onsdag 10 april 2019

Vårbudgeten

Regeringen presenterar idag en historisk vårbudget. Det är en budget som är resultatet av ett blocköverskridande samarbete. Där Sverige har valt en annan väg för att hålla högerextremismen borta från inflytande över svensk politik. Det är även ett samarbete för att ta tag i de samhällsutmaningar vi som land står inför.

Svensk ekonomi är stark. Vi har en historiskt hög sysselsättningsgrad och starka offentliga finanser. Statsskulden är den lägsta sedan 1977. Det är en styrka vi kan använda under mandatperioden för att anställa fler sjuksköterskor, poliser och lärare, men också för att minska klyftorna och ta tag i klimatutmaningarna.

Att M/KD-budgeten med stöd av SD, röstades igenom i riksdagen innan jul, innebar dock att skatterna sänktes med 20 miljarder kronor. Dessa drastiska skattesänkningar innebar att reformutrymmet är näst intill obefintligt i den vårändringsbudget som nu presenteras. Men vi står samtidigt inför stora samhällsutmaningar som inte kan vänta, utan måste tas tag i här och nu. M/KD-budgeten innebar bland annat en mycket stor nedskärning av miljöanslagen. Därför genomför vi nu viktiga satsningar på investeringar för ett ambitiöst miljö- och klimatarbete.

Runt om i Sverige har skolelever tagit ställning för klimatet. Vi socialdemokrater delar bilden av att klimatet inte kan vänta. Sverige ska vara en global klimatföregångare och bli världens första fossilfria välfärdsland. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. I vårbudgeten genomförs en helt ny satsning på ett investeringsstöd för minusutsläpp på 100 miljoner kronor. Klimatklivet och ladda hemma-stödet förstärks med 750 miljoner kronor. Totalt uppgår stödet till 1,5 miljarder kronor för 2019. 200 miljoner satsas på renare hav, och för att värna vattentillgångar och motverka torka investeras 100 miljoner i skydd av värdefull natur. Det är viktiga steg för att vi ska lämna över ett samhälle till våra barn där de stora miljöproblemen är lösta.

Att alla som kan jobba ska jobba är grunden som vi bygger vår välfärd på. Investeringar i klimatet är också investeringar för en omställning på arbetsmarknaden, där nya jobb i gröna sektorer kan skapas. Samtidigt innehåller vårändringsbudgeten för 2019 en satsning på 340 miljoner kronor för att fler arbetssökande ska ta del av insatser som leder till jobb. Det handlar särskilt om lokala jobbspår, där utrikes födda kvinnor prioriteras. En satsning som kan ge just det där första jobbet som möjliggör frigörelse och självförverkligande.

Trots M/KD-budgetens skattesänkariver kan vi genomföra viktiga satsningar för att trygga välfärden. Våra skolor får 475 miljoner kronor för att anställa lärarassistenter som kan avlasta lärare. Samtidigt stärks rätten till personlig assistans genom att anslaget för assistansersättningen utökas med 150 miljoner kronor.

För oss socialdemokrater är kampen mot hedersrelaterat våld, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer en tydlig prioritering. Samhället måste aktivt arbeta för att upptäcka våldet och satsa mer på att förebygga att våld överhuvudtaget uppstår eller upprepas. Vi satsar nu 45 miljoner kronor för att stärka arbetet mot våld i nära relationer, samtidigt som en utökad satsning på 40 miljoner kronor går till kvinno- och tjejjourer. Det är en satsning som särskilt motverkar hedersrelaterat våld. 10 miljoner tillförs även Nationellt center för kvinnofrid för att stärka det förebyggande arbetet.

Vårbudgeten handlar om investeringar för fler jobb och företag, satsningar för att trygga välfärden och att klimatutmaningen ska mötas med kraftfulla investeringar. Investeringar som ska göra Sverige till välfärdens första fossilfria välfärdsland. Det handlar om att bygga ett samhälle där sammanhållning och trygghet går hand i hand med alla människors frihet och möjligheter. Och där vår demokrati ska fördjupas. Det är så vi tar Sverige framåt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar