måndag 26 mars 2012

Kvarteret Seminariet

På dagens kommunfullmäktige debatterades länge frågan om detaljplan för kvarterat Seminariet. Det hela resulterade i en minoritetsåterremiss och frågan kommer alltså tillbaka till kommunfullmäktige efter ny behandling i kommunstyrelsen. Vi socialdemokrater skrev i gårdagens UNT en debattartikel om hur vi ser på frågan och hur vi kommit fram till vårt ställningstagande. Artikeln i sin helhet kommer här:

Vi behöver bostäderna

Planerna för bostäder, park och förskola i kvarteret Seminariet har rest många frågor. Även inom Socialdemokraterna. Efter att ha vridit och vänt på frågorna har vi som ledande oppositionsparti ändå landat i ett ja till förslaget. Ett ställningstagande som skapar nya bostäder och förskoleplatser i en av Sveriges snabbast växande kommuner, samtidigt som vi tar ansvar för bevarandet av Uppsalas kulturmiljö och för behovet av park och natur.

För Uppsala står inför stora utmaningar. En skriande bostadsbrist, en akut förskolekris och en växande befolkning. Socialdemokraterna arbetar för en kollektivtrafik i toppklass och goda boendemiljöer i hela kommunen, så att fler ska kunna bosätta sig i Uppsalas kransorter. Men fler bostäder och mer av förskolor och annan samhällsservice måste till även centralt i Uppsala. I Librobäck som nu omvandlas från industriområde till en ny blandad stadsdel finns en viktig pusselbit.

På gränsen mellan Luthagen och den framtida stadsdelen Librobäck ligger kvarteret Seminariet. Här har den privata markägaren ansökt om att få bygga. Att neka bygglov skulle strida mot det program för området som 2006 antogs i politisk enighet.

Med utgångspunkt i att en så stor del som möjligt av det som i dag är privat mark borde bli allmän park sa Socialdemokraterna nej till det tidigare utbyggnadsförslaget från 2009. Sen dess har den föreslagna parken fördubblats till motsvarande två och en halv fullstora fotbollsplaner, entréerna till parken breddats och större hänsyn tagits till kulturmiljön. Med dem och ytterligare ett antal förändringar har Socialdemokraterna valt att bifalla planerna på 220 nya lägenheter, drygt 1000 kvadratmeter butikslokaler i bottenvåningarna samt en förskola med fyra avdelningar.

Till den grundläggande infrastrukturen när Uppsala byggs ut hör i hög grad parker och möjligheter till spontanidrott och naturupplevelser. Läser man det parkprogram som ofta åberopats i debatten ser man att Luthagen har en stadsdelspark – Tegnérparken.
Parkerna i Luthagen kan givetvis utvecklas men det debatten egentligen gäller är de människor som ännu inte flyttat till Uppsala eller som trängs i bostadskön. De ska inte bara få en bostad utan måste också få tillgång till både parker och naturområden i den framväxande stadsdelen Librobäck.

En park oavsett storlek i kvarteret Seminariet blir givetvis en tillgång men den kommer att ligga i utkanten av den nya stadsdelen. Även en större park här skulle varken till läge eller storlek fylla det behov av park, lek och idrott som kommer att uppstå i det nya Librobäck.

På socialdemokratiskt initiativ ska därför ett idéprogram för parkutvecklingen i hela stadsdelen tas fram. Längs Fyrisån och den vackert slingrande Librobäcken som rinner genom området och på Stabby Gärde finns stora grönytor som kan utvecklas och knytas samman till ett större sammanhängande park- och naturområde. Hit hör även möjligheten att öppna upp åstråket på den östra sidan förbi Fyrishov samt möjligheten att skapa ytterligare en broförbindelse över Fyrisån för att knyta an till grönytorna vid Tunakolonin och Fyrisfjädern.

Kvarteret Seminariet är i dag privatägt. Markägaren får nu möjlighet att bygga bostäder och en förskola på mindre än två femtedelar av marken. Det ska jämföras med de närmare 60 procenten av marken som markägaren utan kostnad överlåter till kommunen som park och ett nytt torg. Kommunens kostnader för att iordningställa kvartersparken, torget och ombyggnaderna av de intilliggande gatorna finaniseras dessutom av den privata exploatören.

I bostadsbristens och förskolekrisens Uppsala är det en acceptabel kompromiss mellan behovet av fler bostäder och förskoleplatser å ena sidan och viljan att utveckla en så stor del av kvarteret som möjligt till en öppen park.

1 kommentar:

  1. Nej, det är ingen acceptabel kompromiss. Det är ett sorgligt exempel på vanvördnad för en riksunik kulturmiljö. Har ni inte förstört tillräckligt av det gamla Uppsala?! Det finns åtskilliga bättre ställen att bygga bostäder på. Begå inte ännu ett av alla dessa misstag som eftervärlden kommer att svära över!

    SvaraRadera