söndag 2 mars 2014

Miljonviten

Under förra året dömdes Uppsala kommun till sanktionsavgifter på 5,2 miljoner kronor eftersom kommunen inte har ordnat boenden för funktionshindrade inom utsatt tid. Beloppet kan växa till 7,7 miljoner om alla domar från 2013 vinner laga kraft. Boendeplatserna gäller personer som omfattas av LSS, lagen om stöd och service till funktionshindrade.

Ansvarig nämnd, dvs Nämnden för hälsa och omsorg (NHO), har enligt uppgift vidtagit de åtgärder och fattat de beslut som åligger nämnden för att få fram de bostäder man ser ett behov av. Men beslutet ska verkställas i en annan del av den kommunala organisationen och någonstans tar det stopp. Vitena måste betalas från NHO:s budget, som har ett beräknat underskott på ca 40-50 miljoner för innevarande år. Samtidigt har nämnden kostnader för ökade insatser i hemmen för dem som inte fått den bostad med det stöd de har rätt till.

Det är ett stort svek mot alla de som under lång tid väntar på det boende och det stöd de har rätt till. Och det är ett enormt slöseri med resurser, resurser som så väl skulle behövas för att förstärka de sociala insatserna, istället för att behöva betala dyra sanktionsavgifter.

Med anledning av ovanstående ställer jag och Eva Christiernin följande frågor till kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Ahlstedt (M) i en interpellation till kommunfullmäktige:

-Vad är din förklaring till den uppkomna situationen?
-Vilka åtgärder ska vidtas för att komma tillrätta med de strukturproblem som leder till sanktionsavgifter i mångmiljonklassen?
-Anser du att det är rimligt att NHO är ansvarig för att betala sanktionsavgifterna när deras beställningar inte verkställs?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar