torsdag 10 oktober 2019

Östersjön är långt ifrån frisk men hårt arbete ger resultat

Någonting av det allra bästa jag vet är att vara vid havet. Och mitt hav är Östersjön och min kust är Roslagen. Att bara vara vid havet, titta på horisonten, bada och leka, det är viktigt för mig.

Merparten av Sverige kringgärdas av just Östersjön. Havet är en viktig del för turismen, för fisket och inte minst för livskvaliteten.

Tyvärr är Östersjön och många sjöar övergödda. Övergödning är ett utbrett problem i våra sjöar, vattendrag och havsområden.

Övergödning uppstår när för mycket näringsämnen i form av kväve och fosfor, som finns naturligt i miljön, tillförs i vattnet på grund av mänskliga aktiviteter. Det handlar bland annat om tillförsel från avloppsvatten, jordbruk, industri och skogsbruk. Halten av kväve och fosfor är kraftigt förhöjd i många vatten och tillförseln har som sagt skett från olika verksamheter under lång tid. Koncentrationen av näringsämnen är högst nära kusten och i anslutning till större städer och i vikar.

Övergödning leder ofta till en ökad produktion av växtplankton och fintrådiga alger. Sommartid kan övergödning leda till massförökning av växtplankton, så kallad algblomning. Övergödningen minskar också den biologiska mångfalden på flera sätt genom att förhållandet mellan organismer störs i vattnet och stora mängder växtmaterial kan falla till botten och därmed skapa syrebrist som i sin tur slår ut bottenlevande djur och fiskar. En förbättrad havs- och vattenmiljö med minskad algblomning förbättrar alltså möjligheten för hotade fiskarter att återhämta sig.

Sverige har en lång kust till havsområden som delas med andra länder. För att minska övergödningen i havet är det därför väldigt viktigt att alla länder runt havsområdena arbetar gemensamt för att minska utsläppen.
Tack vare omfattande åtgärder har de svenska utsläppen kunnat reduceras till exempel genom nya regler för spridning av gödsel inom jordbruket och katalysatorrening av bilavgaser. Men trots att ökningen av övergödningen har planat ut i både Östersjön och Nordsjön så kan det ta lång tid innan problemen med övergödning minskar. Även om den externa tillförseln av näringsämnen har minskat, frisätts varje år nygammal näring som tidigare har varit bunden i sediment (internbelastning). Klimatförändringar kan försvåra ytterligare. Det är därför ännu viktigare att havs- och vattenmiljöarbetet även i fortsättningen stärks. Vi socialdemokrater vill öka takten och nå de uppsatta havs- och vattenrelaterade miljökvalitetsmålen där satsningarna just nu framför allt syftar till ytterligare insatser mot övergödning.

Regeringen har nu presenterat sin budgetproposition som förväntas att fastställas av riksdagen senare i höst. Regeringen avsätter bland annat 240 miljoner kronor i budgeten från och med 2020 och framåt för att stärka insatserna mot bland annat övergödning i Östersjön.

Det är för tidigt att fira, men forskning och indikationer vi har tagit del av från Östersjöcentrum och Stockholms universitet visar att det finns hopp. Den senaste uppföljningen visar att fosforbelastningen har minskar med 20 procent till Egentliga Östersjön och till Finska viken har näringsbelastningen minskat än mer. Fosforutsläppen har även från enskilda punktkällor minskat med över 80 procent. I Sverige har vi gjort mycket liksom i Östersjöns östländer, men det går att göra mer. I budgetpropositionen för 2020 föreslår även regeringen att Havs- och vattenmyndigheten utreder ett ökat samarbete mellan Östersjöländerna för att minska övergödningen i Östersjön.

Vi har bestämt oss, vet vad som ska göras och arbetet fortgår. Vi har även fastställda beslut, samarbeten och mål mellan Östersjöländerna. Östersjön är långt ifrån frisk men hårt arbete ger resultat. Med fortsatta satsningar kommer även våra barn och barnbarn kunna leva i ett fredligt och livskraftigt Östersjöområde. Vi kommer kunna fortsätta fiska, bada och leka i havet vi älskar.

1 kommentar:

 1. Vi finansierar personer som har projekt men saknar resurser för att genomföra dem mellan 3 000 och 10 000 000 euro.
  -------------------------------------
  * Ekonomiskt
  * Inteckningslån
  * Investeringslån
  * Autolån
  * Konsolideringsskuld.
  * Kreditlinje
  * Andra inteckning
  * Köp av kredit
  * Personligt lån

  Kontakta oss:
  E-post: Axabanquebelge@outlook.fr
  Whatsapp-nummer: +33780725269

  SvaraRadera