onsdag 9 februari 2011

Dags för fair trade i Uppsala

Idag skriver jag, tillsammans med Erik Pelling, på UNT debatt om att rättvisemärka Uppsala. På dagens sammanträde med Kommunstyrelsen röstade borgarna ner vårt förslag, men kampen fortsätter på kommunfullmäktige!

Här är hela artikeln:

"Visionen om en hållbar utveckling är en ledstjärna för socialdemokratisk politik. Hållbar utveckling handlar inte om att använda fina ord om miljö och klimat i en pappersprodukt som blir stående i någon bokhylla. Det handlar om att både ta och skapa möjligheter för att ställa om samhället i en långsiktigt uthållig och ansvarsfull riktning. En sådan möjlighet har Uppsalas kommunstyrelse i dag, men vi är oroade för att den inte kommer att tas.

På dagens sammanträde med kommunstyrelsen ligger ett förslag om att Uppsala ska ansöka om att bli en så kallad Fairtrade City. Det är en diplomering som organisationen Rättvisemärkt erbjuder kommuner som tillsammans med det lokala näringslivet och det civila samhället engagerar sig för etisk konsumtion och för ett bättre utbud av etiska varor i samhället i stort. Från socialdemokratiskt håll har vi drivit den här frågan länge och vi anser att det skulle vara ett viktigt steg för Uppsala att ta.

Vi är alla medvetna om att mänskliga rättigheter dagligen kränks och att anställdas arbetsförhållanden på många håll utgör en direkt hälsofara. Som en diplomerad rättvisemärkt kommun skulle Uppsala främja en framtidsinriktad miljöutveckling och goda arbetsvillkor. Vi skulle med emfas markera- och bidra i kampen mot lönedumpning, svartjobb, tvångsarbete, barnarbete, hälsovådlig arbetsmiljö, ekonomisk brottslighet, osund konkurrens och oseriösa företags försök att undkomma miljölagsstiftning. För den som på allvar anser sig vägledas av idén om en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling är det svårt att se några giltiga skäl till att inte vilja ställa sig bakom att dessa krav riktas på varor och tjänster som konsumeras inom kommunen.

Som Sveriges fjärde största kommun har Uppsala stora möjligheter att påverka och bidra i arbetet för klimatsmarta lösningar, mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor. Den offentliga upphandlingen i Uppsala kommun omsätter drygt två miljarder kronor varje år. Vår konsumentmakt är med andra ord stor. Med en klok och principiell inställning om att upphandlingen ska präglas av de kriterier som ovan nämnts utgör upphandlingen ett reellt verktyg i arbetet för en hållbar utveckling. Låter vi däremot ett ideologiskt motstånd stå i vägen förlorar vi inte enbart en sådan möjlighet utan vi riskerar dessutom att gynna direkt motstridiga intressen. I riktlinjerna för Uppsala kommuns upphandling strök den borgerliga majoriteten under förra mandatperioden portalparagrafen om att upphandlingen ska främja en hållbar utveckling. Idag finns en möjlighet till rättelse.

Vi vet att det finns ett starkt tryck i den här frågan. Antalet rättvisemärkta städer i Sverige har fördubblats de senaste åren. Invånare i Uppsala har hört av sig och uppmanat kommunen att ansöka om att bli en Fair Trade city. Kommunens tjänstemän har nu ett färdigt förslag och pekar på flera positiva effekter med en diplomering utöver de direkta effekterna av en större respekt i produktionsledet för barnkonventionen, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och grundläggande fackliga rättigheter.

Allt det här känner den borgerliga majoriteten självfallet till. Ändå har frågan förhalats. Nu, fem år efter att bollen sattes i rullning, hänvisar man till att kostnaden för kommunstyrelsen är för hög. Satt i relation till en budget på 282 miljoner kronor vittnar det främst om en bristande vilja. Möjligheten att bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor i vår omvärld förefaller inte vara prioriterat.

Idag finns 40 rättvisemärkta städer i Sverige, däribland Malmö, Västerås, Örebro och Linköping. Vi hoppas att den borgerliga majoriteten omprövar sin hållning i frågan eller förklarar för Uppsalas invånare varför inte även vi ska vara med och ta vårt ansvar för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar konsumtion."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar