onsdag 21 november 2012

Mångfald med hög kvalitet

Följande debattartikel, skriven av alla oss som är utsedda till kongressombud från Uppsala län, publicerades idag i UNT:

Vi kongressombud från Uppsala län kommer på Socialdemokraternas kongress i april 2013 att ta ställning och fatta beslut i frågan om vinster i välfärden.

Redan nu kan vi avslöja att vi kommer driva en linje för högre krav på kvalitet, insyn, uppföljning och långsiktighet inom välfärden.

Vi värdesätter människors möjlighet till delaktighet och inflytande inom vård, skola och omsorg och värnar den valfrihet och mångfald som många uppskattar. Samtidigt har kommun och landsting ett helhetsansvar för att hela befolkningen får sina behov tillgodosedda.

Välfärden i Sverige har på kort tid genomgått stora förändringar och andelen privata företag inom sektorn har ökat kraftigt. Vi har dock endast en påse pengar som måste räcka. Vi ser stora behov inom vård, skola och omsorg. Och vi har ansvar för kommunens och landstingets begränsade ekonomiska resurser.

När signaler om oegentligheter, missförhållanden och ökad ojämlikhet uppdagas i media så väcks starka känslor. Bristerna måste tas på allvar. Det är osmakligt när stora vinster plockas ut samtidigt som kvaliteten brister och behoven ökar. Den sittande regeringens ovilja och oförmåga att komma till rätta med problemen är frustrerande. För Socialdemokraterna är det självklart att komma med förslag för att rätta till bristerna.

Vi vill skapa ordning och reda i välfärden genom att:

Säkra kvaliteten

Vi vill, genom lagar och förordningar, reglera att vinstuttag inte får göras på bekostnad av kvaliteten. Det är oacceptabelt att fristående skolor har en lägre lärartäthet än kommunala skolor, när vi vet att mindre klasser är positivt för elevernas kunskaper.

Vi anser att utförarna ska ersättas för reella behov och de kostnader som faktiskt finns. Kostnader för att hålla god kvalitet, som personaltäthet och kompetens, måste regleras för att minska stora kvalitetsskillnader i privata verksamheter jämfört med kommunala eller landstingsdrivna.

Ställa krav på långsiktighet och öppenhet

Vi har sett exempel på illa skötta vårdcentraler som går i konkurs. För att förhindra att enskilda drabbas måste vi ställa högre krav på dem som startar en verksamhet. Kompetens, seriositet och långsiktighet hos ägarna ska vara ett krav. För att säkra kvaliteten krävs bättre tillsyn och uppföljning. Det kräver att insyn och öppenhet ska gälla all verksamhet oavsett om den är privat eller offentlig.

Därför vill vi ställa krav på att offentlighetsprincipen ska gälla all skattefinansierad verksamhet. Lika regler ska gälla för alla.

Införa en lag om investeringsskydd

I Uppsala läns landsting kommer den moderatledda alliansen att låta Carema köpa tre vårdcentraler till underpris. Det är upprörande att offentliga verksamheter som byggts upp av skattemedel säljs för mycket låga belopp. Vi vill att en ny lag om investeringsskydd införs så att skattefinansierad verksamhet inte kan säljas till underpris.

Värna mångfald och valfrihet

Vi vill uppmuntra non profit-alternativ och förhindra uppkomsten av privata monopol.

Det bör vara möjligt för kommuner att själva bestämma om vissa upphandlingar och kundvalssystem inom välfärden ska riktas till exempelvis kooperativa och ideella aktörer utan vinstsyfte för att bredda mångfalden.

Vi vill att branschen arbetar fram en etisk kod som fungerar som ett socialt kontrakt för välfärdsverksamheter i syfte att långsiktigt utveckla kvaliteten.

Vi anser att den socialdemokratiska partistyrelsens enhälliga förslag om nationella kvalitetslagar är ett viktigt steg i rätt riktning, därför stödjer vi förslaget.

Med en tydlig politik för ordning och reda, som garanterar hög kvalitet i välfärden, byggd på solidaritet och jämlikhet kan vi gå vidare och opponera mot den borgerliga politiken. För oss blir kongressen ett viktigt avstamp för att visa att Sverige kan bättre. Sverige behöver en ny regering.

Vivianne Macdisi, Uppsala,
Erik Pelling, Uppsala
Marlene Burwick, Uppsala
Caroline Andersson, Uppsala
Jesper Englundh, Enköping
Claes Litsner, Knivsta
Marie Larsson, Skutskär
Anette Pettersson, Örbyhus
Ann-Charlotte Grehn, Östhammar

UNT 21/11 2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar