onsdag 27 mars 2013

Organisationsöversyn

Vi socialdemokrater har idag lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att tillsätta en parlamentarisk översyn av kommunens organisation.

Den 1 januari 2003 ersattes kommundelsnämnderna och den dåvarande beställar-utförarorganisationen av en ny nämnd- och förvaltningsorganisation med uppdragsnämnder och produktionsstyrelser. Syftet var att få till en konsekvent ansvarsfördelning mellan kommunledning, uppdragsgivande nämnder och tjänsteproducerande nämnder.

Men en organisation får aldrig bli statisk. Idag, efter 10 år med nuvarande organisation, är det naturligt att genomföra en genomgripande översyn av kommunens organisation. Är den ändamålsenlig och uppfyller den de krav som kan ställas vad gäller öppenhet, demokrati och effektivitet?

Inte minst på skolans område får vi många signaler om att den nuvarande modellen inte fungerar. Vi socialdemokrater vill se en blocköverskridande organisationsöversyn som med hjälp av sakkunniga och nödvändigt tjänstemannastöd får i uppdrag att innan valet 2014 återkomma med eventuella förslag till förändringar av kommunens organisation.

Under perioden 2004-2008 lät kommunen Örebro universitet utvärdera organisationen. Utvärderingens slutsatser är fortfarande relevanta och bör utgöra ett värdefullt underlag i översynen. Erfarenheter bör också hämtas från kommuner som Västerås och Linköping som har en organisation som liknar den i Uppsala kommun men som nyligen, efter gjorda utredningar, genomfört förändringar, framförallt inom skolområdet.

UNT skriver om vårt förslag här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar