få ta del av möten mellan er och oss som företrädare för de två största partierna i Uppsalapolitiken där vi kan utveckla våra tankar kring helheten i politiken och om hur vi ser på Uppsalas framtida utveckling.

Vi hoppas att ni accepterar vår inbjudan och i likhet med oss ser fram emot ett antal spännande debatter under de sista skälvande veckorna före valet och återkommer så snart som möjligt.

Väl mött till valdebatt.

För socialdemokraterna i Uppsala Stadshus

Marlene Burwick, Erik Pelling och Ulrik Wärnsberg