måndag 13 december 2010

Kompletteringsbudget

Mitt anförande på dagens kommunfullmäktige:

Ordförande – Kommunfullmäktige

I dag ska vi revidera och komplettera kommunens budget för nästa år. Det ekonomiska läge som gällde i våras då budgeten fastställdes har förbättrats. Vi kommer nu upp i den intäktsnivå som vi rödgröna i juni ansåg nödvändigt för att kunna upprätthålla och öka kvaliteten i våra verksamheter. Vi lägger därför nu ett kompletteringsförslag som bygger på vårt rödgröna IVE-förslag från i juni och på den skattesats som KF då beslutade om.

Det behövs en politik för fler jobb. Vi socialdemokrater vill skapa fler möjligheter för alla människor att förverkliga sina livsdrömmar och ambitioner. Det handlar både om arbetstagaren och om entreprenören. Vi vill satsa på fler förskollärare och lärare i kommunen och på gröna jobb. Uppsala har med sina kunskapsintensiva miljöer goda förutsättningar för att få fler företag att etablera sig och växa och det är en utveckling som vi vill främja.

Vi socialdemokrater vill höja kvaliteten i välfärden. Det är en investering i framtiden. För oss kommer barnen främst och i vår budget har barnen högsta prioritet. Frågorna om barns och ungdomars livssituation och hälsa måste få en mer prioriterad plats i kommunen. Det är viktigt att barnperspektivet finns med i all kommunal planering.

För oss är det ett viktigt mål att öka personaltätheten och minska barngrupperna i förskola, skola och skolbarnomsorg. Vi vill också ge barnen till föräldralediga och arbetslösa mer tid i förskolan.

Även inom äldreomsorgen behöver kvaliteten utvecklas. Naturligtvis finns det många faktorer som avgör vårdtagarnas uppfattning av kvaliteten i äldreomsorgen. Det kan röra sig om allt ifrån personalens bemötande till smaken på maten som serveras. Ändå går det inte att förneka att mängden personal spelar roll för vilken kvalitet som kan uppnås på omsorgen. Att få duscha eller gå på toaletten när man själv önskar, att få komma ut på en promenad eller att få maten serverad på ett trevligt sätt är alla exempel på saker som kräver en hjälpande hand när man inte längre har fysisk eller psykisk förmåga till att klara det själv. Även den sociala aspekten, att få byta några ord med en medmänniska vid en tidpunkt i livet då man kanske förlorat familj och vänner, förutsätter mänsklig närvaro. Vi socialdemokrater menar därför att högre kvalitet inom äldreomsorgen är kopplad till högre personaltäthet.

Vi socialdemokrater vill sätta människan, inte bilen i centrum. Hela Uppsala kommun har stora förutsättningar att bli en vinnare i omställningen till ett klimatsmart samhälle. En av nyckelfaktorerna är om vi satsar på en starkt utbyggd kollektivtrafik, samt fler som går och cyklar i Sveriges fjärde största stad. Det är i storstäderna som de bästa möjligheterna finns att planera klimatsmartare trafiklösningar.

Jämställdhet är en frihetsfråga. Vi socialdemokrater har en vision om ett Uppsala där alla kvinnor och män har samma rätt till arbete och ekonomiskt oberoende, samma möjligheter att kombinera arbete, fritid och familj. En stark välfärd med ett väl utbyggt socialt skyddsnät, en ambitiös familjepolitik och en förskola och äldreomsorg av god kvalitet är hörnstenarna i vår politik för ett jämställt samhälle. Vi politiker har ansvar för hur kommunen fungerar som arbetsgivare. För oss socialdemokrater är det en självklarhet med jämställda löner och att alla kvinnor och män som vill arbeta heltid i kommunen får det. Det är också viktigt att arbeta för en nollvision av våld i nära relationer – lokalt här hemma- men även nationellt och globalt.

Ordförande - fullmäktige

Jag vill vara med och bygga Möjligheternas Uppsala, med en hållbar tillväxt och full sysselsättning – som bygger på jämlikhetens grund. Det har kapaciteten att öka människors frihet – det som är socialdemokratins mål.

Jämlikhet och utveckling – både och, aldrig antingen eller. Det är, har varit och måste förbli Socialdemokratins stora uppdrag.

Jag yrkar bifall till det rödgröna yrkandet.
Tack för ordet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar