tisdag 27 november 2012

Meddelarfrihet och insyn

Meddelarfrihet är en av de bärande principerna i den svenska tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen. Den enskilde ska utan risk för personliga obehag kunna lämna uppgifter om missförhållanden till massmedia.

En statlig utredning ska nu se över hur meddelarskyddet kan utvidgas till att gälla all offentligt finansierad verksamhet och inte bara den som bedrivs i offentlig regi. Det krävdes en skandal inom äldreomsorgen för att justitieministern skulle tillsätta utredningen som borde tillsatts för länge sedan. Och det kommer dröja länge innan vi kommer ha ett färdigt lagförslag.

Under tiden står vi inför det faktum att mer och mer av den offentligt finansierade välfärden bedrivs i privat regi. När verksamheter övergår i privat regi i Uppsala förlorar de anställda sin meddelarfrihet samtidigt som allmänhetens och massmedias möjlighet till insyn och kontroll över skattepengarnas användning och verksamhetens kvalitet försämras.

En mångfald i välfärden förutsätter att det ska vara lätt att jämföra olika alternativ. Insyn och öppenhet är också en viktig kvalitetsfaktor. Vi behöver en större öppenhet och vi socialdemokrater föreslår därför att kommunen inför en offentlighetsprincip även för privata utförare inom välfärden. Allmänhetens och massmedias insyn i den upphandlade verksamheten måste garanteras.

Meddelarfrihet är en annan grundläggande princip. Att fritt i media kunna kritisera missförhållanden eller hävda en motsatt uppfattning främjar utveckling och kvalitet och är ett effektivt motmedel mot missförhållanden och korruption. Men meddelarfriheten skapar även trygghet. Trygghet i att vara säker på att de som exempelvis vårdat ens anhöriga utan risk kan vända sig till media om det är något som inte fungerar.

I avvaktan på en ny lagstiftning kan vi i Uppsala göra som man redan gjort i tex Malmö. Sedan 2001 har Malmö kommun en klausul om meddelarfrihet i sina upphandlingsavtal.

I en motion till kommunfullmäktige föreslog vi ett uppdrag till samtliga nämnder att vid upphandling tillse att allmänhetens insyn garanteras och att entreprenörens anställda omfattas av samma meddelarfrihet som den för kommunens anställda.

Vår motion blev nedröstad av den borgerliga majoriteten. Deras främsta anledning var att de hävdade att en sådan meddelarfrihet inte skulle vara grundlagsskyddad och att vi inte kan garantera den anställdas trygghet.

Det är rätt att kommunen inte kan införa ett grundlagsskydd - det har ingen hävdat. Men vi föreslår att frågan regleras i avtal och kopplas till att avtalen kan hävas om man missköter sig. Så främjar vi kvalitet och så främjar vi de seriösa aktörerna. För vad är det kommunstyrelsens ordförande egentligen menar? Att vi har att göra med aktörer som ingår avtal med kommunen och sedan bedriver en arbetsgivarpolitik som totalt kör över den anställde som påtalar kritik?

Vi behöver ta ett lokalt initiativ i väntan på en nationell lagstiftning och jag är fullständigt övertygad om att vi har de privata aktörerna med oss i det här arbetet.

Så främjar vi tillsammans utveckling, kvalitet och trygghet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar