torsdag 10 februari 2011

Säkra en trygg äldreomsorg

Äldrenämnden och dess kontor har idag all anledning att noga se över sitt arbete med upphandlingar. I tisdags kväll beslutade nämndens presidium att riva upp ett tidigare beslut att ett litet, tidigare helt oprövat bolag skulle driva fyra vårdboenden i Uppsala kommun. Anledningen till att man nu river upp beslutet är bland annat att man inte fått in uppgifter om de ekonomiska ramarna för verksamheten och bedömningen nu är att företaget är för litet och inte klarar av att ta över vårdboendena.

Jag menar att det främsta målet för Äldrenämnden alltid måste vara att garantera en trygg omsorg av hög kvalitet till kommunens äldre. Upphandling är ett av många verktyg vi kan använda för att öka kvaliteten men vi socialdemokrater motsätter oss borgarnas ideologiska privatiseringsiver. Kommunen har en bra vårdgivare i form av Vård och bildning och det finns ingen anledning att konkurrensutsätta äldreomsorgen bara för sakens skull. Dessutom vill många äldre ha fler alternativ än bara privata aktiebolag att välja mellan när de får hemtjänst eller en plats på ett vårdboende.

Den borgerliga kommunledningen är ansvarig för att den väljer att prioritera oseriösa företag inom äldreomsorgen framför en bra och trygg vård för de äldre. Majoriteten har i fullmäktige förbundit sig vid en upphandlingspolicy som inte tillåter nämnderna att ställa tillräckligt höga och utförliga kvalitetskrav vid upphandling. Därför kräver vi nu att hela upphandlingspolicyn ändras så att äldrenämnden och andra nämnder i kommunen kan vara förvissade om att de har rätt att ställa de krav som de anser att de behöver för att säkra kvalitén i verksamheten.

Följande citat ur Uppsala kommuns upphandlingspolicy, antagen av fullmäktige, visar på problematiken:

”Det är viktigt att kommunen i sina upphandlingar strävar efter minskad byråkrati. Utgångspunkten ska vara att det varken uppfattas som tidskrävande eller komplicerat att delta i kommunens upphandlingar och att inga onödiga uppgifter eller beskrivningar efterfrågas. Detta är mycket viktigt för att få små och medelstora företag som anbudsgivare, företag som normalt har mycket begränsade resurser att avsätta för anbudsskrivande”.

Vi Socialdemokrater har tre krav på förändringar för att fortsättningsvis kunna säkra en trygg och bra omsorg för de äldre i Uppsala.

· Inför kvalitetsupphandlingar. Problemen med bristande kvalitet i vården och omsorgen kan inte enbart lösas med skärpta krav i förfrågningsunderlagen. Äldrenämndens lägstaprisupphandlingar leder till att vårdgivarna pressar sina anbud så till den grad att det påverkar omsorgens kvalitet negativt, bland annat genom för lite personal på vårdboenden. Vi Socialdemokrater ser hellre att vårdgivarna får konkurrera om kvaliteten till ett fast pris bestämt av nämnden.

· Sluta upp med experimentverkstan och revidera kommunens upphandlingspolicy! Kristdemokraternas Ebba Busch säger att Äldrekontoret ska skärpa kraven vid upphandlingar efter att äldrenämnden tvingats häva tilldelningen av fyra vårdboenden till Nordic Senior Service AB. Vad Kristdemokraternas kommunalråd inte säger är att den borgerliga majoriteten i kommunfullmäktige förbundit sig vid en upphandlingspolicy som inte medger utförliga krav vid upphandling. Detta för att gynna just små och oerfarna företag som Nordic Senior Services AB att komma in på marknaden. Ändras inte upphandlingspolicyn finns en risk att samma upphandlingsfiasko kommer att uppstå igen.

· Begränsa andelen vård och omsorg som ska konkurrensutsättas. Många privata vårdgivare i kommunen gör ett bra jobb för att erbjuda bästa möjliga vård och omsorg till kommuninvånarna. Med det sagt finns det ingen naturlag som säger att all vård och omsorg måste konkurrensutsättas. Upphandlingarna har också en baksida: De kostar pengar och tid och utsätter ofta både de äldre och vårdpersonalen för en oro. Kommunens egna verksamhet Vård och bildning har lång erfarenhet av att bedriva vård och omsorg och gör det till en god kvalitet. Därför menar vi att andelen vård och omsorg som konkurrensutsätts bör begränsas. Upphandling är inget mål i sig utan ett av många medel för att nå bättre kvalitet inom verksamheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar