onsdag 22 februari 2012

Kvalitetsplan för äldreomsorgen

Idag ska äldrenämnden i Uppsala fatta beslut om en konkurrensplan som beskriver hur den borgerliga majoriteten ska nå sitt mål om 82 procent konkurrensutsatt verksamhet. På kort sikt rör det alla de träffpunkter som ännu inte konkurrensutsatts, seniorrestaurangerna, dagverksamheten för personer med demens och korttidsvården. På lite längre sikt den palliativa vården, Rehabcentret vid Svartbäcksgården och förmodligen hjälpmedelsverksamheten. En redan idag omfattande konkurrens-utsättning har dock inte gett ökad kvalitet i äldreomsorgen. Enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser för 2011 är de äldre mindre nöjda med hemtjänsten och vårdboenden i sin helhet än tidigare. Där placerar sig Uppsala kommun bland de sämsta kommunerna i landet.


Vi Socialdemokrater föreslår idag att förslaget till konkurrensplan ska avslås till förmån för vårt förslag om att införa en kvalitetsplan för äldreomsorgen. I kvalitetsplanen föreslår vi bland annat att vi ska införa en så kallad målrelaterad ersättning där utförarna i vissa delar får betalt för hur väl de uppnår exempelvis ökad brukarnöjdhet, förbättrad läkemedelsanvändning och ökad personalkontinuitet.


Personalen är den enskilt viktigaste resursen inom äldreomsorgen för att vi ska uppnå hög kvalitet. Varje enskild anställds arbetsinsats är viktig och det bör synliggöras tydligare. Kommunen kommer framöver också stå inför stora behov av att rekrytera personal för vård och omsorg. Att verka för bättre arbetsvillkor och en förbättrad arbetsmiljö är därför en jätteviktig investering för framtiden. Vi vill erbjuda de anställda rätt till heltid och schemasättning behöver ses över. Delade arbetspass (så kallade delade turer) måste bort.


Fyra viktiga punkter i kvalitetsplanen:


  • Använd skattepengarna mer effektivt än idag för att nå bättre kvalitetsresultat och mer nöjda brukare. Inför målrelaterade ersättningar där utförare i viss omfattning får betalt utifrån hur väl de lyckas med exempel vis ökad personalkontinuitet, ökad brukarnöjdhet eller förbättrad läkemedelsanvändning.

  • Personalen är den enskilt viktigaste resursen i äldreomsorgen. Genom att vi satsar på bättre arbetsmiljö, bättre arbetsvillkor, bättre karriärmöjligheter och kompetensutveckling för personalen så får vi också en bättre omsorg för dem som behöver det. Vi vill därför införa rätt till heltid och avskaffa delade arbetspass.

  • Låt äldre få välja utförare. Men se över om det finns andra vägar för att skapa valfrihet, ökad mångfald och kvalitet än att enbart ansluta fler och fler utförare till en omsorgsmarknad. Det kan exempelvis ske genom att kommunen går in i fler långsiktiga samverkansavtal med intresserade ideella föreningar, lokala kooperativ eller allmännyttiga stiftelser. Denna typ av driftsform har nya idéer för hur man kan utveckla äldreomsorgen och är populär bland medborgarna eftersom den inte har vinst som överordnat mål för verksamheten.

  • Låt sunt förnuft gå före ideologi. Låt kommunen driva exempelvis träffpunkter och seniorrestauranger när det fungerar väl och är omtyckt bland Uppsalas seniorer. Och tvärtom: låt andra vara med och utveckla förebyggande aktiviteter, service och omvårdnad om vi ser att fler aktörer leder till ökad kvalitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar